Кра­щий із гір­шо­го?

Екс­пер­ти ствер­джу­ють: но­вий за­кон про на­ціо­наль­не ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ку еле­ктро­енер­гії і ко­му­наль­них по­слуг слід спри­йма­ти як пе­ре­хі­дний етап до ство­ре­н­ня ци­ві­лі­зо­ва­но­го рин­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Дня­ми ми­мо­во­лі до­ве­ло­ся ста­ти свід­ком на­пру­же­ної бе­сі­ди го­ло­ви НКРЕКП Дми­тра Вов­ка з ке­рів­ни­ком одні­єї з еле­ктро- і те­пло­ге­не­ру­валь­них ком­па­ній.

У за­лі бу­ло ду­же шум­но, і суть їхньої су­пе­ре­чки вло­ви­ти не вда­ло­ся. Але ди­кто­фон усе-та­ки за­пи­сав одну фра­зу, яку оби­два во­ни по кіль­ка ра­зів по­вто­ри­ли у двох ва­рі­ан­тах: «Ме­ні ні­хто ні­чо­го не го­во­рив, жо­дної ко­ман­ди я не отри­му­вав».

Вла­сне, для спів­ро­змов­ни­ка Вов­ка, у яко­го на­чаль­ни­ків ви­ста­чає і по вер­ти­ка­лі, і по го­ри­зон­та­лі, в цих сло­вах не бу­ло жо­дно­го кри­мі­на­лу. Але ке­рів­ник На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, яку так силь­но хо­чуть ба­чи­ти не­за­ле­жно­ю­мі­жна­ро­дні фі­нан­со­ві ор­га­ні­за­ції, вже то­чно не по­ви­нен че­ка­ти яки­хось ко­манд...

РЕГУЛЯТОР ТЕ­ПЕР У ЗАКОНІ

Ми­ну­ло­го че­твер­га Вер­хов­на Ра­да го­ло­са­ми 250 на­ро­дних де­пу­та­тів на­ре­шті схва­ли­ла в дру­го­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект «Про На­ціо­наль­ну ко­мі­сію, що здій­снює ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП)».

Як пи­сав «День», за­кон ви­зна­чає, що ко­мі­сія здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті суб’єктів при­ро­дних мо­но­по­лій в еле­ктро­енер­ге­ти­ці, те­пло­по­ста­чан­ні, на­фто­га­зо­во­му ком­пле­ксі, цен­тра­лі­зо­ва­но­му во­до­по­ста­чан­ні і во­до­від­во­ді, пе­ре­роб­ці і за­хо­ро­нен­ні по­бу­то­вих від­хо­дів, а та­кож за­без­пе­чує про­ве­де­н­ня ці­но­вої і та­ри­фної по­лі­ти­ки в цих сфе­рах.

Най­біль­шу дис­ку­сі­юв пар­ла­мен­ті спри­чи­ни­ли тер­мі­ни ро­та­ції чле­нів ко­мі­сії та пра­ви­ла де­ле­гу­ва­н­ня в но­мі­на­цій­ну ко­мі­сі­юз від­бо­ру чле­нів НКРЕКП пред­став­ни­ків від рі­зних гі­лок вла­ди.

Згі­дно з прийня­тим текс­том за­ко­но­про­е­кту, ко­мі­сія скла­да­ти­ме­ться із се­ми чле­нів, що при­зна­ча­ти­му­ться і звіль­ня­ти­му­ться ука­зом Пре­зи­ден­та. За­кон вста­нов­лює, що за­мі­на чин­них чле­нів НКРЕКП про­хо­ди­ти­ме в три ета­пи: пер­ших трьох чле­нів по­вин­ні змі­ни­ти не пі­зні­ше ше­сти мі­ся­ців від мо­мен­ту на­бу­т­тя чин­но­сті за­ко­ну, ще двох — не пі­зні­ше 12 мі­ся­ців, ре­шту — не пі­зні­ше, ніж че­рез 18 мі­ся­ців. Че­рез не­до­ві­ру до чин­но­го скла­ду ре­гу­ля­то­ра низ­ка фра­кцій ви­ма­га­ли при­ско­ре­ної ро­та­ції.

ЩО ЗА КО­МІ­СІЯ, ТВОРЦЮ?

Чле­ни НКРЕКП, згі­дно з за­ко­ном, від­би­ра­ти­му­ться но­мі­на­цій­но­ю­ко­мі­сі­є­юу скла­ді п’яти осіб: двох пред­став­ни­ків до неї де­ле­гує Пре­зи­дент, двох — пар­ла­мент (від ко­мі­те­ту ПЕК і ко­мі­те­ту ЖКГ), одно­го — Ка­бі­нет Мі­ні­стрів. Го­ло­ва НКРЕКП оби­ра­ти­ме­ться чле­на­ми ко­мі­сії за­кри­тим го­ло­су­ва­н­ням. Пе­ре­оби­ра­ти йо­го мо­жна бу­де ко­жні два ро­ки пі­сля за­твер­дже­н­ня пер­шо­го скла­ду ко­мі­сії. Фі­нан­су­ва­н­ня НКРЕКП здій­сню­ва­ти­ме­ться за ра­ху­нок вне­сків у спе­цфонд дер­жав­но­го бю­дже­ту, спла­чу­ва­них суб’єкта­ми рин­ків енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг.

Дис­ку­сія дов­ко­ла ухва­ле­но­го за­ко­но­про­е­кту не при­пи­ни­ла­ся й пі­сля йо­го ухва­ле­н­ня. Ви­слов­лю­ва­лись і ті на­ро­дні де­пу­та­ти, ко­му вда­ло­ся про­ве­сти свої про­по­зи­ції, і ті, хто за­знав по­раз­ки під час го­ло­су­ва­н­ня.

ЯК ОБМЕЖИЛИ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА?

«Сьо­го­дні Вер­хов­на Ра­да від­мо­ви­ла­ся від мо­но­поль­них пов­но­ва­жень Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни фор­му- ва­ти склад ре­гу­ля­то­ра на рин­ку еле­ктро­енер­гії, — ре­кла­му­вав ухва­ле­ний за­ко­но­про­ект пер­ший за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту з пи­тань ПЕК, ядер­ної по­лі­ти­ки і без­пе­ки Оле­ксандр ДОМБРОВСЬКИЙ (фра­кція БПП). — До сьо­го­дні 100% пов­но­ва­жень у цій сфе­рі на­ле­жа­ли гла­ві дер­жа­ви. Ми ухва­ли­ли за­ко­но­про­ект, який дає Пре­зи­ден­то­ві пра­во де­ле­гу­ва­ти в ко­мі­сію з від­бо­ру кан­ди­да­тів ли­ше двох із п’яти пред­став­ни­ків».

«Да­лі ця но­мі­на­цій­на ко­мі­сія, ко­жен член якої має бу­ти екс­пер­том з енер­ге­ти­ки, при­йма­ти­ме про­по­зи­ції всіх охо­чих бра­ти участь у кон­кур­сі на по­са­ди в НКРЕКП. Пі­сля го­ло­су­ва­н­ня чле­нів но­мі­на­цій­ної ко­мі­сії Пре­зи­ден­ту бу­де по­да­но по дві кан­ди­да­ту­ри на ко­жну по­са­ду чле­на НКРЕКП. Із них він мо­же обра­ти одно­го», — про­ци­ту­ва­ла Дом­бров­сько­го прес-слу­жба БПП.

На­ро­дний де­пу­тат ви­клав та­кож по­ря­док ро­та­ції чле­нів ко­мі­сії: упро­довж ше­сти мі­ся­ців пі­сля на­бу­т­тя чин­но­сті за­ко­ну бу­де змі­не­но трьох із се­ми чле­нів ко­мі­сії, у на­сту­пні три мі­ся­ці — ще двох і впро­довж іще трьох мі­ся­ців — остан­ніх двох. «Та­ким чи­ном, за 18 мі­ся­ців бу­де пов­ні­стю­о­нов­ле­но пер­со­наль­ний склад ре­гу­ля­то­ра», — за­зна­чає Домбровський.

«КИДОК ДООЛІГАРХІЗАЦІЄЮ»

Не по­ді­ляє за­хо­пле­н­ня, що зву­чить у йо­го ко­мен­та­рі, на­ро­дний де­пу­тат Ві­кто­рія ВОЙЦИЦЬКА («Са­мо­по­міч») . На сво­їй сто­рін­ці у Facebook во­на зви­ну­ва­ти­ла ко­лег із ко­мі­те­ту з ПЕК у «кид­ку». По­си­ла­ю­чись на де­пу­та­та від БПП Оль­гу Бель­ко­ву, Войцицька по­ві­до­ми­ла, що Домбровський по­ста­вив спіль­ну з де­пу­та­та­ми від «Са­мо­по­мо­чі» Львом Пі­длі­се­цьким та Оле­но­ю­Ба­бак прав­ку що­до пов­ної ро­та­ції на «під­твер­дже­н­ня», не по­пе­ре­див­ши ні­ко­го зі спів­ав­то­рів за­ко­но­про­е­кту.

«У ре­зуль­та­ті оста­н­ня по­го­дже­на і ком­про­мі­сна ко­мі­тет­ська вер­сія те­пер змі­не­на. Ми щи­ро шу­ка­ли і до­ся­гли ком­про­мі­су на ми­ну­ло­му за­сі­дан­ні ко­мі­те­ту! Але ко­го це ці­ка­вить, якщо зав­да­н­ня Бан­ко­вої — збе­рег­ти Вов­ка» (ни­ні­шній го­ло­ва ко­мі­сії — Дми­тро Вовк), — обу­рю­є­ться Войцицька.

«Для ме­не єди­не оче­ви­дно: сьо­го­дні бо­роть­ба три­ває не за ін­сти­ту­цій­ну ре­фор­му ре­гу­ля­то­ра, а за кон­кре­тну лю­ди­ну, яка за­без­пе­чує ви­ко­на­н­ня про­гра­ми з «де­о­лі­гар­хі­за­ції » , яка на­справ­ді є « доолігархізацією » , — під­кре­слює на­ро­дний де­пу­тат і ро­бить ви­сно­вок: — Ін­те­ре­си пе­ре­сі­чних укра­їн­ців зно­ву ні­ко­го не ці­кав­лять і ні­чо­го че­ка­ти еле­мен­тар­ної спра­ве­дли­во­сті ні­ко­му з нас».

ПРО ЦІНУ З РОТТЕРДАМА

В ін­терв’ ю « Еко­но­мі­чній прав­ді » Вовк роз­по­від­ав про свої сто­сун­ки з Пре­зи­ден­том, прем’ єром, дво­ма мі­ні­стра­ми енер­ге­ти­ки, най­впли­во­ві­шим де­пу­та­том із фра­кції БПП, енер­ге­ти­чни­ми олі­гар­ха­ми, а та­кож про но­ву фор­му­лу « Рот­тер­дам + до­став­ка».

Не бу­де­мо про сто­сун­ки... Але ж не­ща­сли­ва фор­му­ла, як ві­до­мо, до­зво­ли­ла те­пло­вій ге­не­ра­ції, зокре­ма ДТЕК Рі­на­та Ахме­то­ва і дер­жав­но­му « Цен­тр­енер­го » , про­да­ва­ти еле­ктро­енер­гі­ю­на 15—20% до­рож­че. З ура­ху­ва­н­ням ПДВ но­вий та­риф для них ви­ріс від 118 ко­пі­йок за 1 кВт/год до 130 ко­пі­йок. Як на­слі­док, ці­на ву­гі­л­ля за фор­му­лою«Рот­тер­дам+» до­ся­гла $63 за тон­ну, то­ді як ці­на без фор­му­ли ста­но­вить $44,2. Крім то­го, НКРЕКП за­кли­ка­ла Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля вве­сти ще й рен­тну пла­ту на ви­до­бу­ток ву­гі­л­ля.

Про­те БПП, як вва­жає Войцицька, не без до­по­мо­ги фо­лу збе­ріг по­трі­бну лю­ди­ну на чо­лі ре­гу­ля­то­ра. А го­лов­не — фор­му­ва­н­ня ка­дро­во­го скла­ду ко­мі­сіо­не­рів НКРЕКП, всу­пе­реч за­яві Дом­бров­сько­го, по су­ті, за­ли­ши­ло­ся в ру­ках Пре­зи­ден­та. Чи є в цьо­му якась не­без­пе­ка для еко­но­мі­ки кра­ї­ни та її гро­ма­дян?

«ПЕ­РЕ­МО­ГА»

Від­по­від­а­ю­чи на це за­пи­та­н­ня, ко­ор­ди­на­тор жи­тло­во- ко­му­наль­них про­грам гро­ма­дян­ської ме­ре­жі ОПОРА Те­тя­на БОЙКО ска­за­ла « Дню » : « За­кон про НКРЕКП — це біль­ше пе­ре­мо­га. Го­лов­не, що є цей за­кон і що в ньо­му є до­во­лі ба­га­то за­по­бі­жни­ків. Вплив Пре­зи­ден­та на ко­мі­сію зна­чно­ю­мі­ро­ю­ско­ро­че­но. Адже ра­ні­ше він фор­му­вав НКРЕКП сво­їм ука­зом. Зви­чай­но, що­до кан­ди­да­тур все одно до­ве­де­ться до­мов­ля­ти­ся. Але ду­же ва­жли­во, що Пре­зи­дент те­пер фор­мує не са­му На­цко­мі­сію. Не від­би­рає її чле­нів, а ли­ше кон­кур­сну ко­мі­сію. Та­ка ускла­дне­на про­це­ду­ра зна­чно змен­шує вплив Пре­зи­ден­та, осо­бли­во по­рів­ня­но з тим, як бу­ло ра­ні­ше. В цьо­му й по­ля­гає, на мо­ю­дум­ку, пе­ре­мо­га. Що­до Вов­ка, то ось вам мій осо­би­стий про­гноз: він пі­де в пер­шій же хви­лі ро­та­ції. Я не ду­маю, що це прі­зви­ще на­стіль­ки вже ва­жли­ве. Пре­зи­дент за­ли­шив со­бі ті пов­но­ва­же­н­ня, які хо­тів за­ли­ши­ти».

З акти­віс­тко­ю­ОПОРИ зде­біль­шо­го зго­ден не­за­ле­жний енер­ге­ти­чний екс­перт Ма­ксим ПРАСОЛОВ. Від­по­від­а­ю­чи «Дню», він від­зна­чив, що в будь- яко­му ра­зі « Укра­ї­на по­вин­на ви­ко­ну­ва­ти пев­ні зо­бов’ яза­н­ня пе­ред між­на­ро­дни­ми до­но­ра­ми, які за­без­пе­чу­ють за­раз еко­но­мі­чну скла­до­ву на­шої кра­ї­ни. Без їхніх гро­шей на­ша еко­но­мі­ка нав­ряд чи бу­де ста­біль­ною. От­же, цей за­кон, прийня­тий біль­ші­стю­пар­ла­мен­ту, Пре­зи­дент, зви­чай­но, під­пи­ше. В будь- яко­му ра­зі цей за­кон кра­щий, ніж та за­ко­но­дав­ча ба­за, яка бу­ла. Це ком­про­міс. Адже не­за­ле­жний регулятор — це оксю­мо­рон (по­єд­на­н­ня вза­є­мо­ви­клю­чних слів або сло­во­спо­лук). Регулятор за ви­зна­че­н­ням за­ле­жний. А якщо він дер­жав­ний, то він за­ле­жить від рі­ше­н­ня тих чи ін­ших по­лі­ти­чних сил — прав­ля­чих пар­тій. Нам тре­ба го­во­ри­ти про ство­ре­н­ня не­за­ле­жно­го са­мо­ре­гу­льо­ва­но­го енер­ге­ти­чно­го рин­ку. Сьо­го­дні ми на шля­ху до цьо­го. Але для цьо­го не­об­хі­дно ма­ти са­мо­ре­гу­льо­ва­них не­за­ле­жних суб’єктів цьо­го рин­ку. Чо­го у нас по­ки що не­має. То­му за­кон про НКРЕКП мо­жна спри­йма­ти як пе­ре­хі­дний етап до ви­ни­кне­н­ня та­ко­го рин­ку. Аль­тер­на­ти­ви йо­му я не ба­чу».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.