«Осін­ній ко­ктейль»

Но­вий ви­пуск «Мар­шру­ту №1» роз­по­вість про трен­ди в на­по­ях

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Зпер­ши­ми осін­ні­ми хо­ло­да­ми нам ча­сті­ше хо­че­ться ви­пи­ти чо­гось га­ря­чень­ко­го. Зі­гріє «Мар­шрут №1»! Сві­жий гля­нець роз­по­вість про най­кра­щі на­пої для ці­єї по­ри та по­суд, який їх «від­криє». Але не тіль­ки... Про «Куль­ту­ру на смак» у сво­їй тра­ди­цій­ній ко­лон­ці пи­ше го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са Ів­ши­на: «До­бре, що в Укра­ї­ні во­на від­ро­джу­є­ться. На­при­клад, я фан­та­сти­чно від­чу­ла це ми­ну­ло­го ро­ку в одно­му ре­сто­ран­чи­ку у Льво­ві: ко­ли сир зро­бле­но під Льво­вом, га­ря­чий чор­ний хліб — у цій пе­кар­ні, моє улю­бле­не сли­во­ве ва­ре­н­ня, з дим­ком, зро­бле­не теж у Льво­ві, а пре­кра­сне ви­но — з Бес­са­ра­бії. Цей ре­цепт не­ве­ли­чко­го ча­сту­ва­н­ня — ду­же осін­ній і во­дно­час ду­же укра­їн­ський. Ія­краз та­кий, який про­по­нує нам но­ві сма­ки. Дов­гий час вва­жа­ло­ся, що най­кра­ще тіль­ки фран­цузь­ке ви­но, чи тіль­ки іта­лій­ське, чи но­во­зе­ланд­ське або­що. Але що біль­ше бу­де в лю­дей до­ві­ри до сво­єї еко­но­мі­ки, то де­да­лі біль­ше укра­їн­ці на­со­ло­джу­ва­ти­му­ться вла­сним про­ду­ктом, за­по­зи­ча­ю­чи, зві­сно, якісь гар­ні ре­це­пти сві­ту для тво­ре­н­ня сво­го «ко­ктей­лю».

Тіль­ки в на­шо­му «Мар­шру­ті №1 » — і нтерв’ ю з Оле­ксі­єм Остров­ським, ди­ре­кто­ром єди­но­го в Укра­ї­ні кон­це­пту­аль­но­го ре­сто­ра­ну ві­скі WHISKY CORNER та чле­ном Все­укра­їн­сько­го клу­бу ша­ну­валь­ни­ків ві­скі. А та­кож — по­ра­ди від за­снов­ни­ків тор­го­вої мар­ки «Ко­ло­ніст» Ал­ли та Іва­на Пла­чко­вих про те, як справ­ді на­со­ло­джу­ва­ти­ся ви­ном. Крім то­го, у глян­ці ви ді­зна­є­тесь про най­по­ши­ре­ні­ші на­прям­ки укра­їн­сько­го га­стро­ту­ри­зму, а ще те, який на­пій у на­шій кра­ї­ні най­по­пу­ляр­ні­ший, які ово­че­во-фру­кто­ві ко­ктей­лі за­раз най­до­ре­чні­ші, які мі­ста зма­га­ю­ться за зва­н­ня «ка­во­вої сто­ли­ці» Укра­ї­ни, і на до­да­чу — як тво­ри­ться ми­сте­цький по­суд із По­ку­т­тя. Чи зна­ли ви, що ки­їв­ським ар­хі­па­сти­рям у XVIII сто­літ­ті по­да­ва­ли мед, ан­глій­ське пи­во та пря­ну го­ріл­ку? Про ста­ро­вин­ні «ре­це­пти» та сма­ки — теж у но­во­му ви­пу­ску «Мар­шру­ту №1» із на­звою «Осін­ній ко­ктейль».

За­мов­ляй­те «Мар­шрут №1. Осін­ній ко­ктейль» у ма­га­зи­ні на сай­ті «Дня» чи за те­ле­фо­ном від­ді­лу ре­а­лі­за­ції: (044) 303 96 23 або до­че­кай­те­ся йо­го по­яви в кі­о­сках пре­си вже ці­єї п’ятни­ці!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.