Кі­но­ге­нія

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День», Лі­са­бон — Ки­їв

Ву­ли­ці ста­ро­го Лі­са­бо­ну рід­ко бу­ва­ють пря­ми­ми. Во­ни вузь­кі й зви­ви­сті, мов у схі­дно­му се­ли­щі, рі­зної ши­ри­ни в рі­зних мі­сцях, пе­ре­тво­ре­ні на схо­ди, що кру­то за­би­ра­ю­ться в го­ру.

Тут ви­ві­шу­ють бі­ли­зну на мо­туз­ках уздовж ві­кон, і, якщо тре­ба по­ди­ви­ти­ся, що ро­би­ться на бі­ло­му сві­ті, від­су­ва­ють про­сти­ра­дло, мов ку­лі­су.

Тут лі­тня сень­йо­ра си­дить на кри­хі­тній ла­во­чці бі­ля две­рей і пе­ре­мов­ля­є­ться з та­кою ж древ­ньо­ю­по­дру­гою , ко­тра ви­зи­рає з ві­кна дру­го­го по­вер­ху бу­дин­ку, оздо­бле­но­го си­ньо-бі­ли­ми дво­хсо­трі­чни­ми ка­хля­ми з ві­триль­ни­ка­ми. Ро­змо­ва йде вже не пер­ший день і не пер­ший рік, і обме­жень у ній не­має, так що про най­мен­ші се­кре­ти і по­дро­би­ці ро­дин­но­го жи­т­тя то­чно знає вся око­ли­ця, ну то й що.

Тут не чу­ти дзво­нів від чи­слен­них цер­ков, але ко­жний дру­гий про­ву­лок бри­нить від го­ло­сів ка­на­рок і па­пу­жок, ко­трих у клі­тках ви­ві­шу­ють на ву­ли­цю.

Тут твій не­ква­пний під­йом се­ред по­ро­слих па­по­ро­т­тю­стін у ціл­ко­ви­тій пе­ре­две­чір­ній ти­ші ра­птом пе­ре­ри­ває чийсь го­ло­сний ре­чи­та­тив і див­ний дво­то­наль­ний свист. При­га­ду­єш, що са­ме та­ку сви­стуль­ку ти чув у філь­мі «Лі­са­бон­ська істо­рія ». По­спі­ша­єш за ріг і ба­чиш на­пів­бо­же­віль­но­го ху­до­жни­ка зі зна­чком Фейс­бу­ку на спи­ні, в тем­них оку­ля­рах, ко­трий всю ву­ли­чку-схо­ди пе­ре­тво­рив на ви­став­ку про­сто не­ба. Ро­бить він ко­ла­жі й фі­гу­ри з па­пе­ру, на­віть ста­рі жур­на­ли та кон­вер­ти грам­пла­ті­вок ви­став­ляє як прав­ди­ве ми­сте­цтво, а го­лов­ний екс­по­нат — па­пе­ро­ва скуль­пту­ра со­ба­ки, пе­ред яко­ю­сто­їть блю­де­чко з во­дою, а по­тім він ви­пу­скає справ­жньо­го ру­до­го пе­си­ка, що, зда­є­ться, й по­слу­жив мо­де­л­лю. І він смі­є­ться і дме в сво­ю­сви­стуль­ку, і пес смі­є­ться ра­зом із ним.

Тут ро­же­ву ву­ли­чку за­ми­кає жов­та тру­ба ко­ра­бля, що став на якір на рі­чці Те­жу. Він про­сто вплив у кадр. Мі­сто впли­ває в кадр. Во­но ка­друє те­бе в со­бі. Те­бе за­філь­мо­ва­но, взя­то в по­лон.

І то­му ані цей, ані бу­дья­кий ін­ший текст про Лі­са­бон ти ні­ко­ли не за­кін­чиш.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.