«На­сту­пний крок – три­бу­нал»

Ек­спер­ти — про опри­лю­дне­н­ня Мі­жна­ро­дною слід­чою гру­пою да­них що­до роз­слі­ду­ва­н­ня зби­т­тя лай­не­ра МН-17 ро­сій­ським БУКом

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Вчо­ра Мі­жна­ро­дна слід­ча гру­па (МГС) оста­то­чно по­ста­ви­ла кра­пку в пи­тан­ні, як бу­ло зби­то ма­лай­зій­ський лі­так Boeing рей­са MH-17. І слід ст во до ка за ло оче вид не, що Ро­сія при­че­тна і до агре­сії на Схо ді Укра ї ни та збит тя па са - жирсь ко го лі та ка. На га да є мо, що 17 ли­пня 2014 ро­ку в лі­та­ку, що ле­тів з Ам­стер­да­ма в Ку­а­ла­Лум­пур, на бор­ту бу­ло 283 па­са­жи­ри та 15 чле­нів екі­па­жу. «Ба­зу­ю­чись на кри­мі­наль­но­му роз­слі ду ван ні, ми дій ш ли ви снов - ку, що цей лі­так бу­ло зби­то ра­ке­тою ком пле­ксу «Бук» ро - сійсь ко го ви роб ниц т ва се рії 9M83, ви пу ще ною з те ри то рії, яка пе ре бу ва ла під кон т ро лем про ро сійсь ких се па ра тис тів в До­не­цькій обла­сті», за­явив гла­ва де пар та мен ту роз слі ду вань по лі ції Ні дер лан дів Віль берт Па­у­ліс­сен під час зу­стрі­чі з ро­ди­ча­ми жертв ка­та­стро­фи.

«По­руч з МН-17 не бу­ло ін­ших лі­та­ків. Це під­твер­джує на­віть Ро­сія», за­зна­чив він. Слід­чі про­де­мон­стру­ва­ли улам­ки ра­ке­ти, які бу­ло ви­яв­ле­но на мі­сці ка­та­стро­фи, в кор­пу­сі лі­та­ка і ті­лах лю­дей, що бу­ли на бор­ту. Па­у­ліс­сен де­таль­но роз­по­вів про те, що як з кон­во­єм си­сте­му «Бук» транс­пор­ту­ва­ли че­рез ро­сій­ський кор­дон на Дон­бас. Йо­го за­фі­ксу­ва­ла ка­ме­ра на Ма­кі­їв­сько­му шо­се, а та­кож ба­чи­ли чи­слен­ні свід­ки. І зре­штою бу­ло то­чно вста­нов­ле­но мі­сце у Сні­жно­му, з яко­го бу­ло здій­сне­но пуск із «Бу­ка», по­тім по­ка­за­но як цю си­сте­му ППО по­вер­ну­ли до РФ.

Слід­чі на­во­ди­ли чи­слен­ні за­пи­си пе­ре­го­во­рів се­па­ра­ти­стів до мо­мен­ту по­став­ки ком­пле­ксу в До­нецьк і йо­го су­про­во­ду на­зад у Ро­сію. Окре­мо бу­ло акцен­то­ва­но ува­гу на то­му, що в хо­ді роз­слі­ду­ва­н­ня бу­ло ви­ко­ри­ста­но да­ні со­цме­ре­жей для по­шу­ку ви­ну­ва­тців, а 3500 те­ле­фон­них дзвін­ків бу­ло про­ана­лі­зо­ва­но для вста­нов­ле­н­ня при­чин. Слід­ство вста­но­ви­ло осо­би при­бли­зно 100 пі­до­зрю­ва­них, які мо­жуть бу­ти при­че­тні до пу­ску ра­ке­ти, від­зна­ча­є­ться у звіт МГС. «За­раз є 100 пі­до­зрю­ва­них, або тих, хто тим чи ін­шим чи­ном мо­жуть бу­ти пов’яза­ні зі зби­т­тям або транс­пор­ту­ва­н­ням та­ко­го ком­пле­ксу. Ми ви­зна­чи­ли їхні осо­би­сто­сті. Ці лю­ди або управ­ля­ли «Буком», або ор­га­ні­зу­ва­ли йо­го пе­ре­ки­да­н­ня до мі­сця за­пу­ску», — ска­зав один із до­по­від­а­чів.

Тим ча­сом ро­ди­чі за­ги­блих у аві а ка тас т ро фі ви сло ви ли своє не вдо во лен ня тим, що у зві ті МГС не вка за ні кон к рет ні осо - би, від по ві даль ні за зби тий лі - так. « На да лі ми хо че мо зна ти, хто на­ти­снув кно­пку», — на­го­ло сив у ко мен та рі DW Ро берт Улерс, ро­ди­чка яко­го, 20-рі­чна Дей зі, за ги ну ла у ка та стро фі. За йо го сло ва ми, від по ві даль - ність за те, що ста­лось, не по­кла­де­не на жо­дну зі сто­рін.

Мі ністр за кор дон них справ Ли­тви Лі­нас Лін­ка­ві­чюс одним з пер ших про ко мен ту вав ни - ніш ній звіт МСГ. « Всі свід чен - ня вка зу ють на од не дже ре ло. Спра вед ли вість має бу ти від - нов ле на в ім’ я жертв і між на - ро­дно­го пра­ва», на­пи­сав він на сво­їй сто­рін­ці у Twitter.

Ко­мен­ту­ю­чи да­ні між­на­ро­дної ко­ман­ди з роз­слі­ду­ва­н­ня ка­та стро фи лі та ка « Бо їнг » рей са МН, де пу тат Єв­ро пейсь ко го пар­ла­мен­ту Ре­бек­ка Хармс на­пи­са­ла у Twitter: «Оскіль­ки не­має при ват них « Бу ків » , то Ро - сій­ська Фе­де­ра­ція не­се від­по­від­аль­ність за MH-17».

Однак, на жаль, по­ки що не зро­зумі­ло, як швид­ко мо­же ді­йти спра­ва до по­ка­ра­н­ня Ро­сії за цей зло­чин. Про це мо­жна зро­би ти ви сно вок із за яви Ге не - раль но го про ку ро ра Ні дер лан - дів Фре­да Ве­стер­бе­ка, який зо­кре ма за явив на ступ не: « Ми не мо же мо за раз за яви ти біль ше ніж те, що «Бук» при­був з РФ і ту ди ж по вер нув ся. Ми не мо - же мо ро би ти за яв про участь Ро сії як кра ї ни чи лю дей з Ро - сії » . Втім він до дав, що спра ва обов’яз­ко­во за­кін­чи­ться су­дом.

На прес-кон фе рен ції з бо ку слід ст ва бу ло ска за но, що для ви­зна­че­н­ня вин­них бу­де про­ве­де­не окре­ме роз­слі­ду­ва­н­ня, але слід ст во від мо вив ся на зи ва ти будь-які іме­на чи де­та­лі. Зна­йти від­по­віді на всі ці за­пи­та­н­ня і за­вер­ши­ти роз­слі­ду­ва­н­ня пла­ну­є­ться у на­сту­пно­му ро­ці.

«ЗНАЧЕННЯ ЦІ­ЄЇ ДОПОВІДІ ВЕЛИКЕ: ВО­НА ВКАЗАЛА НА ТО­ГО, ХТО ВИНЕН»

Оле­ксандр ГОРІН, по­сол Укра­ї­ни у Ні­дер­лан­дах:

— Це вер­дикт, це ви­рок Ро­сії. У да но му ра­зі МСГ усе на - зва­ла, не вка­зав­ши ли­ше конк - ре­тно­го ви­ну­ва­тця. Це бу­де вже на­сту­пний крок. І він має на­ді­йти з бо­ку фі­зич них осіб, які ма­ють ви су ну ти зви ну ва чен ня. Слід­чі з’ясу­ють, хто був, по­тім по ста не пи тан ня: яким чи ном ви опи ни лись на те ри то рії Укра­ї­ни. А вам да­ли на­каз, хто са ме? І так крок за кро ком усе бу де ви ве де но на той рі вень, який до­зво­лить по­тім не та­ким чи ном між ряд ків, а пря мим тек с том за яви ти, що зв’ яз ку з тим, що це був на­каз з бо­ку ро­сійсь ких війсь ко вих чи нів, а мо­же й по­лі­ти­чних, то, зви­чай­но, Ро­сія не­се від­по­від­аль­ність. Хо­ча уже за­раз мо­жна ска­за­ти, чи був ко ли не будь ви па док, щоб «Бук» був при­ва­ти­зо­ва­ний. Я та ко го не знаю, а він має ро - сій­ську на­ціо­наль­ну при­на­ле­жність. Не зва жа ю чи на те, що про це пря­мо не ска­за­ли.

Я на ме­не, значення ці­єї доповіді велике: во­на по су­ті спра­ви вказала на то­го, хто винен у ско­єн­ні цьо­го зло­чи­ну.

Що ж до подаль­шо­го пе­ре­бі­гу по­дій, ду­маю гол­ланд­ці бу­дуть пра цю ва ти по тій са мій схе­мі. Во­ни бу­дуть ро­би­ти роз- слі­ду­ва­н­ня і ко­ли у них бу­дуть пев­ні да­ні, во­ни їх бу­дуть опри­лю­дню­ва­ти. Але мо­жу зра­зу ска­за­ти, що у них ду­же ве­ли­кий ма сив ін фор ма ції, яка не бу ла опри­лю­дне­на, оскіль­ки во­на бу­да ча­сти­ною роз­слі­ду­ва­н­ня.

Біль­ше то­го, слід від­зна­чи­ти за яви гол ландсь ко го слід чо го, який ска­зав, що у гру­пи до­ста­тньо да них і будь- яка но ва ін - фор­ма­ція у то­му чи­слі но­вих да­них ра да рів, про які го во ри ла Ро сія три дні то му, це не змі - нить став­ле­н­ня. «Бо все, що ми пред­ста­ви­ли є пе­ре­ві­ре­ним, від­пра­цьо­ва­ним, ло­гі­чно під­го­тов­ле­ним», — на­го­ло­сив він.

«НАСТУПНИМ ЕТАПОМ МАЄ СТА­ТИ ОПРИ­ЛЮ­ДНЕ­Н­НЯ ІМЕН ПІ­ДО­ЗРЮ­ВА­НИХ У СКО­ЄН­НІ ЦЬО­ГО ЗЛО­ЧИ­НУ»

Сей­брен де ЙОНГ, стра­те­гі­чний ана­лі­тик, Га­азь­кий центр стра­те­гі­чних до­слі­джень:

— Слід за­зна­чи­ти, що цьо­го ти­жня мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Ро­сії про ве ло кон фе рен цію, на якій по яви лись « но ві » да ні ра­да­рів. Це оче­ви­дна спро­ба за­му­ти­ти во­ду на­пе­ре­до­дні ці­єї пре­зен та ції роз слі ду вань Між на - ро­дної слід­чої гру­пи. Без­сум­нів­но, що зго­дом Мо­сква бу­де за­яв­ля­ти, що мі­жна­ро­дна ко­ман­да не взя­ла до роз­гля­ду цих да­них. За іро ні­єю до лі, ця ро сійсь ка пре зен та ція спрос ту ва ла де які по­пе­ре­дні фа­бри­ка­ції Мо­скви.

Я ду маю, що Між на род на слід­ча гру­па знає іме­на де­яких пі­до­зрю­ва­них у цьо­му зло­чи­ні. Ін­ше пи тан ня, ко ли їх бу де на­зва­но.

Що сто су єть ся по даль ших дій пі­сля опри­лю­дне­н­ня да­них роз слі ду ван ня, щоб по ка ра ти ви­ну­ва­тців ці­єї авіа­ка­та­стро­фи. Будь- яка спро ба ухва ли ти в ООН три­бу­нал з при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті тих, хто ско­їв цей зло­чин бу­де за­бло­ко­ва­на чи пі ді рва на Мос к вою. Утім мож - на ор­га­ні­зу­ва­ти три­бу­нал за ме­жа­ми ООН, який ма­ти­ме мен­шу ва­гу, але це єди­на мо­жли­ва вер­сія. Нав­ряд чи мо­жна очі­ку­ва­ти на спів пра цю Ро сії в да но - му ра­зі.

Я очі кую на енер гій ну кам - па нію з бо ку Ро сії, яка бу де ствер д жу ва ти « ми по ді ли лись на­ши­ми ра­дар­ни­ми да­ни­ми». І во­на бу­де на­ма­га­тись по­ста­ви­ти Укра­ї­ну у не­ви­гід не сві­тло, ви­тяг­ши зі сво­єї шу­хля­ди три дні то­му аб­со­лю­тну фаль­шив­ку.

На ступ ним кро ком у да ній си ту а ції має ста ти ство рен ня три бу на лу чо тир ма кра ї на ми. Са­ме це ор­ган мо­же ви­не­сти ви­рок пі до зрю ва ним, які не бу - дуть при­су­тні на су­до­во­му про­це­сі. Але Ро­сія їх ні­ко­ли не ви­дасть. Що сто­су­є­ться ком­пен­са­ції ро­ди­чам за­ги­блих, то тут усе за­ле­жить від Ро­сії. І з цьо­го пи­та­н­ня мо­жна ли­ше ви­слов­лю­ва­ти при­пу­ще­н­ня.

А те пер пі сля ого ло шен ня ре зуль та ті роз слі ду ван ня на - сту­пним етапом має ста­ти опри­лю­дне­н­ня імен пі­до­зрю­ва­них у ско­єн­ні цьо­го зло­чи­ну.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

СЛІД­ЧІ ЧІТКО ВИ­ЗНА­ЧИ­ЛИ НЕ ТІЛЬ­КИ МАР­ШРУТ ПЕРЕСУВАННЯ КОМ­ПЛЕ­КСУ «БУК», А Й МІ­СЦЕ, З ЯКО­ГО БУ­ЛО ЗДІЙ­СНЕ­НО ПУСК РА­КЕ­ТОЮ 3М38, ЯК ЦЕ, ЗОКРЕ­МА, ПО­КА­ЗА­НО НА ДІАГРАМІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.