Зло­чи­ни, про які не мо­жна за­бу­ва­ти

Уже втре­тє під по­соль­ством Ро­сі­їу Ки­є­ві акти­ві­сти ви­ма­га­ли роз­слі­ду­ва­ти зни­кне­н­ня жи­те­лів Кри­му

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

«Де Ескен­дер?», «Де Ти­мур?», «Де Мар­сель?» — та­кі пи­та­н­ня бу­ли на пла­ка­тах уча­сни­ків акції, що від­бу­ла­ся 27 ве­ре­сня. За­га­лом­ві­дом о про 15 осіб, зни­клих за час оку­па­ції Кри­му, ще дев’ятьох лю­дей пі­сля зни­кне­н­ня зна­йшли вби­ти­ми. З кін­ця ли­пня акти­ві­сти що­мі­ся­ця ви­хо­дять до по­соль­ства Ро­сії з ви­мо­гою роз­слі­ду­ва­ти ці ви­пад­ки — адже са­ме РФ сьо­го­дні здій­снює кон­троль над ане­ксо­ва­ним­пі­в­остро­вом .

Сим­во­лі­чно, що у день про­ве­де­н­ня пі­ке­ту ми­ну­ло рів­но два ро­ки пі­сля ви­кра­де­н­ня 19- рі­чно­го Ісля­ма Джеп­па­ро­ва та йо­го дво­ю­рі­дно­го бра­та 23-рі­чно­го Джев­де­та Ісля­мо­ва, си­на і пле­мін­ни­ка ві­до­мо­го крим­сько­та­тар­сько­го акти­ві­ста Абду­ре­ши­та Джеп­па­ро­ва. Хло­пців по­са­ди­ли в мі­кро­ав­то­бус і від­ве­зли в не­ві­до­мо­му на­прям­ку. Як за­ува­жу­ють в гро­мад­ській ор­га­ні­за­ції « Кри­мSOS » , що іні­ці­ю­ва­ла акцію під по­соль­ство­мРо­сії, два ро­ки пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни РФ тіль­ки ство­рю­ють ви­ди­мість роз­слі­ду­ва­н­ня, во­но не да­ло жо­дних ре­зуль­та­тів.

«Ми звер­та­ли­ся на­пря­му до дер­жав­них ор­га­нів Ро­сії що­до цих зни­кнень, але не отри­ма­ли жо­дної від­по­віді, — акцен­тує за­сту­пник ко­ор­ди­на­то­ра «Кри­мSOS» Єв­ге­нія Ан­дре­юк. — Про­яв ре­а­кції Ро­сії — по­ру­ше­н­ня кри­мі­наль­них справ що­до ря­ду зни­кнень. Але не­має жо­дних си­стем­них дій по цих спра­вах, на­віть у ви­пад­ках, ко­ли був ві­део­за­пис ви­кра­де­н­ня і мо­жна за­фі­ксу­ва­ти лю­дей, які йо­го ско­ю­ва­ли».

Роль укра­їн­ських дер­жав­них ор­га­нів і між­на­ро­дних стру­ктур та­кож ва­жли­ва. «Ми й укра­їн­ські ор­га­ни вла­ди спів­пра­цю­є­мо з Ро­бо­чою гру­пою з на­силь­ни­цьких чи не­до­бро­віль­них зни­кнень, це ор­ган ООН. Си­стем­но ін­фор­мує- мо їх про те, що ві­дбу­ва­є­ться, — роз­по­від­ає Єв­ге­нія Ан­дре­юк. — На­при­клад, що­до спра­ви остан­ньо­го зни­кло­го без­ві­сти Ер­ві­на Ібра­гі­мо­ва, яке від­бу­ло­ся у трав­ні 2016 ро­ку. Ро­бо­ча гру­па звер­ну­ла­ся з цьо­го при­во­ду до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції з про­ха­н­ням­по­ясни­ти, що ві­дбу­ва­є­ться. По­ки Ро­сія не на­да­ла жо­дної від­по­віді. Укра­їн­ські дер­жав­ні ор­га­ни на­скіль­ки мо­жуть, че­рез ди­пло­ма­ти­чні ка­на­ли, озву­чу­ють пи­та­н­ня зни­кнень жи­те­лів Кри­му».

Ва­жли­во, щоб су­спіль­ство по­стій­но пам’ята­ло про зни­клих лю­дей і акці­я­ми та ін­ши­ми сим­во­лі­чни­ми ді­я­ми не да­ва­ло за­бу­ти про них тих, хто має ва­го­мі ва­же­лі впли­ву на си­ту­а­цію. «Ро­сія, з одно­го бо­ку, гру­бо по­ру­шує нор­ми, але во­дно­час за­ці­кав­ле­на по­ка­за­ти, що на­че на­ле­жить до ци­ві­лі­зо­ва­но­го сві­ту і до­три­му­є­ться пев­них пра­вил. У рам­ках цьо­го і мо­жна ти­сну­ти на Ро­сію » , — роз­мір­ко­вує Єв­ге­нія Ан­дре­юк.

Се­ред зни­клих жи­те­лів Кри­му є й акти­ві­сти, і ро­ди­чі укра­їн­ських по­літв’ язнів, як ба­тько Оле­ксан­дра Ко­стен­ка Фе­дір, і лю­ди, які не за­йма­ли­ся жо­дною по­лі­ти­чною ді­яль­ні­стю. «Не зро­зумі­ло, хто мо­же бу­ти на­сту­пним, і це ство­рює ве­ли­кий тиск, за­ля­кує лю­дей, — акцен­тує Єв­ге­нія Ан­дре­юк. — У не­о­фі­цій­них роз­мо­вах си­ло­ві стру­кту­ри мо­жуть по­гро­жу­ва­ти акти­ві­стам: «Ви ж не хо­че­те, щоб ва­ша ди­ти­на зни­кла? » Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що мо­же зни­кну­ти хто зав­го­дно».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.