Облік пе­ре­се­лен­ців «по-но­во­му»

Ка­бмін ство­рює ре­єстр вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб із да­ни­ми про їхні по­тре­би. Чи ста­не це но­вим ви­тком від­но­син між дер­жа­вою та ВПО?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Уряд вко­тре бе­ре­ться за облік пе­ре­се­лен­ців. Не все так ля­чно та­за бю­ро­кра­ти­зо­ва­но: ні­хто не зби­ра­є­ться кли­ка­ти лю­дей на пе­ре­ре­є­стра­цію, не тре­ба до­во­ди­ти у дов­же­ле­зних чер­гах, що ви­їха­ли з-під об­стрі­лів на мир­ну те­ри­то­рію. На­яв­ну в Мі­ні­стер­стві со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки ба­зу вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб удо­ско­на­лять, на­пов­нять її ін­фор­ма­ці­єю про по­тре­би та про­бле­ми кон­кре­тних пе­ре­се­лен­ців. На­ра­зі ця ба­за по­ро­жня, мі­стить ли­ше да­ні про ім’я та прі­зви­ще лю­ди­ни, звід­ки во­на ви­їха­ла та де за­раз про­жи­ває.

Прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман не­що­дав­но за­явив, що ба­за пе­ре­се­лен­ців має від­обра­жа­ти за­галь­ну кар­ти­ну по­треб ВПО. Щоб під­крі­пи­ти свої сло­ва, гла­ва уря­ду за­твер­див « По­ря­док ство­ре­н­ня, ве­де­н­ня та до­сту­пу до ві­до­мо­стей Єди­ної ін­фор­ма­цій­ної ба­зи да­них про вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб » — це своє­рі­дні пра­ви­ла ко­ри­сту­ва­н­ня та­кою ба­зою.

«ЦЕ БУ­ДЕ ГАР­НИЙ ІНСТРУМЕНТ»

Що це дасть кон­кре­тним­лю­дям? Як­би це бу­ло у пер­ші мі­ся­ці пе­ре­їзду гро­ма­дян з оку­по­ва­них чи близь­ких до лі­нії фрон­ту те­ри­то­рій, та­кий облік став би хо­ро­ши­мін­струм ен­том­для дер­жа­ви, та­кою со­бі під­каз­кою, що да­лі ро­би­ти з ци­ми осо­ба­ми: ко­му на­да­ва­ти піль­го­ві кре­ди­ти на жи­тло, ко­му шу­ка­ти но­ву ро­бо­ту, в які ре­гіо­ни спря­мо­ву­ва­ти біль­ше між­на­ро­дної чи дер­жав­ної до­по­мо­ги то­що. На­ра­зі ці пи­та­н­ня зде­біль­шо­го ви­рі­шу­ють не­уря­до­ві ор­га­ні­за­ції. Між ін­шим, во­лон­те­ри та пра­во­за­хи­сни­ки ви­ма­га­ли від уря­ду ство­ре­н­ня та­ко­го облі­ку пе­ре­се­лен­ців ще у 2014 ро­ці.

Два ро­ки то­му до­по­мо­гу з роз­роб­кою та­ко­го ре­є­стру про­по­ну­ва­ло Управ­лі­н­ня вер­хов­но­го ко­мі­са­ра ООН у спра­вах бі­жен­ців. Однак щось не скла­ло­ся. Гро­шей у дер­жав­но­му бю­дже­ті так і не зна­йшло­ся, зре­штою існу­ю­чу ни­ні си­сте­му облі­ку Мі­ні­стер­ство со­цпо­лі­ти­ки ство­рю­ва­ло за кошти Між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції з мі­гра­ції. Са­ме ця си­сте­ма ста­не тим­пов­но­цін­ним­ре­є­стром, який мав пра­цю­ва­ти в Укра­ї­ні «по­за­вчо­ра». На­ра­зі ба­за пра­цює в те­сто­во­му ре­жи­мі, а не­за­ба­ром­пі­сля по­яви уря­до­вої по­ста­но­ви про пра­ви­ла ко­ри­сту­ва­н­ня нею має ста­ти пов­но­цін­ним ін­фор­ма­цій­ним ре­сур­сом, при­свя­че­ним­про­блем амВПО.

Якщо облік за­пра­цює так, як обі­цяє уряд, це ста­не чи не пер­шим­по­зи­тив­ним­кро­ком , ко­трий дер­жа­ва зро­бить на­зу­стріч переселенцям. У цьо­му пе­ре­ко­на­на пра­во­вий ана­лі­тик бла­го­дій­но­го фон­ду «Пра­во на за­хист» Оле­на Ви­но­гра­до­ва: «У прин­ци­пі до­бре, що цей нор­ма­тив­ний акт бу­ло прийня­то до то­го, як ба­за за­пра­цює. Пі­сля цьо­го має з’яви­ти­ся від­кри­тий до­ступ до неї, бу­де сайт, де від­обра­жа­ти­ме­ться за­галь­на ста­ти­сти­чна ін­фор­ма­ція, якою змо­жуть ко­ри­сту­ва­ти­ся всі. Ма­ють бу­ти да­ні про кіль­кість пе­ре­се­лен­ців, хто де жи­ве, які їхні по­тре­би. Спо­ді­ва­ю­ся, ні­чо­го по­га­но­го не ста­не­ться. У бю­ро­кра­ти­чно­му пла­ні на лю­дей не бу­де на­ван­та­же­н­ня, ма­ють за­пра­цю­ва­ти осо­би­сті ка­бі­не­ти для пе­ре­се­лен­ців. Бу­дуть агре­го­ва­ні да­ні по пев­ній мі­сце­во­сті, які там є по­тре­би у ВПО — це до­зво­лить до­но­ра­мі во­лон­те­рам­ко­ор­ди­ну­ва­ти­ся між со­бою та ви­рі­шу­ва­ти ті чи ін­ші про­бле­ми. Як дер­жа­ва бу­де ре­а­гу­ва­ти — тут бо­ю­ся щось про­гно­зу­ва­ти. Якщо пра­цю­ва­ти­ме так, як за­де­кла­ро­ва­но, це бу­де гар­ний інструмент».

«ДЕР­ЖА­ВА НЕ ЗНАЄ, ДЕ ПЕ­РЕ­СЕ­ЛЕН­ЦІ ЖИ­ВУТЬ І В ЯКИХ УМО­ВАХ»

На­ра­зі екс­пер­ти ма­ють єди­не пи­та­н­ня до онов­ле­ної ба­зи: чи справ­ді во­на від­обра­жа­ти­ме по­тре­би кон­кре­тних осіб? Якщо так, то як дер­жа­ва зби­ра­є­ться цю ін­фор­ма­цію отри­му­ва­ти? На дум­ку го­лов­но­го ко­ор­ди­на­то­ра гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Дон­бас SOS» Оле­ксан­дра Гор­ба­тка, та­кі да­ні бу­ло б до­ре­чно зі­бра­ти під час не­що­дав­ньої ве­ри­фі­ка­ції пе­ре­се­лен­ців, ко­ли пе­ре­ві­ря­ли, чи ма­ють во­ни за­кон­ні під­ста­ви для отри­ма­н­ня со­цви­плат.

«Цьо­го, на жаль, не зро­би­ли. Ми зав­жди спі­зню­є­мось у цих пи­та­н­нях на крок. Зму­си­ти лю­дей зно­ву прой­ти че­рез ці бю­ро­кра­ти­чні ко­ла не­ре­аль­но. І що це дасть? На­ма­лю­ють ці по­тре­би, але не ду­маю, що це по­зи­тив­но впли­не на гро­ма­дян, во­ни не бу­дуть вза­га­лі ре­є­стру­ва­ти­ся, бо вто­ми­ли­ся від по­стій­них пе­ре­ві­рок і не­за­до­во­ле­ні ді­я­ми вла­ди, — до­дає Оле­ксандр Гор­ба­тко. — Існу­ю­чий облік справ­ді тре­ба на­пов­ни­ти про­бле­ма­ти­кою. Дер­жа­ва на за­мов­ле­н­ня між­на­ро­дних до­но­рів по­вин­на роз­ро­би­ти про­гра­ми, на що ці кошти мо­жна спря­му­ва­ти. Про­те дер­жа­ва не знає, скіль­ки по­трі­бно шкіл, де пе­ре­се­лен­ці жи- вуть і в яких умо­вах. То­му вла­да вва­жає, що є не­об­хі­дність роз­по­ві­сти про ці по­тре­би. Але якщо це пе­ре­кла­сти на на­ші управ­лі­н­ня соц­за­хи­сту, во­ни про­кли­на­ти­муть чи­нов­ни­ків, а біль­ше не бу­де ко­му цим зайня­ти­ся».

ЗА­МІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ — НЕДОВІРА

За сло­ва­ми Оле­ксан­дра Гор­ба­тка, одна з при­чин, чо­му облік пе­ре­се­лен­ців так і не за­пра­цю­вав за два з по­ло­ви­ною ро­ки кон­флі­кту, — це від­су­тність стра­те­гі­чних пла­нів що­до ви­рі­ше­н­ня про­бле­мВПО. Від­по­від­но не­має ді­є­во­го ме­ха­ні­зму під­трим­ки цих гро­ма­дян, а взаємодії між дер­жа­вою та пе­ре­се­лен­ця­ми про­сто не існує. Цей ва­ку­ум­за­пов­ни­ла недовіра, че­рез що чи­ма­ло пе­ре­се­лен­ців за­ду­му­ю­ться про по­вер­не­н­ня до­до­му.

«Кро­ки, зро­бле­ні вла­дою, ду­же ма­лень­кі. Слід ро­зу­мі­ти, що ось ця до­по­мо­га переселенцям че­рез пев­ний час за­кін­чи­ться. Як по­ка­зує між­на­ро­дна пра­кти­ка, та­кі гро­ші ви­ді­ля­ю­ться на два з по­ло­ви­ню ро­ки, тоб­то на кі­нець лі­та на­сту­пно­го ро­ку всі ці ви­пла­ти про­сто при­пи­ня­ться. Бу­де так, що лю­ди зне­ві­ря­ться і по­вер­ну­ться на свої те­ри­то­рії», — ре­зю­мує акти­віст.

На фо­ні то­таль­ної зне­ві­ри онов­ле­ний облік пе­ре­се­лен­ців все ж ви­да­є­ться ма­лень­кою пе­ре­мо­гою. Оле­на Ви­но­гра­до­ва вва­жає, що за­пуск цьо­го ре­сур­су ста­не стар­том­для по­зи­тив­них змін у від­но­си­нах між чи­нов­ни­ка­ми та пе­ре­се­лен­ця­ми. Бо на­ра­зі юри­ди­чна до­по­мо­га, со­ці­аль­ні про­гра­ми, про­е­кти з пра­це­вла­шту­ва­н­ня або на­да­н­ня піль­го­во­го жи­тла є ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти не дер­жав­них, а во­лон­тер­ських і гро­мад­ських іні­ці­а­тив. Та спо­ча­тку до­че­кай­мо­ся пер­ших ре­зуль­та­тів дії но­во­го ре­є­стру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.