Кі­но ка­та­стро­фи

У Ки­є­ві в рам­ках Ме­мо­рі­аль­них днів до 75-річ­чя тра­ге­дії Ба­би­но­го Яру три­ває кі­но­фе­сти­валь «Ше­дев­ри сві­то­во­го кі­но»

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Упро­гра­мі, що три­ває у кі­но­те­а­трі «Сі­не­ма Сі­ті», пред­став­ле­ні філь­ми-ла­у­ре­а­ти пре­мії «Оскар» про тра­ге­дію єв­рей­сько­го на­ро­ду, най­кра­щі зраз­ки за­хі­дно­го кі­не­ма­то­гра­фа, а та­кож до­ку­мен­таль­ні стрі­чки про Го­ло­кост.

Фе­сти­валь від­кри­ла чор­но-бі­ла дра­ма по­ля­ка Пав­ла Пав­лі­ков­сько­го «Іда» — най­кра­щий фільм іно­зем­ною мо­вою 2015 ро­ку за вер­сі­єю Аме­ри­кан­ської кі­но­а­ка­де­мії. Та­кож у про­гра­мі — бли­ску­чий де­бют угор­сько­го ре­жи­се­ра Ла­сло Не­ме­ша «Син Са­у­ла», що отри­мав «Оскар-2016» за най­кра­щий фільм іно­зем­ною мо­вою і Гран-прі Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю; до ре­чі, ця кар­ти­на на­сту­пно­го мі­ся­ця ви­хо­дить у за­галь­но­укра­їн­ський про­кат. «Пі­а­ніст» (ре­жи­сер Ро­ман По­лан­ські) — кі­но­біо­гра­фія ре­аль­ної лю­ди­ни, ви­да­тно­го поль­сько­го пі­а­ні­ста, єв­рея за на­ціо­наль­ні­стю Вла­ди­сла­ва Шпіль­ма­на — у 2003 р. отри­ма­ла три «Оска- ри». Слав­но­зві­сний «Спи­сок Шин­дле­ра» Сті­ве­на Спіл­бер­га удо­сто­їв­ся се­ми зо­ло­тих ста­ту­е­ток від Кі­но­а­ка­де­мії у 1994 ро­ці. У свою чер­гу ре­жи­сер кар­ти­ни «Життя пре­кра­сне» Ро­бер­то Бе­ні­ньї по­ста­вив пе­ред со­бою, зда­ва­ло­ся б, не­мо­жли­ву ме­ту — роз­ка­за­ти про кон­цта­бір у жан­рі ко­ме­дії. Отри­ма­ний ре­зуль­тат ви­явив­ся на­стіль­ки пе­ре­кон­ли­вим, що «Життя пре­кра­сне» ста­ло во­ло­да­рем трьох «Оска­рів» у 1999 ро­ці.

Ду­же гі­дною є і до­ку­мен­таль­на се­кція: де­мон­стру­ють «Крик чор­но­зе­му» (Укра­ї­на), «Про­ща­вай­те, па­не Шварц» (Ізра­їль), «Для те­бе роз­кри­ю­ться не­бе­са» (Ізра­їль) і осо­бли­во «На­зви своє ім’я» (Укра­ї­на — США ) — ше­девр ви­да­тно­го укра­їн­сько­го до­ку­мен­та­лі­ста Сер­гія Бу­ков­сько­го, спро­дю­со­ва­ний Сті­ве­ном Спіл­бер­гом.

Ме­мо­рі­аль­ний фе­сти­валь є рід­кі­сною для ві­тчи­зня­ної ау­ди­то­рії мо­жли­ві­стю по­ди­ви­ти­ся кі­но ка­та­стро­фи, яке в пер­шу чер­гу пе­ре­ко­нує не тіль­ки сво­їм звер­не­н­ням до на­стіль­ки бо­лі­сної те­ми, а й ми­сте­цькою які­стю.

ФОТО З САЙТА KINOAFISHA.UA

ФІЛЬМ «ПІ­А­НІСТ» ЗНЯТИЙ Р. ПО­ЛАН­СЬКІ ЗА АВТОБІОГРАФІЄЮ В.ШПІЛЬ­МА­НА, ОДНО­ГО З КРАЩИХ ПІАНІСТІВ ПОЛЬ­ЩІ 1930-х. ГО­ЛОВ­НИЙ ГЕРОЙ ВЛАДЕК ЗАЙМАЄТЬСЯ МИСТЕЦТВОМ ДО ТИХ ПІР, ПО­КИ ТЕРИТОРІЮ ПОЛЬ­ЩІ НЕ ЗАЙМАЮТЬ НАЦИСТИ...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.