До­ла­ю­чи пост­то­та­лі­тар­ні трав­ми

У Поль­щі пред­став­ле­но ва­жли­ве куль­ту­ро­ло­гі­чно-лі­те­ра­ту­ро­знав­че ви­да­н­ня «По­ко­лі­н­ня — Тран­сфор­ма­ція — Іден­ти­чність»

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДРОЗДОВСЬКИЙ, Ін­сти­тут лі­те­ра­ту­ри ім. Т.Г. Шев­чен­ка

Ми­ну­ло­го ти­жня до Ки­є­ва за­ві­та­ла на­у­ко­ва ре­да­ктор­ка ви­да­н­ня, про­фе­сор­ка га­бі­лі­то­ва­на Вро­цлав­сько­го уні­вер­си­те­ту Аґнє­шка Ма­ту­сяк, чия но­ва мо­но­гра­фія «В ко­лі укра­їн­ської се­це­сії. Ви­бра­ні про­бле­ми твор­чої по­е­ти­ки пи­сьмен­ни­ків «Мо­ло­дої Му­зи»» (ЛА «ПІРАМІДА», 2016) бу­ла пред­став­ле­на на львів­сько­му Фо­ру­мі ви­дав­ців. У Ки­є­ві до­слі­дни­ця пос­тко­ло­ні­аль­ної укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри і за­га­лом укра­їн­ської куль­ту­ри ХХ ст. ма­ла обго­во­ре­н­ня сво­їх праць ра­зом із пе­ре­кла­да­чкою Ле­сею Дем­ською, на­у­ко­вим спів­ро­бі­тни­ком Ін­сти­ту­ту лі­те­ра­ту­ри ім. Т. Шев­чен­ка НАН Укра­ї­ни. Цьо­го ж ро­ку у Поль­щі бу­ло ви­да­но ва­жли­ве з со­ціо­куль­тур­но­го бо­ку на­у­ко­ве ви­да­н­ня, в яко­му осми­сле­но «фе­но­мен роз­ри­ву», зокре­ма, і в укра­їн­ській лі­те­ра­ту­рі 1980—1900-х рр. — збір­ник « Pokolenie — Transformacja — Tozzsamosc» («По­ко­лі­н­ня — Тран­сфор­ма­ція — Іден­ти­чність»), яким опі­ку­є­ться про­фе­сор­ка Ма­ту­сяк і про який іти­ме­ться да­лі у стат­ті.

Ма­те­рі­а­ли ви­да­н­ня ві­зу­а­лі­зу­ють ре­зуль­та­ти па­нель­ної дис­ку­сії «Те­атр і дра­ма в пост­то­та­лі­тар­них куль­ту­рах Цен­траль­ної, Схі­дної та Пів­ден­но­Схі­дної Єв­ро­пи», яку бу­ло про­ве­де­но у 2012 р. з іні­ці­а­ти­ви Цен­тру пост то­та­лі тар н о-пост ко­ло­ні­аль­них сту­дій фі­ло­ло­гі­чно­го фа­куль­те­ту Вро­цлав­сько­го уні­вер­си­те­ту. У дис­ку­сії взя­ли участь на­у­ков­ці з Поль­щі, Сло­вач­чи­ни, Сло­ве­нії та Укра­ї­ни.

У всту­пній стат­ті на­у­ко­ва ре­да­ктор­ка ви­да­н­ня Аґнє­шка Ма­ту­сяк про­по­нує роз­гля­да­ти ми­сте­цькі про­е­кції окре­сле­них те­ри­то­рій ( від Укра­ї­ни до Бал­кан) че­рез при­зму пос­тко­ло­ні­аль­них і на­сам­пе­ред пост­то­та­лі­тар­них транс­фор­ма­цій, пов’яза­них із роз­па­дом СРСР як ме­га­дер­жа­ви, що упро­довж дов­го­го ча­су ге­не­ру­ва­ла осо­бли­ву куль­тур­ну по­лі­ти­ку в за­зна­че­них ре­гіо­нах. «За ми­ну­лі чверть сто­лі­т­тя всти­гли ви­ро­сти по­ко­лі­н­ня лю­дей, чия сво­бо­да бу­ла нор­маль­ним і єди­ним об’єктив­ним ста­ном існу­ва­н­ня» (с.9).

Та­ким чи­ном, об’єкт до­слі­дже­н­ня у ре­цен­зо­ва­но­му збір­ни­ку — це «по­ко­лі­н­ня роз­ри­ву», тоб­то ми­тці (пи­сьмен­ни­ки, ре­жи­се­ри ), яким ви­пал ожи­ти в епо­ху роз­ри­ву і про­бле­ма­ти­зо­ва­но­го пост трав­ма­ти­чно­го кон­та­кту з по­пе­ре­дні­ми ге­не­ра­ці­я­ми, ко­трі за­зна­ли на со­бі впли­ву то­та­лі­та­ри­зму. Ра­дян­ська епо­ха пе­ред­ба­ча­ла вста­нов­ле­н­ня кон­тро­лю­над ми­сте­цтвом та іде­о­ло­гі­чний ди­ктат, який сто­су­вав­ся ви­зна­че­н­ня та­ких пи­тань, як па­трі­о­тизм, усві­дом­ле­н­ня вла­сної при­че­тно­сті до дер­жа­ви та її ін­сти­ту­цій, ро­зу­мі­н­ня вла­сної ро­лі в дер­жа­ві. Ми­тці кін­ця 1980-по­ча­тку 1990-х рр. бу­ли по­збав­ле­ні жо­дних іде­о­ло­гі­чних вка­зі­вок і пар­тій­но­го кон­тро­лю над вла­сною ді­яль­ні­стю.

А. Ма­ту­сяк на­го­ло­шує, що «ге­не­ра­ція транс­фор­ма­ції в кра­ї­нах ко­ли­шньо­го ра­дян­сько­го бло­ку пі­сля па­ді­н­ня за­лі­зної за­ві­си по­ча­ла вла­сне фор­му­ва­н­ня в при­швид­ше­но­му тем­пі, щоб на­здо­гна­ти ци­ві­лі­за­цій­них одно­лі­тків у пост-су­ча­сних за­хі­дних су­спіль­ствах» (с.11). Та­ка ди­на­мі­ка куль­тур­но­го про­це­су ви­зна­чає йо­го іма­нен­тні осо­бли­во­сті: по­ко­лі­н­ня «роз­ри­ву» пра­гне пе­ред­усім ко­пі­ю­ва-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.