Шульц і Юн­кер: ЄС пе­ре­жи­ває ексзи­стен­цій­ну кри­зу

Den (Ukrainian) - - День Планети -

ЄС пе­ре­бу­ває у гли­бо­кій кри­зі, пе­ре­ко­на­ний го­ло­ва Єв­ро­пар­ла­мен­ту Мар­тін Шульц. Про це він за­явив в ін­терв’ю те­ле­ка­на­лу France 24. «ЄС — не в най­кра­що­му ста­ні, оскіль­ки кра­ї­ни-чле­ни роз­сва­ре­ні», — ска­зав Шульц, ци­тує агент­ство dpa. Та­кож Шульц за­зна­чив, що са­міт у Бра­ти­сла­ві не став «кро­ком впе­ред». Пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Клод Юн­кер у спіль­но­му з Шуль­цом ін­терв’ю та­кож на­го­ло­сив на ек­зи­стен­цій­ній кри­зі Єв­ро­со­ю­зу. Во­дно­час Юн­кер за­зна­чив, що са­міт у Бра­ти­сла­ві та­кож і не став ка­та­стро­фою. За сло­ва­ми Шуль­ца, Єв­ро­со­юз рів­но на­стіль­ки силь­ний, на­скіль­ки йо­го під­три­му­ють кра­ї­ни-чле­ни. І Шульц, і Юн­кер роз­кри­ти­ку­ва­ли в цьо­му пла­ні по­зи­цію схі­дно­єв­ро­пей­ських кра­їн у пи­тан­ні пе­ре­роз­по­ді­лу бі­жен­ців все­ре­ди­ні ЄС. «Со­лі­дар­ність — це прин­цип, а не по­да­ру­нок, — ска­зав Шульц. — Якщо хтось ста­вить со­лі­дар­ність під пи­та­н­ня, то він та­кож ста­вить під пи­та­н­ня і сам ЄС». По­лі­тик на­го­ло­сив, що схі­дно­єв­ро­пей­ські кра­ї­ни зга­ду­ють про прин­цип со­лі­дар­но­сті тіль­ки то­ді, ко­ли по­тре­бу­ють фі­нан­со­вої під­трим­ки чи від­чу­ва­ють за­гро­зу з бо­ку Ро­сії.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.