Га­ля АККЕРМАН,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

ра­дян­ська ди­си­ден­тка, пе­ре­кла­дач, пи­сьмен­ни­ця, істо­рик, до­ктор з пи­тань ре­лі­гії Сор­бон­ни:

…не­зро­зумі­ло, чо­му всю про­ви­ну за це по­кла­да­ють ли­ше на укрїн­ців, якщо пра­кти­чно на той час уся Єв­ро­па в то­му чи ін­шо­му ви­гля­ді бра­ла участь у Го­ло­ко­сті. Ісьо­го­дні ду­же шко­да, що окре­мі єв­рей­ські ор­га­ні­за­ції та їхні пред­став­ни­ки, і зокре­ма, пре­зи­дент Ізра­ї­лю про­дов­жу­ють ко­ри­сту­ва­ти­ся ци­ми ра­дян­ськи­ми по су­ті ар­гу­мен­та­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.