ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

551 — р. до н. е. на­ро­див­ся Кон­фу­цій ( Ку­нФу- Цзи), ве­ли­кий ки­тай­ський ми­слит ель, по­лі­ти­чний ді­яч, осо­бли­ву ува­гу при­ді­ляв пи­та­н­ням сві­то­бу­до­ви і спра­ве­дли­во­го су­спіль­но­го устрою в Пі­дне­бе­сній. По­мер 479 р. до н. е.

1618 — у Брюс­се­лі від­крив­ся пер­ший у сві­ті лом­бард.

1651 — між Бо­г­да­ном Хмель­ни­цьким і по­ля­ка­ми укла­де­но Бі­ло­цер­ків­ський мир­ний до­го­вір, не­ви­гі­дний для ко­за­ків: да­ла­ся взна­ки по­раз­ка у би­тві під Бе­ре­сте­чком.

1773 — на Ура­лі і в По­вол­жі по­ча­ло­ся пов­ста­н­ня під ке­рів­ни­цтвом дон­сько­го ко­за­ка Оме­ля­на Пу­га­чо­ва.

1864 — у Лон­до­ні ство­ре­но Пер­ший Ін­тер­на­ціо­нал (між­на­ро­дне То­ва­ри­ство ро­бі­тни­ків). Він про­існу­вав до 1876 р. Чле­ном Ге­не­раль­ної Ра­ди цьо­го об’єд­на­н­ня був Карл Маркс. На від­мі­ну від на­сту­пних Ін­тер­на­ціо­на­лів, до Пер­шо­го на­ле­жа­ли по­лі­ти­чно рі­зно­ма­ні­тні угру­по­ва­н­ня, які до­три­му­ва­лись ін­ко­ли ра­ди­каль­но від­мін­них вер­сій со­ці­а­лі­зму. 1902 — за­ги­нув від отру­є­н­ня ча­дним га­зом Еміль Зо­ля, ви­да­тний фран­цузь­кий пи­сьмен­ник ( « Жер­мі­наль » , « Кар’ єра Ру­го­нів » , «Те­ре­за Ра­кен»), На­ро­див­ся 1840 р.

1918 — на­ро­див­ся Ва­силь Су­хом­лин­ський, ве­ли­кий укра­їн­ський пе­да­гог. Ста­вив і бли­ску­че розв’ язу­вав про­бле­му фор­му­ва­н­ня в мо­ло­ді на­ціо­наль­но­го і есте­ти­чно­го сві­то­ба­че­н­ня. По­мер 1970 р.

1929 — на­ро­див­ся Дми­тро Пав­ли­чко, зна­ме­ни­тий укра­їн­ський по­ет, пе­ре­кла­дач, по­лі­ти­чний ді­яч, лі­те­ра­тур­ний кри­тик, один із ор­га­ні­за­то­рів На­ро­дно­го ру­ху Укра­ї­ни.

1956 — по­мер Остап Ви­шня (Пав­ло Ми­хай­ло­вич Гу­бен­ко), най­біль­ший у ХХ сто­літ­ті укра­їн­ський са­ти­рик і гу­мо­рист ( « Ми­слив­ські усмі­шки»), ба­га­то­рі­чний в’язень ста­лін­ських кон­цта­бо­рів. На­ро­див­ся 1889 р.

1989 — Во­ло­ди­ми­ра Щер­би­цько­го від­прав­ле­но у від­став­ку з по­са­ди Пер­шо­го се­кре­та­ря ЦК Ком­пар­тії Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.