Чо­му «трі­щить» ки­їв­ське ме­тро?

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ін­ве­стор і ме­тро­по­лі­тен пе­ре­ко­ну­ють: жо­дної не­без­пе­ки че­рез роз­кол пла­тфор­ми на стан­ції «Ге­ро­їв Дні­пра» для ки­ян та під­зем­ки не­має

«Бу­ла одна стан­ція, ста­ло дві » , — так іро­ні­чно ко­мен­ту­ють ки­я­ни у со­цме­ре­жах не­ор­ди­нар­ну си­ту­а­цію. На­га­да­є­мо, цьо­го ти­жня на стан­ції ме­тро «Ге­ро­їв Дні­пра » трі­сну­ла нав­піл гра­ні­тна пла­тфор­ма. Мі­стя­ни пе­ре­ко­на­ні: це на­слід­ки бу­дів­ни­цтва три­по­вер­хо­во­го тор­го­во- роз­ва­жаль­но­го цен­тру «Оа­зис» пря­мо над стан­ці­єю.

Ро­бо­ти три­ва­ють від ли­пня цьо­го ро­ку та весь час су­про­во­джу­ю­ться про­те­ста­ми ки­ян і дис­ку­сі­я­ми із за­бу­дов­ни­ком. Ме­шкан­ці по­бо­ю­ю­ться руй­ну­ва­н­ня під­зем­ки. Мі­сто про­ве­ло спіль­ну на­ра­ду із чи­нов­ни­ка­ми Обо­лон­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції, акти­ві­ста­ми та за­мов­ни­ком бу­дів­ни­цтва ТОВ « Єлі­кон ЛТД » . За ре­зуль­та­та­ми зу­стрі­чі під­пи­са­ли про­то­кол, що зо­бов’язує за­мов­ни­ка ТРЦ звер­ну­тись до Дер­жав­но­го на­у­ко­во-до­слі­дно­го ін­сти­ту­ту бу­ді­вель­них кон­стру­кцій для про­ве­де­н­ня від­по­від­ної екс­пер­ти­зи що­до шкі­дли­вих на­слід­ків ви­ко­на­н­ня бу­ро­вих і бу­ді­вель­них ро­біт у ко­лі стан­ції ме­тро «Ге­ро­їв Дні­пра». Де­длайн — 15 ве­ре­сня.

На 29 ве­ре­сня за­пла­но­ва­ні гро­мад­ські слу­ха­н­ня з кон­флі­ктної те­ми. Хо­ча за за­ко­ном їх тре­ба про­во­ди­ти пе­ред по­ча­тком бу­дів­ни­цтва, а не у йо­го роз­пал.

Ки­їв­ський мі­ський го­ло­ва Ві­та­лій Кли­чко за­явив, що бу­дів­ни­цтва «Оа­зи­су» не по­вин­но бу­ти, до­ки не прой­дуть гро­мад­ські слу­ха­н­ня. Однак ро­бо­ти актив­но ве­ду­ться по сьо­го­дні, за­мов­ник на сво­їй сто­рін­ці у Facebook пе­ре­ко­нує, що жо­дних ри­зи­ків це не не­се, а по­ява чер­го­во­го ТРЦ пі­де сто­ли­ці на ко­ристь. За­ки­ди, що че­рез бу­дів­ни­цтво мо­же зруй­ну­ва­тись ме­тро, на­зи­ва­ють мі­фом.

Ке­рів­ни­цтво сто­ли­чно­го ме­тро­по­лі­те­ну по­вто­рює ту са­му ман­тру — ні­якої за­гро­зи не існує, на­віть пі­сля не­що­дав­ньо­го ін­ци­ден­ту з трі­щи­ною. А як же пра­ви­ла по­же­жної без­пе­ки, за яки­ми за­бо­ро­не­но роз­мі­щу­ва­ти об’єкти тор­го­вель­но­го при­зна­че­н­ня на по­верх­ні зем­лі ме­тро­по­лі­те­ну у ме­жах пів­ко­ла ра­ді­у­сом 20 ме­трів від пло­щи­ни две­рей у на­прям­ку ева­ку­а­ції? На­ра­зі бу­ді­вель­ний пар­кан роз­мі­ще­ний по ко­лу з ви­хо­дів стан­ції ме­тро.

Го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Бар­ви життя» Лі­дія Гон­ча­рен­ко за­зна­чає, що чи­нов­ни­ки від­мов­ля­ю­ться по­ка­за­ти пов­ний про­ект бу­дів­ни­цтва. А ТОВ «Єлі­кон ЛТД» чо­мусь не по­спі­шає опри­лю­дню­ва­ти до­звіль­ні до­ку­мен­ти, не дає їх на озна­йом­ле­н­ня Дер­жав­ній ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­ній ін­спе­кції і до­сі не ви­ко­на­ло сво­го зо­бов’яза­н­ня пе­ред мі­стом — за­крі­пи­ти ґрунт у за­ту­нель­но­му ма­си­ві ме­тро та осно­ву стан­ції «Ге­ро­їв Дні­пра».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.