У су­бо­ту в Укра­ї­ні стар­тує «енер­ге­ти­чний се­зон»

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ан­дрій РЕВА: «Ро­зра­ху­нок суб­си­дій на опа­лю­валь­ний пе­рі­од про­во­ди­ти­муть пі­сля 1 жов­тня»

За сло­ва­ми мі­ні­стра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, жи­тло­ва суб­си­дія при­зна­ча­є­ться на 12 мі­ся­ців, а її ро­зра­ху­нок про­во­ди­ться окре­мо на не­опа­лю­валь­ний пе­рі­од і окре­мо на опа­лю­валь­ний.

«Якщо ко­мусь не ви­йшла суб­си­дія на не­опа­лю­валь­ний пе­рі­од, па­ні­ку­ва­ти не вар­то. Та­ким ро­ди­нам у жов­тні бу­де здій­сне­но ав­то­ма­ти­чний пе­ре­ра­ху­нок на опа­лю­валь­ний пе­рі­од. Жо­дних до­да­тко­вих до­ку­мен­тів по­да­ва­ти не по­трі­бно, си­сте­ма здій­снить пе­ре­ра­ху­нок ав­то­ма­ти­чно з ура­ху­ва­н­ням опла­ти за опа­ле­н­ня — цен­тра­лі­зо­ва­не або ін­ди­ві­ду­аль­не», — уто­чнив Ан­дрій Рева.

Мі­ністр та­кож за­зна­чив, що ор­га­ни со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня про­во­ди­ти­муть роз­ра­хун­ки на осно­ві но­вих та­ри­фів та ін­фор­ма­ції від на­да­ва­чів по­слуг — те­пло-, га­зо- та еле­ктро­по­ста­чаль­них ор­га­ні­за­цій. Ін­фор­ма­ція про роз­мір суб­си­дії бу­де від­обра­же­на у ли­сто­па­до­вих пла­тіж­ках за опла­ту ко­му­наль­них по­слуг.

У Мін­со­цпо­лі­ти­ки на­га­ду­ють: на опа­лю­валь­ний пе­рі­од 2016— 2017 рр. жи­тло­ві суб­си­дії ви­да­ва­ти­му­ться на осно­ві тих кри­те­рі­їв, які ді­ють на сьо­го­дні. Тоб­то без вра­ху­ва­н­ня на­яв­но­сті де­по­зи­тів і до­хо­дів від їх роз­мі­ще­н­ня в бан­ку, без будь-яких обме­жень що­до на­яв­но­сті май­на.

На­га­да­є­мо, що до­по­мо­гу дер­жа­ви — суб­си­дію — мо­же отри­ма­ти біль­шість укра­їн­ських ро­дин, якщо їхні ко­му­наль­ні ви­тра­ти пе­ре­ви­щу­ють у се­ре­дньо­му 15% що­мі­ся­чно­го су­ку­пно­го до­хо­ду. Уряд адре­сно за­пла­тить за ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на. Суб­си­дія роз­ра­хо­ву­є­ться ви­хо­дя­чи з до­хо­ду за­ре­є­стро­ва­них у бу­дин­ку (квар­ти­рі). На­яв­ність за­бор­го­ва­но­сті з опла­ти за жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги не впли­ває на ви­зна­че­н­ня пра­ва на при­зна­че­н­ня суб­си­дії, під­кре­слю­ють у про­філь­но­му мі­ні­стер­стві.

На­га­да­є­мо, що у вів­то­рок — 27 ве­ре­сня — Ка­бі­нет Мі­ні­стрів ви­рі­шив по­вер­ну­ти у дер­жав­ний бю­джет не­ви­ко­ри­ста­ні гро­ма­дя­на­ми за опа­лю­валь­ний се­зон суб­си­дії на опла­ту ко­му­наль­них по­слуг. Про це йде­ться у по­ста­но­ві Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів під но­ме­ром №534.

Су­ма, що під­ля­га­ти­ме по­вер­нен­ню до дер­жав­но­го бю­дже­ту, ви­зна­ча­ти­ме­ться шля­хом ви­ра­ху­ва­н­ня фа­кти­чної ви­ко­ри­ста­ної те­пло­вої енер­гії із за­галь­ної су­ми суб­си­дії.

При ви­ра­ху­ван­ні ви­трат за газ і еле­ктро­енер­гію до­да­тко­во бу­де від­ні­ма­ти­ся вар­тість 100 куб. м га­зу та 150 кВт-год еле­ктро­енер­гії від­по­від­но.

Ра­ні­ше Мін­со­цпо­лі­ти­ки пла­ну­ва­ло на­да­ти пра­во гро­ма­дя­нам ви­ко­ри­ста­ти не­ви­бра­ні суб­си­дії для сво­їх по­треб у лі­тній пе­рі­од.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.