Укра­їн­ська ду­ша. Про­ни­кне­н­ня...

У Льво­ві — пер­со­наль­на ви­став­ка Ана­то­лія Кри­во­ла­па

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів ■ Ви­став­ка «Му­зей­на ко­ле­кція» три­ва­ти­ме до 17 жов­тня.

■ Ви­став­ку «Му­зей­на ко­ле­кція» укра­їн­сько­го ху­до­жни­ка, ла­у­ре­а­та На­ціо­наль­ної пре­мії ім. Та­ра­са Шев­чен­ка Ана­то­лія Кри­во­ла­па роз­гор­ну­то в На­ціо­наль­но­му му­зеї у Льво­ві ім. Ан­дрея Ше­пти­цько­го — на вул. Дра­го­ма­но­ва, 42. В екс­по­зи­ції — по­над три де­ся­тки ро­біт Май­стра.

Одра­зу ж вар­то за­зна­чи­ти, що це — пер­ша пер­со­наль­на ви­став­ка ху­до­жни­ка у Льво­ві та во­дно­час пред­став­ле­н­ня про­е­кту Ukraine. The Best, у яко­му бе­руть участь му­зи­кан­ти, ху­до­жни­ки, фо­то­гра­фи, акто­ри, ре­жи­се­ри та пи­сьмен­ни­ки. І се­ред них — най­по­пу­ляр­ні­ший і най­до­рож­чий ху­до­жник із Укра­ї­ни у сві­ті Ана­то­лій Кри­во­лап. Бу­ло пред­став­ле­но та­кож арт-ка­та­лог із се­рії «Му­зей при­ва­тних ко­ле­кцій» під на­звою «Ана­то­лій Кри­во­лап. Збір­ка №1», і це пер­ший в Укра­ї­ні ка­та­лог одно­го ху­до­жни­ка, до яко­го уві­йшли 299 ро­біт тіль­ки із фон­дів укра­їн­ських ко­ле­кціо­не­рів.

■ На­га­да­є­мо, Ана­то­лій Кри­во­лап — член На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни. 2011-го ро­бо­ти ми­тця дві­чі вста­нов­лю­ва­ли сві­то­ві ре­кор­ди про­да­жів су­ча­сно­го укра­їн­сько­го ми­сте­цтва на між­на­ро­дно­му арт-рин­ку. 2012 ро­ку Кри­во­лап став ла­у­ре­а­том Шев­чен­ків­ської пре­мії — за цикл, що скла­да­є­ться із 50 ро­біт «Укра­їн­ський мо­тив».

Три ро­ки то­му Ана­то­лій Кри­во­лап уже пе­ре­бу­вав у Льво­ві — на за­про­ше­н­ня Між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту осві­ти, куль­ту­ри і зв’яз­ків з ді­а­спо­рою На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Львів­ська по­лі­те­хні­ка» брав участь у твор­чо­му ве­чо­рі «Жи­т­тя як по­до­рож...». «Пан Ана­то­лій ні­ко­ли не шу­кав ні­ші в ко­мер­цій­но­му се­кто­рі шоу-бі­зне­су, який до­во­лі ча­сто за­раз ви­пе­ре­джає ми­сте­цький про­цес, — він пі­шов шля­хом за­гли­бле­н­ня в за­са­дни­чі ре­чі ма­ляр­ства як та- ко­го, за­гли­бле­н­ня у тра­ди­цію укра­їн­сько­го пей­за­жу, про­ни­кне­н­ня у фун­да­мен­таль­ні осо­бли­во­сті укра­їн­ської спе­ци­фі­ки, укра­їн­ської ду­ші...— за­зна­чав то­ді істо­рик ми­сте­цтва, про­ре­ктор Львів­ської ака­де­мії ми­стецтв про­фе­сор Ро­ман Яців. — Оця на­ста­но­ва ду­же кон­кре­тно ляг- ла в осно­ву йо­го твор­чо­го ме­то­ду, який удо­ско­на­лю­вав­ся скла­дни­ми шля­ха­ми ви­віль­не­н­ня від на­ту­ра­лі­зму, по­до­ла­н­ня аб­стра­кціо­ні­зму, кон­це­пту­а­лі­зму, які до­во­лі ча­сто не ма­ють емо­цій­них та ін­те­ле­кту­аль­них то­чок опо­ри на кон­кре­тну тра­ди­цію. Пан Ана­то­лій вва­жав за до­ціль­не ро­зі­бра­ти­ся в най­ва­жли­ві­ших ре­чах: лю­ди­на і се­ре­до­ви­ще, лю­ди­на та гео­куль­тур­ний про­стір, лю­ди­на і ланд­шафт. І на сти­ку цих по­нять з’яви­ла­ся йо­го су­то ав­тор­ська кон­це­пція...»

ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ ПАВ­ЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.