Хер­сон­ська обл­ра­да обра­ла но­во­го го­ло­ву

Вла­ди­сла­ва Ман­ге­ра під­три­ма­ли 33 де­пу­та­ти — мі­ні­маль­на кіль­кість, не­об­хі­дна для обра­н­ня на по­са­ду

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон ВЛАДИСЛАВ МАНГЕР

Пі­сля по­лі­ти­чно­го про­ти­сто­я­н­ня в обла­сній ра­ді, про яке ра­ні­ше пи­сав «День», 15 ве­ре­сня го­ло­ва Хер­сон­ської обла­сної ра­ди Ан­дрій Пу­ті­лов («БПП») на­пи­сав за­яву про скла­да­н­ня сво­їх пов­но­ва­жень. Де­пу­та­ти за­яву прийня­ли. Пі­сля цьо­го в се­сії взя­ли пе­ре­р­ву для кон­суль­та­цій що­до кан­ди­да­ту­ри но­во­го го­ло­ви.

27 ве­ре­сня від­бу­ло­ся дру­ге пле­нар­не за­сі­да­н­ня VII се­сії Хер­сон­ської обла­сної ра­ди. Про­тя­гом кіль­кох го­дин де­пу­та­ти дис­ку­ту­ва­ли що­до кан­ди- да­тів. В ре­зуль­та­ті єди­но­го кан­ди­да­та ви­су­ну­ла фра­кція «Ба­тьків­щи­на». Ним став го­ло­ва фра­кції Владислав Мангер — ко­ли­шній очіль­ник мі­ської по­да­тко­вої, екс-по­мі­чник ко­ли­шньо­го нар­де­па і скан­даль­но­го се­па­ра­ти­ста Оле­ксія Жу­рав­ка, який ни­ні пе­ре­хо­ву­є­ться від укра­їн­ської вла­ди.

Пе­ред го­ло­су­ва­н­ням, за ре­гла­мен­том, де­пу­та­ти ста­ви­ли за­пи­та­н­ня Вла­ди­сла­ву Ман­ге­ру про йо­го ба­че­н­ня роз­ви­тку обла­сті у сфе­рі де­цен­тра­лі­за­ції, збіль­ше­н­ня зро­шу­ва­них зе­мель, ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти ра­ди то­що. Під час дис­ку­сії де­пу­та­ти від «БПП» за­яви­ли, що не бра­ти­муть уча­сті у го­ло­су­ван­ні, а де­пу­та­ти від «На­шо­го краю» май­же в пов­но­му скла­ді вза­га­лі про­і­гно­ру­ва­ли за­сі­да­н­ня. По­при це го­ло­су­ва­н­ня від­бу­ло­ся. Вла­ди­сла­ва Ман­ге­ра під­три­ма­ли 33 де­пу­та­ти — мі­ні­маль­на кіль­кість, не­об­хі­дна для обра­н­ня на по­са­ду Хер­сон­ської обла­сної ра­ди. Всьо­го в го­ло­су­ван­ні взя­ли участь 34 де­пу­та­ти.

«По­ста­ра­юсь бу­ти го­ло­вою обл­ра­ди для всі­єї обла­сті, для всіх де­пу­та­тів, не­за­ле­жно від пар­тій­ної при­на­ле­жно­сті», — по­обі­цяв Мангер пі­сля го­ло­су­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.