Гло­баль­ний на­ступ на крим­ських та­тар

Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Крим SOS» за­кли­кає усіх 29 ве­ре­сня об 11.00 при­йти на Май­дан Не­за­ле­жно­сті в Ки­є­ві і під­три­ма­ти ме­джліс

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

На­га­да­є­мо, 26 кві­тня під­кон­троль­ний РФ Вер­хов­ний суд Кри­му за­бо­ро­нив ді­яль­ність пред­став­ни­цько­го ор­га­ну крим­ських та­тар на те­ри­то­рії Ро­сії та ане­ксо­ва­но­го пів­остро­ва. Зро­би­ли це за за­явою то­ді­шньо­го так зва­но­го про­ку­ро­ра Кри­му На­та­лії По­клон­ської, яка ке­ру­ва­лась за­ко­ном РФ «Про про­ти­дію екс­тре­міст­ській ді­яль­но­сті». Пе­ред цим По­клон­ська при­зу­пи­ни­ла ді­яль­ність ор­га­ні­за­ції.

За­хист ме­джлі­су, який і по­дав апе­ля­цію, на по­зи­тив­не рі­ше­н­ня осо­бли­во не роз­ра­хо­вує. Як ра­ні­ше по­ясню­вав жур­на­лі­стам за­сту­пник го­ло­ви ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду На­рі­ман Дже­ля­лов, ста­дію апе­ля­ції не­об­хі­дно прой­ти для подаль­шо­го звер­не­н­ня до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни.

Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Крим SOS» за­кли­кає усіх 29 ве­ре­сня об 11.00 при­йти на Май­дан Не­за­ле­жно­сті у Ки­є­ві і під­три­ма­ти ме­джліс. По­ді­бні акції ма­ють від­бу­ти­ся бі­ля по­сольств РФ у рі­зних кра­ї­нах.

Оль­га СКРИПНИК, ко­ор­ди­на­тор Крим­ської пра­во­за­хи­сної гру­пи:

— Ско­ріш за все, 29 ве­ре­сня Вер­хов­ний суд Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції ви­рі­шить за­бо­ро­ни­ти ме­джліс. Це не­без­пе­чно, бо він є пред­став­ни­цьким ор­га­ном крим­ських та­тар, май­же ко­жен з них вхо­дить до йо­го скла­ду або пов’яза­ний з йо­го ді­яль­ні­стю. Це є пе­ре­слі­ду­ва­н­ням лю­дей за кон­кре­тною озна­кою — за на­ле­жні­стю до крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду. Якщо ме­джліс оста­то­чно вне­суть до пе­ре­лі­ку за­бо­ро­не­них і екс­тре­міст­ських ор­га­ні­за­цій на те­ри­то­рії Ро­сії, ці лю­ди під­па­дуть під дію кіль­кох кри­мі­наль­них ста­тей. Пе­ре­слі­ду­ва­н­ня по них за­гро­жує по­збав­ле­н­ням во­лі до во­сьми ро­ків. Та­кож це рі­ше­н­ня при­зве­де до де­яких обме­жень для чле­нів ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, на­при­клад, до за­бо­ро­ни пев­ний час за­сно­ву­ва­ти гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції.

У Кри­му сьо­го­дні є ба­га­то пе­ре­слі­ду­ва­них груп лю­дей: укра­їн­ці, предс- тав­ни­ки Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту, жур­на­лі­сти, крим­ські та­та­ри. Від Ро­сії не один раз ви­ма­га­ли при­пи­ни­ти ці ути­ски, але вже тре­тій рік во­на по­ру­шує всі між­на­ро­дні зо­бов’яза­н­ня і да­лі пе­ре­слі­дує лю­дей. То­му зде­біль­шо­го на­дії за­раз по­кла­да­ю­ться на між­на­ро­дне спів­то­ва­ри­ство, на кон­кре­тні іно­зем­ні дер­жа­ви і на між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції, як Єв­ро­со­юз, ООН, ОБСЄ. Один з ефе­ктив­них ва­же­лів, що мо­же впли­ну­ти на Ро­сію, — еко­но­мі­чний. То­му ча­сто ек­спер­ти за­зна­ча­ють, що тре­ба да­лі по­си­лю­ва­ти сан­кції. Дру­гий спо­сіб впли­ву — по­лі­ти­чний і ди­пло­ма­ти­чний тиск. Тре­тій — між­на­ро­дно-пра­во­ві ін­стру­мен­ти, звер­не­н­ня до між­на­ро­дних су­дів, як Єв­ро­пей­ський суд з прав лю­ди­ни, що ни­ні теж актив­но ви­ко­ри­сто­ву­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.