Ду­же чор­на ко­ме­дія

«Во­на» — пер­ша стрі­чка По­ла Вер­хо­ве­на за де­сять ро­ків

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

29 ве­ре­сня на екра­ни укра­їн­ських кі­но­те­а­трів ви­хо­дить « Во­на » — три­лер від твор­ця « Основ­но­го ін­стин­кту » По­ла Вер­хо­ве­на. Го­лов­ну роль ви­ко­на­ла зір­ка єв­ро­пей­сько­го кі­но, дво­ра­зо­ва во­ло­дар­ка Срі­бно­го при­зу Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю­за най­кра­щу роль Іза­бель Юп­пер. За сло­ва­ми актри­си, її ге­ро­ї­ня « Мі­шель — ци­ні­чна, ще­дра, ла­ска­ва, хо­ло­дна, не­за­ле­жна, за­ле­жна, про­ни­кли­ва. Її мо­жна на­зва­ти яко­ю­зав­го­дно, але не сен­ти­мен­таль­ною; суть ге­ро­ї­ні — вну­трі­шня си­ла, не­ор­ди­нар­ність і су­ча­сність » . За осно­ву стрі­чки узя­то ро­ман «Ох ...» Філ­лі­па Джі­а­на, який отри­мав пре­сти­жну фран­цузь­ку Пре­мі­ю­Ін­те­ра­льє, по­ві­дом­ляє прес- слу­жба Ар­тха­у­сТра­фік . Фільм має те­плі від­гу­ки у пре­сі, кри­ти­ки під­кре­слю­ють ори­гі­наль­не жан­ро­ве рі­ше­н­ня кар­ти­ни — за до­по­мо­го­ю­гу­мо­ру та іро­нії Вер­хо­ве­но­ві вда­ло­ся по­да­ти еро­ти­чний три­лер в аб­со­лю­тно но­во­му про­чи­тан­ні. До ре­чі, це пер­ший фільм По­ла Вер­хо­ве­на пі­сля 10-рі­чної перр­ви і зня­тий не в Гол­лі­ву­ді, а у Фран­ції.

ФОТО З САЙТА KINOAFISHA.UA

ГО­ЛОВ­НУ РОЛЬ У ФІЛЬ­МІ ЗІГРАЛА ЗІР­КА ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКО­ГО КІНЕМАТОГРАФА ІЗА­БЕЛЬ ЮП­ПЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.