Во­каль­ний май­стер-клас

У На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії від­був­ся де­бют твор­чо­го ду­е­ту Ко­но­но­ва — Кру­глі­ков

Den (Ukrainian) - - День України - Іри­на СІКОРСЬКА

На­ціо­наль­ний ор­кестр на­ро­дних ін­стру­мен­тів Укра­ї­ни ра­до під­три­мує мо­ло­дих спів­а­ків. На сце­ні Ко­лон­но­го за­лу ім. М. Ли­сен­ка де­бю­ту­ва­ли ла­у­ре­а­ти між­на­ро­дних кон­кур­сів Ма­рія Ко­но­но­ва (со­пра­но) та Юрій Кру­глі­ков (те­нор). Хоч но­ва­чка­ми цих спів­а­ків не на­звеш бо за їхні­ми пле­чи­ма вже со­тні кон­цер­тів в Укра­ї­ні й за кор­до­ном, ви­сту­пи в зо­ні АТО, а та­кож під­го­тов­ле­ні чи­слен­ні про­гра­ми з укра­їн­ської та єв­ро­пей­ської опер­ної і ка­мер­ної кла­си­ки.

Ма­рія Ко­но­но­ва за­кін­чи­ла НМАУ з кла­су ві­о­лон­че­лі (в Оле­ни Чер­во­вої) й во­ка­лу (клас Ва­ле­рія Буй­мі­сте­ра), за­хи­сти­ла кан­ди­дат­ську ди­сер­та­ці­юз му­зи­чної есте­ти­ки( ке­рів­ник— Ві­ра Су­ма­ро­ко­ва), бу­ла ста­жис­ткою і со­ліс­ткою На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни.

Юрій Кру­глі­ков теж за­кін­чив НМАУ, він був улю­бле­ним учнем сла­ве­тної Єв­ге­нії Мі­ро­шни­чен­ко. В ан­шла­го­во­му кон­цер­ті спів­а­ки пред­ста­ви­ли про­гра­му, скла­де­ну з опер сві­то­во­го рів­ня — В. Бел­лі­ні і Дж. Вер­ді та укра­їн­ських шля­ге­рів — «На­тал­ка Пол­тав­ка», «За­по­ро­жець», ро­ман­сів К. Сте­цен­ка, А. Ко­сАна­толь­сько­го, «Див­люсь я на не­бо » , « Со­ло­вей­ко » , на­ро­дних пі­сень — « Чор­нії бро­ви, ка­рії очі» «Ой я знаю, що гріх маю» та ін. Во­ка­лі­сти про­де­мон­стру­ва­ли чу­до­ве во­ло­ді­н­ня іта­лій­ським бель­кан­то й осо­бли­ву щем­ли­ву укра­їн­ську за­ду­шев­ність, ар­ти­стизм, гар­не во­ло­ді­н­ня го­ло­са­ми. Куль­мі­на­ці­єю ве­чо­ра ви­яви­лось ду­ет не­ви­ко­на­н­ня по­пу­ляр­ної пі­сні« Мі­сяць на не­бі ». Зво­ру­ше­на пу­блі­ка ві­та­ла со­лі­стів гу­чни­ми опле­ска­ми й пі­сля кон­цер­ту про­ро­ку­ва­ла спів­а­кам ве­ли­ке твор­че май­бу­тнє.

ФОТО ВІКТОРА КОВАЛЕВСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.