ФIНIШУВАВ «Окса­ми­то­вий се­зон-2016»

Оде­ська опе­ра — ак ту­аль­ність ідей і фор­ма­тів, від­кри тість і мо біль­ність

Den (Ukrainian) - - Культура - Ан­на ЛИПКІВСЬКА, Оде­са — Ки­їв

Кла­си­чне та су­ча­сне, ака­де­мі­чне та на­ро­дне ми­сте­цтво — все бу­ло пред­став­ле­но у двох гранд- кон­цер­тах фе­сти­ва­лю « Окса­ми­то­вий се­зон» — «Бе­ре­ги­ня. Ві­дро­дже­н­ня ду­ші» та «На ме­жі сто­літь».

Пер­ший із них — ав­тор­ський про­ект Окса­ни Ли­нів. Ди­ри­гент Львів­ської шко­ли, во­на на­ра­зі пред­став­ляє Ба­вар­ську Шта­тсо­пе­ру, але не пе­ре­ри­ває зв’яз­ків з Укра­ї­но­ю­та Оде­сою(де пра­цю­ва­ла з 2008 по 2013 ро­ки). Стиль ди­ри­гу­ва­н­ня О. Ли­нів мо­жна ви­зна­чи­ти як «пе­дан­ти­чна екс­пре­сія » або « екс­пре­сив­ний пе­дан­тизм » : май­же ба­ле­тна по­ста­ва, май­же «гра­фі­чна» пла­сти­ка, в ці­ло­му ж — аб­со­лю­тно львів­ський і, во­дно­час, ціл­ко­ви­то єв­ро­пей­ський.

Кон­це­пція ім­пре­зи по­ля­га­ла у то­му, аби озву­чи­ти жі­но­чи­ми го­ло­са­ми та ілю­стру­ва­ти жі­но­чим жи­во­пи­сом (ав­тор — ху­до­жни­ця з США Оль­га Рон­дяк) чо­ло­ві­чі кла­си­чні текс­ти (Т. Шев­чен­ка та П. Ти­чи­ни) та су­ча­сну укра­їн­ську му­зи­ку. Во­каль­но-ін­стру­мен­таль­ні тво­ри — ка­мер­на сим­фо­нія та ка­мер­на кан­та­та Оле­га Кі­ви, «П’ять ве­сіль­них лад­кань з По­ку­т­тя» Оле­ксан­дра Ко­за­рен­ка та ме­ло­дія Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча з кі­но­стрі­чки «Ви­гна­нець» — від­ті­ню­ва­ли­ся су­то ін­стру­мен­таль­ни­ми, ав­тор­ства Миколи Ко­лес­си та то­го ж Оле­ксан­дра Ко­за­рен­ка, при­чо­му остан­ній ви­сту­пив ще й со­лі­стом у вла­сно­му щем­ли­во­му й во­дно­час по­ту­жно­му «Concerto Rutheno» для фор­те­пі­а­но з ор­ке­стром. Во­каль­ний «квар­тет» кон­цер­ту скла­ли со­ліс­тки Оде­ської опе­ри Ана­ста­сія Го­луб і Ка­те­ри­на Цим­ба­люк та за­про­ше­ні «зір­ки » Мар’ яна Са­дов­ська та Ні­на Ма­тві­єн­ко.

Су­ча­сна ві­тчи­зня­на ака­де­мі­чна му­зи­ка до­во­лі важ­ка для сприйня­т­тя й по­тре­бує зна­чних зу­силь від слу­ха­ча — на­віть та­ко­го до­свід­че­но­го, як оде­ський. Але й остан­ній був на­ре­шті оста­то­чно пе­ре­мо­же­ний та під­ко­ре­ний: по­за про­гра­мо­юу фі­на­лі кон­цер­ту усі­ма во­ка­ліс­тка­ми у су­про­во­ді ор­ке­стру бу­ло ви­ко­на­но «Пли­не ка­ча». І у та­ко­му ва­рі­ан­ті (жі­но- чі го­ло­си, по­єд­на­н­ня ака­де­мі­чно­го во­ка­лу з ав­тен­ти­чним го­ло­со­ве­ді­н­ням) це ста­ло тим, чим і є по су­ті — пла­чем жін­ки над за­ги­блим си­ном, пла­чем Укра­ї­ни, яка є ду­же рі­зно­юй ба­га­то­го­ло­сою, — над сво­ї­ми за­ги­бли­ми ді­тьми. Во­ло­ди­мир Вин­ни­чен­ко якось ска­зав, що «чи­та­ти укра­їн­ську істо­рі­ю­тре­ба з бро­мом». Що ж, яка істо­рія, та­ка і му­зи­ка...

Сво­є­ю­чер­го­ю­ба­лет- га­ла « На ме­жі сто­літь » по­ті­шив гля­да­чів улю­бле­ни­ми ре­пер­ту­ар­ни­ми « ро­дзин­ка­ми » ( фра­гмен­ти з ба­ле­тів А. Ха­ча­ту­ря­на, Ф. Ге- роль­да, Ф. Амі­ро­ва та ін.), і пред­ста­вив дві прем’ єри мо­ло­дих хо­ре­о­гра­фів. Яні­на Ки­се­льо­ва пред­ста­ви­ла сю­же­тний ба­лет на де­кіль­ка кар­тин «Між ряд­ків», у яко­му, як ви­да­ло­ся, спів­від­но­ше­н­ня кла­си­чно­го та су­ча­сно­го тан­цю, ме­ло­дра­ма­ти­чна істо­рія на осно­ві лю­бов­но­го « три­ку­тни­ка » — і на­дмас­шта­бна му­зи­ка Абе­ля Ко­же­ньов­сько­го, То­ма­са Бер­гер­со­на, Май­кла Ло­у­рен­са На­йма­на (та й са­мі му­зи­чні фра­гмен­ти за сво­є­ю­сти­лі­сти­кою ) не скла­ли гар­мо­ній­ної ці­лі­сно­сті. А от в умов­но-без­сю­же­тній мі­ні­а­тю­рі «Обра­зи та дум­ки» у хо­ре- ог ра фії Іго ря Са ра жинсь ко го на му зи ку Зої Кі тінг, на суб’ єк - тив ний по гляд ав тор ки цих ряд­ків, як раз і від бу ло ся « юве - лір не » по єд нан ня кла си ки та кон­тем­пу, а за­галь­ний обра­зний лад спро­во­ку­вав без­ліч від­чут­тів та асо­ці­а­цій.

Фес ти валь « Окса ми то вий се - зон» про­де­мон­стру­вав су­ча­сний, єв­ро­пей­ський му­зи­чний те­атр — це не кон­се­рва­тив­но-гер­ме­ти­чна, а від­кри­та, «муль­ти­брен­до ва» та « муль ти фор мат на » те ри то рія. Тож Оде­ська опе­ра — на вір­но­му шля­ху.

ФОТО ЮРІЯ ЛІТВІНЕНКА

СТИЛЬ ДИ­РИ­ГУ­ВА­Н­НЯ ОКСА­НИ ЛИ­НІВ МО­ЖНА ВИ­ЗНА­ЧИ­ТИ ЯК «ПЕ­ДАН­ТИ­ЧНА ЕКС­ПРЕ­СІЯ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.