Уро­ки істо­рії...

До Укра­ї­ни з на­го­ди 75-х ро­ко­вин тра­ге­дії в Ба­би­но­му Яру при­їхав пре­зи­дент Ізра­ї­лю Ре­у­вен Рів­лін

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

На пло­щі пе­ред бу­дин­ком Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни від­бу­ла­ся офі­цій­на це­ре­мо­нія зу­стрі­чі Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка та пре­зи­ден­та Дер­жа­ви Ізра­їль Ре­у­ве­на Рів­лі­на, який пе­ре­бу­ває в Укра­ї­ні з дер­жав­ним ві­зи­том, йде­ться на сай­ті Пре­зи­ден­та.

Уро­чи­ста це­ре­мо­нія зу­стрі­чі пре­зи­ден­та Ізра­ї­лю роз­по­ча­ла­ся з ви­ко­на­н­ня гім­нів Ізра­ї­лю та Укра­ї­ни, пі­сля чо­го гла­ви двох дер­жав огля­ну­ли стрій во­ї­нів по- че­сної вар­ти та пред­ста­ви­ли свої де­ле­га­ції.

По за­вер­шен­ні це­ре­мо­нії роз­по­ча­ла­ся зу­стріч Пе­тра По­ро­шен­ка з Ре­у­ве­ном Рів­лі­ним у фор­ма­ті «віч-на-віч», яка про­дов­жи­ла­ся пе­ре­го­во­ра­ми де­ле­га­ції Укра­ї­ни та Ізра­ї­лю під го­ло­ву­ва­н­ням пре­зи­ден­тів двох дер­жав.

У цей же день пре­зи­ден­ти Укра­ї­ни та Ізра­ї­лю та­кож взя­ли участь у пар­ла­мент­ських слу­ха­н­нях на те­му «75-ті ро­ко­ви­ни тра- ге­дії Ба­би­но­го Яру: уро­ки істо­рії та су­ча­сність», які від­бу­ли­ся у Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни. Пре­зи­дент Ізра­ї­лю ви­сту­пив в укра­їн­сько­му пар­ла­мен­ті та взяв участь у спіль­но­му за­сі­дан­ні де­пу­тат­ських груп між­пар­ла­мент­ських зв’яз­ків між Вер­хов­ною Ра­дою та Кнес­се­том.

29 ве­ре­сня пре­зи­ден­ти Укра­ї­ни та Дер­жа­ви Ізра­їль ра­зом із дру­жи­на­ми ві­зьмуть участь у жа­ло­бній це­ре­мо­нії із вша­ну­ва­н­ня 75-х ро­ко­вин тра­ге­дії в Ба­би­но­му Яру.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.