США не ви­клю­ча­ють но­вих сан­кцій про­ти Ро­сії че­рез її дії в Си­рії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки не ви­клю­ча­ють мо­жли­во­го роз­ши­ре­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії у зв’яз­ку з її ді­я­ми в Си­рії. Про це за­явив ре­чник Бі­ло­го до­му Джош Ер­нест на прес-кон­фе­рен­ції. При цьо­му він від­зна­чив ефе­ктив­ність сан­кцій, які за­сто­со­ву­ю­ться «у ті­сній вза­є­мо­дії з пар­тне­ра­ми», що по­си­лює ді­є­вість цих обме­жу­валь­них за­хо­дів. «Та­ку мо­жли­вість я не ви­клю­чав би в цьо­му ви­пад­ку», — до­дав пред­став­ник Бі­ло­го до­му. Ер­нест та­кож за­зна­чив, що в остан­ні дні ситуація в Си­рії за­го­стри­ла­ся і що уда­ри ар- мії Аса­да та ро­сій­ських військ ста­ли зна­чно ін­тен­сив­ні­ши­ми. На­га­да­є­мо, 25 ве­ре­сня спе­ці­аль­ний по­слан­ник ООН що­до Си­рії Стаф­фан де Мі­сту­ра на ви­сту­пі пе­ред чле­на­ми Ра­ди Без­пе­ки ООН за­явив, що на Алеп­по бу­ли ски­ну­ті бо­чко­ві бом­би, за­паль­ні боє­при­па­си і бе­то­но­бій­ні бом­би. За сло­ва­ми де Мі­сту­ри, за час май­же ше­сти­рі­чно­го руй­нів­но­го кон­флі­кту в Си­рії ми­ну­лий ти­ждень був одним з най­кри­ва­ві­ших. Він за­кли­кав Ро­сію і США від­но­ви­ти дію уго­ди, яка пе­ред­ба­чає при­пи­не­н­ня во­гню.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.