ТРИ ПОРАДИ ДЛЯ МІНФІНУ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ви­хо­дя­чи з по­лі­ти­ки еко­но­мі­чно­го пра­гма­ти­зму ін­ве­сти­ції по­вин­ні ста­ти прі­о­ри­те­том №1 вже в бю­дже­ті-2017. Зокре­ма, по­трі­бно:

➊ За­кла­сти фун­да­мен­таль­ні ін­сти­ту­цій­ні змі­ни для акти­ві­за­ції ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті. Зокре­ма, че­рез ство­ре­н­ня спе­ці­аль­ної уста­но­ви роз­ви­тку, яка має ста­ти аген­том уря­ду із за­лу- че­н­ня та вкла­да­н­ня ін­ве­сти­цій в еко­но­мі­ку, екс­порт­но-кре­ди­тне агент­ство (ЕКА), вдо­ско­на­ли­ти пи­та­н­ня ДФРР. Ці ін­сти­ту­ції ма­ють ста­ти ін­стру­мен­том за­лу­че­н­ня ко­штів на ін­ве­сти­цій­ні про­е­кти;

➋ Пе­ре­дба­чи­ти кошти для роз­роб­ки ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів, які має фі­нан­су­ва­ти дер­жа­ва у на­сту­пні ро­ки. Прі­о­ри­тет дер­жав­них ін­ве­сти­цій — про­е­кти, що спря­мо­ву­ю­ться на ро­зви­ток со­ці­аль­ної, транс­порт­ної та енер­ге­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри, а та кож про ек ти з про дук том, на­прав­ле­ним на екс­порт та ви­со­кі те­хно­ло­гії.

➌ Ви­клю­чи­ти мо­жли­вість фі­нан­су­ва­н­ня бю­дже­тних про­грам за ра­ху­нок низь­ко­ймо­вір­них над­хо­джень, зокре­ма кон­фі­ско­ва­них ко­штів.

За­кла­де­н­ня та­ких норм до­зво­лить по­си­ли­ти ефе­ктив­ність бю­дже­тних ви­да­тків, за­без­пе­чить при­ско­ре­н­ня еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку та май­бу­тні над­хо­дже­н­ня до бю­дже­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.