Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет став на за­хист го­ріл­ки в МАФах

У ві­дом­стві зби­ра­ю­ться оскар­жи­ти за­бо­ро­ну Ки­є­ва про­да­ва­ти ал­ко­голь уно­чі

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ки­їв­ське обла­сне ре­гіо­наль­не від­ді­ле­н­ня Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни бу­де оскар­жу­ва­ти рі­ше­н­ня Ки­їв­ської мі­ської ра­ди про за­бо­ро­ну про­да­ва­ти ал­ко­голь у ні­чний час.

Про це по­ві­до­мив го­ло­ва ві­дом­ства Оле­ксій Хмель­ни­цький. Рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди про обме­же­н­ня тор­гів­лі спир­тним у ма­га­зи­нах є не­за­кон­ним, — за­ува­жив Хмель­ни­цький. Він ствер­джує, що пе­ред го­ло­су­ва­н­ням про­ект рі­ше­н­ня по­трі­бно бу­ло узго­ди­ти з Ан­ти­мо­но­поль­ним ко­мі­те­том. Він та­кож по­си­ла­є­ться на два рі- ше­н­ня Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни, який ви­знав не­за­кон­ни­ми по­ді­бні обме­же­н­ня, які вже ді­ють у де­яких мі­стах кра­ї­ни.

В АМКУ за­яви­ли, що ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня зо­бов’ яза­ні по­го­джу­ва­ти з АМКУ рі­ше­н­ня, які мо­жуть впли­ну­ти на кон­ку­рен­цію, зокре­ма, що­до вста­нов­ле­н­ня і змі­ни пра­вил їх по­ве­дін­ки на рин­ку.

« Оби­два рі­ше­н­ня мі­ськра­ди прийня­ті без по­го­дже­н­ня з ан­ти­мо­но­поль­ним ор­га­ном, що є по­ру­ше­н­ням ст. 20 за­ко­ну « Про Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни » , — за­зна­ча­ють в АМКУ.

Крім то­го, за­зна­че­но, що від­по­від­но до за­ко­ну «Про дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва і обі­гу спир­ту ети­ло­во­го, ко­нья­чно­го і пло­до­во­го, ал­ко­голь­них на­по­їв та тю­тю­но­вих ви­ро­бів» ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня мо­жуть вста­нов­лю­ва­ти ре­жим ро­бо­ти об’ єкта тор­гів­лі за умо­ви узго­дже­н­ня з вла­сни­ком, при цьо­му ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня не на­ді­ле­ні пов­но­ва­же­н­ня­ми що­до вста­нов­ле­н­ня за­бо­рон на ре­а­лі­за­ці­ю­ал­ко­голь­них на­по­їв.

Де­пу­та­ти Ки­їв­ра­ди 22 ве­ре­сня 2016 ро­ку вве­ли за­бо­ро­ну на тор­гів­лю­ал­ко­голь­ни­ми та сла­бо­ал­ко­голь­ни­ми на­по­я­ми на те­ри­то­рії Ки­є­ва з 23.00 до 10.00. Рі­ше­н­ням пе­ред­ба­че­но, що за­бо­ро­на бу­де по­ши­рю­ва­ти­ся тіль­ки на про­даж ал­ко­го­люв за­кла­дах роз­дрі­бної тор­гів­лі. Про­даж спир­тних на­по­їв і пи­ва в ре­сто­ран­них за­кла­дах у ні­чний час не за­бо­ро­ня­є­ться.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.