Тра­є­кто­рія зву­ку

Із 30 ве­ре­сня до 9 жов­тня у Льво­ві від­бу­ва­ти­ме­ться XXII Мі­жна­ро­дний фе­сти­валь су­ча­сної му­зи­ки «Кон­тра­сти»

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Фо­рум від­кри­є­ться кон­цер­том Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Львів­ської фі­лар­мо­нії під ору­дою бель­гій­сько­го ди­ри­ген­та Гер­ма­на Ен­гель­са. У про­гра­мі зву­ча­ти­муть тво­ри бель­гій­ських ком­по­зи­то­рів та Свя­то­сла­ва Лу­ньо­ва (Укра­ї­на). За про­гра­мою «Кон­тра­стів-2016» від­бу­де­ться шість сві­то­вих прем’єр та 23 укра­їн­ські прем’єри тво­рів на­ших су­ча­сни­ків.

Як роз­по­ві­ли ор­га­ні­за­то­ри, за­пла­но­ва­но про­ве­сти 30 по­дій, зокре­ма «Ніч кон­тра­стів», «Ка­ва з ком­по­зи­то­ром», «Ланч із но­вою му­зи­кою » , се­рію кон­цер­тів, які від­бу­ва­ти­му­ться в при­мі­щен­ні фі­лар­мо­нії та Хо­ро­вій шко­лі «Ду­да­рик».

До мі­ста Ле­ва при­їдуть ві­до­мі ком­по­зи­то­ри: Оле­ксандр Ще­тин­ський (на фото), Свя­то­слав Лу­ньов, Сер­ґєй Нєв­скій, Ві­та­у­тас Юр­ґу­тіс, Дмі­трій Ка­пи­рін, Мер­зіє Ха­лі­то­ва, Пе­тер Ма­хай­дік, Дмі­трій Ли­бін та Мі­лєн Па­на­йо­тов.

Мо­но­гра­фі­чні про­гра­ми бу­дуть при­свя­че­ні му­зи­ці Фі­лі­па Ґлас­са, П’ єра Бу­ле­за та Мор­то­на Фел­дма­на. Ме­ло­ма­нам бу­де осо­бли­во ці­ка­во від­ві­да­ти ве­чо­ри Mozart in Foreign Mirrors та « Укра­ї­на — Поль­ща: зу­стріч мо­ло­дих вір­ту­о­зів».

На за­вер­шен­ні фе­сти­ва­лю Сим­фо­ні­чний ор­кестр Львів­ської фі­лар­мо­нії ви­сту­па­ти­ме під ору­дою ві­до­мо­го поль­сько­го ди­ри­ген­та укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня Ро­ма­на Ре­ва­ко­ви­ча. У про­гра­мі зву­ча­ти­муть тво­ри ком­по­зи­то­рів із Поль­щі, Бі­ло­ру­сі та Укра­ї­ни.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.