Ра­лі на ре­тро­ав­то­мо­бі­лях

По­над пів­со­тні уча­сни­ків з Укра­ї­ни, Поль­щі, Бі­ло­ру­сі, Ли­тви ві­зьмуть участь у між­на­ро­дно­му за­їзді на Тер­но­піль­щи­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

По­над пів­со­тню­ав­то­лю би­те­лів із рі­зних ре­гіо­нів Укра­ї­ни, Поль­щі, Бі­ло­ру­сі, Ли­тви ві­зьмуть участь у VII Між­на­ро­дно­му ту­ри­сти­чно­му ра­лі ста­ро­жи­тніх ав­то­мо­бі­лів « Зо­ло­та під­ко­ва2016 » , яке від­бу­де­ться 7— 9 жов­тня на Тер­но­піль­щи­ні. За­хід про­ве­дуть під га­слом «До­ро­га­ми Пін­зе­ля». Фе­сти­валь за­по­ча­тку­ва­ли 2010 ро­ку на Львів­щи­ні, але вже вдру­ге по­спіль він від­бу­ва­ти­ме­ться на те­ри­то­рії Тер­но­піль­щи­ни. «Тер­но­піль­ська ОДА ви­сту­пає пар­тне­ром цьо­го за­хо­ду. Ми під­три­му­є­мо та­кі на­прав­ду ці­ка­ві по­дії», — на­го­ло­сив на­чаль­ник управ­лі­н­ня ту­ри­зму обл­держ­адмі­ні­стра­ції На­зар Явор­ський на прес-кон­фе­рен­ції в Тер­но­піль­ській ОДА.

Як роз­по­вів ор­га­ні­за­тор, ві­це­пре­зи­дент клу­бу «ЗАЗ «Ко­зак» Ро­ман Фер­не­за, го­лов­на ідея ра­лі — про­мо­ція ту­ри­сти­чних мо­жли­во­стей краю. «Як по­ка­зує пра­кти­ка, ті, хто впер­ше при­їжджає на на­ші за­хо­ди, по­тім за­пи­ту­ють «Чи мо­же­мо са­мі сю­ди при­їха­ти?», — за­зна­чив пан Ро­ман. То­рік мар­шрут ра­лі про­ля­гав че­рез Тер­но­піль, Зба­раж, Ви­шні­вець та Кре­ме­нець. Цьо­го ро­ку він бу­де в про­ти­ле­жно­му на­прям­ку. Уча­сни­ки ви­ру­шать із Тер­но­по­ля до Ми­ку­лин­ців, Пі­дза­мо­чка, Бу­ча­ча, Ру­ко­ми­ша, Те­ре­бов­лі. У цих на­се­ле­них пун­ктах від­бу­ва­ти­му­ться ав­то­мо­біль­ні мі­ні-ви­став­ки. Охо­чі змо­жуть при­єд­на­ти­ся до ман­дрів­ки. Оскіль­ки акцент цьо­го­рі­чно­го ра­лі ви­явив­ся на по­ста­ті Пін­зе­ля, то най­біль­ше ча­су ав­то­лю­би­те­лі про­ве­дуть у Бу­ча­чі, де сво­го ча­су жив і тво­рив ве­ли­кий скуль­птор.

У не­ді­лю, 9 жов­тня, на Те­а­траль­но­му май­да­ні в Тер­но­по­лі від­бу­де­ться кон­курс ре­тро­е­ле­ган­ції. Йде­ться не ли­ше про те, що­би пред­ста­ви­ти своє ав­то, а й са­мо­му, так би мо­ви­ти, вті­ли­ти­ся у від­по­від­ний образ. Во­стан­нє на фе­сти­ва­лі мо­жна бу­де по­ба­чи­ти «ву­ха­сто­го за­по­рож­ця» із Бі­ло­ру­сі, який цьо­го ро­ку по­до­лав мар­шрут Пе­кін — Па­риж. Не­за­ба­ром ав­то­мо­біль займе мі­сце в му­зей­ній екс­по­зи­ції.

Вар­то за­зна­чи­ти, що ав­то­ра­лі є та­кож да­ни­но­ю­пам’яті ві­до­мо­го тер­но­піль­сько­го ми­сте­цтво­знав­ця Ві­ри Сте­цько, ко­тра в сер­пні ві­ді­йшла у Ві­чність. До­слі­дже­н­ня твор­чо­го шля­ху, ми­сте­цької спад­щи­ни Іо­ан­на Ге­ор­га Пін­зе­ля бу­ло спра­во­ю­жи­т­тя па­ні Ві­ри. До­лу­чи­ти­ся до ра­лі мо­жна че­рез за­яв­ку на сай­ті управ­лі­н­ня ту­ри­зму Тер­но­піль­ської ОДА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.