Для про­дов­же­н­ня іму­ні­за­ції

Бі­ва­лен­тна по­ліо­мі­є­лі­тна ва­кци­на цьо­го ти­жня бу­де роз­ве­зе­на по ре­гіо­нах

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО , «День»

Про це по­ві­до­ми­ла за­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни Окса­на Си­вак під час прес-кон­фе­рен­ції на те­му пла­но­вих ще­плень про­ти по­ліо­мі­є­лі­ту, по­ві­дом­ляє www.moz.gov.ua. Низь­кий рі­вень охо­пле­н­ня ще­пле­н­ня­ми ста­ном на 2015 рік на рів­ні 18,6% се­ред ді­тей до 1 ро­ку при­звів до ви­ни­кне­н­ня спа­ла­ху по­ліо­мі­є­лі­ту, який був за­фі­ксо­ва­ний у За­кар­пат­ській обла­сті на­при­кін­ці сер­пня 2015 ро­ку. У зв’яз­ку з цим в Укра­ї­ні бу­ло про­ве­де­но три ра­ун­ди ва­кци­на­ції про­ти по­ліо­мі­є­лі­ту згі­дно з між­на­ро­дним до­сві­дом та ре­ко­мен­да­ці­я­ми. Основ­ним на­пря­мом дій на сьо­го­дні за­ли­ша­є­ться про­дов­же­н­ня іму­ні­за­ції ді­тей ва­кци­но­ю­ОПВ з ме­тою отри­ма­н­ня ко­жною ди­ти­ною ві­ком до 6 ро­ків трьох доз ОПВ, а ві­ком від 6 ро­ків до 10 ро­ків — одні­єї до­зи ОПВ. Сьо­го­дні від­со­ток охо­пле­н­ня ді­тей пер­шо­го ро­ку жи­т­тя про­ти цьо­го за­хво­рю­ва­н­ня ста­но­вить 41,1%, що є не­до­ста­тнім.

9 ве­ре­сня в Укра­ї­ну на­ді­йшла пер­ша пар­тія бі­ва­лен­тної по­ліо­мі­є­лі­тної ораль­ної ва­кци­ни (ПОЛІО САБІН, ви­ро­бни­цтва Гла­ксо­Смі­тКляйн, Бель­гія) у кіль­ко­сті 1 378 000 доз, яка до кін­ця цьо­го ти­жня на­ді­йде у всі ре­гіо­ни кра­ї­ни на обла­сні скла­ди згі­дно з на­да­ни­ми за­яв­ка­ми. Ва­кци­на, яка на­ді­йшла в Укра­ї­ну, про­йшла пре ква­лі­фі­ка­цію ВООЗ. Основ­ний рі­вень охо­пле­н­ня, який має бу­ти до кін­ця ро­ку по всіх ва­кци­нах, — 90—95%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.