Азер­бай­джан утре­тє ко­ри­гує кон­сти­ту­цію

Den (Ukrainian) - - День Планети - Юрій РАЙХЕЛЬ

ВАзер­бай­джа­ні від­був­ся ре­фе­рен­дум що­до змін до кон­сти­ту­ції. Як по­ві­до­ми­ла ЦВК, за дві го­ди­ни до за­кри­т­тя діль­ниць про­го­ло­су­ва­ло по­над 60% ви­бор­ців за по­трі­бної нор­ми 25%. Вла­сне, ні­хто й не мав сум­ні­ву в то­му, що го­ло­су­ва­н­ня від­бу­де­ться успі­шно і гро­ма­дя­ни під­твер­дять вне­се­н­ня по­пра­вок до Основ­но­го за­ко­ну. Опи­ту­ва­н­ня напередодні го­ло­су­ва­н­ня, що їх про­ве­ла аме­ри­кан­ська ор­га­ні­за­ція AJF&Associates, Inc, за­свід­чи­ли, що 92,8% ре­спон­ден­тів ви­сло­ви­ли зго­ду із вне­се­н­ням до­пов­нень і змін до кон­сти­ту­ції. Фран­цузь­кий ін­сти­тут до­слі­джень Opinion Way дав ре­зуль­тат 87% ре­спон­ден­тів, що схва­ли­ли іні­ці­а­ти­ву пре­зи­ден­та.

Слід за­зна­чи­ти, що ни­ні­шні змі­ни до кон­сти­ту­ції тре­ті за лі­ком.

■ Пер­ші мас­шта­бні ко­ри­гу­ва­н­ня бу­ло вне­се­но у сер­пні 2002 ро­ку. То­ді до 24 стат­ті бу­ло вне­се­но 39 по­пра­вок. Зокре­ма, пе­ред­ба­ча­ла­ся уста­но­ва упов­но­ва­же­ної з прав лю­ди­ни (ом­буд­сме­на), а та­кож на­да­н­ням гро­ма­дя­нам пра­ва без­по­се­ре­дньо звер­та­ти­ся до кон­сти­ту­цій­но­го су­ду та на­ді­ле­н­ня Міл­лі Ме­джлі­су (пар­ла­мен­ту) пов­но­ва­же­н­ня­ми при­зна­ча­ти суд­дів апе­ля­цій­них су­дів за по­да­н­ням пре­зи­ден­та. Та­ким чи­ном за­ко­но­дав­ство Азер­бай­джа­ну на­бли­зи­ли до єв­ро­пей­ських норм.

■ На­при­кін­ці 2008 ро­ку прав­ля­ча пар­тія «Ені Азер­бай­джан» (Но­вий Азер­бай­джан) іні­ці­ю­ва­ла вне­се­н­ня змін до кон­сти­ту­ції пі­сля пре­зи­дент­ських ви­бо­рів, які вдру­ге ви­грав чин­ний то­ді пре­зи­дент Іль­хам Алі­єв. У бе­ре­зні 2009 ро­ку пі­сля ре­фе­рен­ду­му бу­ло вне­се­но 41 по­прав­ку до 29 ста­тей. Го­лов­ним бу­ло зня­т­тя обме­жень на кіль­кість обрань по­спіль на пост пре­зи­ден­та.

На ми­ну­ло­му ре­фе­рен­ду­мі під­твер­дже­но вне­се­н­ня до кон­сти­ту­ції по­ло­же­н­ня про роз­пуск Міл­лі Ме­джлі­су, а та­кож зни­же­н­ня ві­ко­во­го цен­зу з 25 до 18 ро­ків на пра­во бу­ти де­пу­та­том пар­ла­мен­ту. Згі­дно з де­мо­гра­фі­чни­ми да­ни­ми, мо­лодь ста­но­вить 66% на­се­ле­н­ня Азер­бай­джа­ну. Як за­зна­ча­ють мі­сце­ві екс­пер­ти, є всі під­ста­ви для за­лу­че­н­ня її до актив­но­го гро­мад­сько-по­лі­ти­чно­го, со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­го, куль­тур­но­го то­що жи­т­тя кра­ї­ни. Цю­об­ста­ви­ну вра­хо­вує вне­се­на по­прав­ка що­до зни­же­н­ня ві­ко­во­го цен­зу для обра­н­ня де­пу­та­том пар­ла­мен­ту.

■ Те­пер за­про­ва­джу­ю­ться по­са­ди пер­шо­го ві­це-пре­зи­ден­та і ві­це­пре­зи­ден­та. Пер­ший бу­де на­ді­ле­ний пов­но­ва­же­н­ня­ми гла­ви дер­жа­ви в ра­зі до­стро­ко­во­го звіль­не­н­ня пре­зи­ден­та з по­са­ди. У по­пе­ре­дній ре­да­кції кон­сти­ту­ції ці пов­но­ва­же­н­ня пе­ре­хо­ди­ли до прем’єр-мі­ні­стра.

Окрім то­го, за­про­ва­джу­є­ться нор­ма, що пре­зи­дент Азер­бай­джа­ну ді­стає мо­жли­вість до­стро­ко­во­го роз­пу­ску Міл­лі Ме­джлі­су, а та­кож при­зна­че­н­ня по­за­чер­го­вих ви­бо­рів гла­ви дер­жа­ви. Якщо та­кі ви­бо­ри про­во­ди­ти­му­ться, то час ви­бор­чої кам­па­нії ско­ро­чу­є­ться з 90 днів до 60.

■ Як ска­зав ке­рів­ник клу­бу по­лі­то­ло­гів «Пів­ден­ний Кав­каз» Іль­гар Ве­лі­за­де, те­пер «основ­ний тя­гар ви­ко­нав­чої вла­ди пе­ре­йде до ін­сти­ту­ту пре­зи­дент­ства, який бу­де по­си­ле­но ві­це-пре­зи­ден­та­ми», а прем’єр-мі­ністр ви­рі­шу­ва­ти­ме пе­ре­ва­жно еко­но­мі­чні зав­да­н­ня.

На ми­ну­ло­му ре­фе­рен­ду­мі бу­ло під­твер­дже­но змі­ни стат­ті 100, з якої ви­лу­ча­є­ться ві­ко­ве обме­же­н­ня для обра­н­ня на пост пре­зи­ден­та. Ра­ні­ше ви­су­ва­ти­ся мав пра­во гро­ма­дя­нин у ві­ці «не мо­лод­ше ніж 35 ро­ків».

■ Дру­га ва­жли­ва но­ве­ла. У стат­ті 101 тер­мін пре­зи­дент­ських пов­но­ва­жень вста­нов­лю­є­ться не п’ять, а сім ро­ків. На­сту­пні ви­бо­ри гла­ви дер­жа­ви ма­ють від­бу­ти­ся 2018 ро­ку, і якщо Іль­хам Алі­єв на них ба­ло­ту­ва­ти­ме­ться, в чо­му по­ки що не­має жо­дних сум­ні­вів, то йо­го че­твер­тий тер­мін спли­ве 2025 ро­ку. Тут ви­ни­кає зв’язок змін до двох на­ве­де­них ста­тей кон­сти­ту­ції.

■ У Ба­ку, і осо­бли­во за кор­до­ном, пов’язу­ють змі­ни до двох на­ве­де­них ста­тей з ві­ком си­на Іль­ха­ма Алі­є­ва Гей­да­ром. 2025 ро­ку йо­му ви­пов­ни­ться 28 ро­ків. На­чеб­то та­ким чи­ном за­без­пе­чу­є­ться ди­на­сти­чна спад­ко­єм­ність. Про­те Ве­лі­за­де не пов’язує ска­су­ва­н­ня ві­ко­во­го цен­зу для ви­щих по­са­до­вих осіб з мо­жли­вим при­хо­дом у по­лі­ти­ку си­на чин­но­го пре­зи­ден­та Гей­да­ра Алі­є­ва. «Я не ду­маю, що пи­та­н­ня про за­без­пе­че­н­ня спад­ко­єм­но­сті вла­ди сто­їть так го­стро. Чин­но­му пре­зи­ден­то­ві Іль­ха­му Алі­є­ву ще не ви­пов­ни­ло­ся 55 ро­ків, а це вік роз­кві­ту для по­лі­ти­ка. Окрім то­го, сім ро­ків то­му до кон­сти­ту­ції вже бу­ло вне­се­но змі­ни, згі­дно з яки­ми пре­зи­дент мо­же пе­ре­оби­ра­ти­ся не­о­бме­же­ну кіль­кість ра­зів». Най­імо­вір­ні­ше, ці при­пу­ще­н­ня де­що пе­ред­ча­сні.

■ Змі­ни до Основ­но­го за­ко­ну вно­ся­ться з ура­ху­ва­н­ням змін вну­трі­шньо­го жи­т­тя кра­ї­ни і між­на­ро­дно­го ста­ну. Ду­га не­ста­біль­но­сті де­да­лі ближ­че до Азер­бай­джа­ну, і ні­чо­го див­но­го не­має в то­му, що вла­да вжи­ває за­хо­дів що­до під­три­ма­н­ня вну­трі­шньої ста­біль­но­сті в кра­ї­ні з ура­ху­ва­н­ням ви­кли­ків, що де­да­лі по­си­лю­ю­ться. Окрім то­го, слід вра­хо­ву­ва­ти не­розв’яза­ний кон­флікт дов­ко­ла На­гір­но­го Ка­ра­ба­ху і йо­го не­га­тив­ний вплив на ста­но­ви­ще в дер­жа­ві.

Зни­же­н­ня цін на на­фту сер­йо­зно вда­ри­ло по еко­но­мі­ці Азер­бай­джа­ну і за­го­стри­ло про­бле­му швид­шо­го ре­фор­му­ва­н­ня еко­но­мі­ки і фі­нан­сів. Ро­зви­ток не­на­фто­во­го се­кто­ра вже не про­сто на по­ряд­ку ден­но­му, а на­галь­на по­тре­ба. Для цьо­го по­трі­бна ста­біль­ність і стій­кість вла­дної кон­стру­кції. На що й спря­мо­ва­но прийня­ті по­прав­ки.

■ По­лі­ти­чний аспект ми­ну­ло­го ре­фе­рен­ду­му та­кож ва­жли­во вра­хо­ву­ва­ти. У чер­го­вий раз під­твер­ди­ло­ся, що світ­ська опо­зи­ція в Азер­бай­джа­ні слаб­ка й роз­дро­бле­на. За­кли­ки пар­тії «Му­са­ват» бой­ко­ту­ва­ти ре­фе­рен­дум під­трим­ки не здо­бу­ли. Мі­тин­ги про­ти ре­фе­рен­ду­му на­віть за да­ни­ми опо­зи­ціо­не­рів зі­бра­ли кіль­ка ти­сяч осіб. Зро­зумі­ло, що це ду­же ма­ло, аби скла­сти вла­ді ре­аль­ну кон­ку­рен­цію.

■ Хо­ча єв­ро­пей­ські екс­пер­ти й роз­кри­ти­ку­ва­ли вне­се­ні по­прав­ки, схо­же, що цим спра­ва і скін­чи­ться. Над­то вже ва­жли­вий гра­вець Азер­бай­джан в ба­сей­ні Ка­спій­сько­го мо­ря, аби вжи­ва­ти про­ти ньо­го пев­них за­хо­дів. Як пи­ше «Не­за­ви­си­мая га­зе­та», у дру­гій по­ло­ви­ні сер­пня в по­соль­ствах США, Ве­ли­кої Бри­та­нії і Фран­ції про­ве­ли актив­ні кон­суль­та­ції з пред­став­ни­ка­ми мі­сце­вої опо­зи­ції. І на­ра­зі по­ки що все.

■ Що­до від­но­син Укра­ї­ни з Азер­бай­джа­ном, то во­ни ба­зу­ю­ться на вза­єм­ній по­ва­зі те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті і ма­ють гар­не під­ґрун­тя для по­гли­бле­н­ня еко­но­мі­чної спів­пра­ці. Ста­біль­ний Азер­бай­джан — дав­ній друг на­шої кра­ї­ни. Спо­ді­ва­ти­ме­мо­ся, що на дов­гі ро­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.