SpaceX обі­цяє по­льо­ти на Марс за $100 тис.

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ту­ри­сти­чний по­літ на Марс мо­же ста­ти до­сту­пним май­же ко­жно­му, — це обі­цяє ком­па­нія SpaceX, яка пра­цює у сфе­рі ко­смі­чних те­хно­ло­гій. Ген­ди­ре­ктор Ілон Маск ого­ло­сив, що він зби­ра­є­ться до­пра­ви­ти на «чер­во­ну пла­не­ту» де­ся­тки лю­дей ра­зом з ван­та­жем вже у 2024 ро­ці. Го­лов­на ідея — ко­ло­ні­зу­ва­ти Марс і зро­би­ти по­льо­ти ту­ди до­сту­пним по ці­ні. Ди­ре­ктор SpaceX роз­по­вів про ці ам­бі­тні пла­ни на Мі­жна­ро­дно­му кон­гре­сі з астро­нав­ти­ки в Ґва­да­ла­ха­рі: «Най­го­лов­ні­ше — зро­би­ти це до­сту­пним пра­кти­чно всім, хто хо­че по­ле­ті­ти ту­ди. (...) Най­пер­ші по­льо­ти бу­дуть ко­шту­ва­ти до­сить до­ро­го. Але си­сте­ма до­зво­ляє до­сяг­ти ці­ни, що бу­де мен­ше, ніж $200 тис., мо­жли­во, з ча­сом це бу­де на­віть $100 тис., за­ле­жно від ва­ги ван­та­жу.» SpaceX пра­цює за під­трим­ки НАСА: їхній спіль­ний про­ект — не­пі­ло­то­ва­ний по­літ на Марс у 2018 ро­ці. Без­пі­ло­тна ка­псу­ла має ви­про­бу­ва­ти те­хні­ку зни­же­н­ня, вхо­дже­н­ня в атмо­сфе­ру і при­зем­ле­н­ня. За оцін­ка­ми вче­них, по­літ до Мар­са мо­же три­ва­ти від 120 до 350 днів.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.