20 ро­ків ан­шла­гів!

2 жов­тня фран­ків­ці від­зна­чать юві­лей ви­ста­ви «При­бор­ка­н­ня но­ров­ли­вої», а на сце­ну ви­йде пер­ший актор­ський склад

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ця ви­ста­ва при­кра­шає афі­шу і є ві­зи­тів­кою На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І. Фран­ка, а та­кож ни­ні це єди­на по­ста­нов­ка ви­да­тно­го ре­жи­се­ра С. Дан­чен­ка, яка за­ли­ши­ла­ся в ре­пер­ту­а­рі. Шек­спі­рів­ське «При­бор­ка­н­ня но­ров­ли­вої» Сер­гій Во­ло­ди­ми­ро­вич спе­ці­аль­но по­ста­вив на Оле­ксія Бо­г­да­но­ви­ча (то­ді ще мо­ло­до­го акто­ра, він грав Пе­труч­чо), а в ро­лі Ка­та­рі­ни ви­сту­пи­ла Те­тя­на Оле­ксен­ко, це ви­явив­ся її де­бют на фран­ків­ській сце­ні. Прем’єра від­бу­ла­ся 2 жов­тня 1996 ро­ку. Ви­ста­ва ста­ла до­ле­но­сною для ба­га­тьох акто­рів, зокре­ма для Во­ло­ди­ми­ра Ні­ко­ла­єн­ка і На­за­ра За­дні­пров­сько­го, ко­трі (по чер­зі) зі­гра­ли свою пер­шу роль — Бйон­дел­ло; а Ла­ри­са Кра­сов­ська ство­ри­ла ці­ка­вий образ ви­ба­гли­вої скром­ни­ці Б’ян­ки. По­тім в обра­зі Ка­та­рі­ни з’яви­ла­ся Те­тя­на Мі­хі­на, а са­ма по­ста­нов­ка по­сту­по­во ста­ла шко­лою май­стер­но­сті для ба­га­тьох фран­ків­ців. Ці­ка­ві обра­зи ство­ри­ли: Ва­силь Ма­зур (Гру­міо), Остап Сту­пка (Лю­чен­ціо), Во­ло­ди­мир Ко­ля­да (Ба­пті­ста), Ар­сен Ти­мо­шен­ко (Гор­тен­зіо), Ста­ні­слав Стан­ко­вич (Він­чен­ціо), Єв­ген Мо­зго­вий (Кер­тіс) та ін­ші.

Цю ви­ста­ву на­зи­ва­ють «грою іта­лій­ських ма­сок ко­ме­дії дель ар­те», «бен­ке­том акторсь- кої роз­ку­то­сті й шар­му». Всі ви­ко­нав­ці ра­зом ство­рю­ють ви­шу­ка­ний зір­ко­вий ан­самбль.

На сце­ні ви­ру­ва­ти­ме кар­на­валь­на сти­хія, яку 2 жов­тня ство­рять акто­ри, ко­трі гра­ли прем’єру два де­ся­ти­лі­т­тя то­му, а роль Пе­труч­чо О. Бо­г­да­но­вич ви­ко­нає 214-й раз...

— Я ду­же вдя­чний Сер­гі­є­ві Во­ло­ди­ми­ро­ви­чу Дан­чен­ко за те, що спо­ну­кав ме­не роз­ши­ри­ти своє актор­ське ам­плуа, — зі­зна­є­ться Оле­ксій БО­Г­ДА­НО­ВИЧ. — Че­сно ска­жу, що не уяв­ляв се­бе в ро­лі Пе­труч­чо, бо в ту по­ру грав пе­ре­ва­жно дра­ма­ти­чні ро­лі, а тут — яскра­вий ха­ра­ктер­ний образ. На ре­пе­ти­ці­ях я нер­ву­вав, але Дан­чен­ко за­спо­ко­ю­вав і ка­зав, що все у ме­не ви­йде. Він був ду­же му­дрою та про­зор­ли­вою лю­ди­ною. Пре­кра­сно знав тво­ри Шек­спі­ра, який був одним із йо­го улю­бле­них пи­сьмен­ни­ків. Сер­гій Во­ло­ди­ми­ро­вич був Май­стром з ве­ли­кої лі­те­ри, а йо­го ре­жи­сер­ська спад­щи­на уві­йшла до зо­ло­то­го фон­ду не тіль­ки на­шо­го ко­ле­кти­ву, а й всьо­го укра­їн­сько­го те­а­тру. У бе­ре­зні на­сту­пно­го ро­ку йо­му ви­пов­ни­лось би 80 ро­ків. Шко­да, що зем­не життя Дан­чен­ка обір­ва­ло­ся, і вже 15 літ, як він ві­ді­йшов у Ві­чність... Ни­ні ви­ста­ва «При­бор­ка­н­ня но­ров­ли­вої» — як пам’ять про ви­да­тно­го ре­жи­се­ра. Ми, ар­ти­сти, не­о­дно­ра­зо­во га­стро­лю­ва­ли з ці­єю ви­ста­вою, пред­став­ля­ли на фе­сти­ва­лях, і ду­же при­єм­но, що пу­блі­ка зав­жди ду­же те­пло спри­ймає цю по­ста­нов­ку.

ФОТО НАДАНО ТЕАТРОМ

У «ПРИБОРКАННІ НО­РОВ­ЛИ­ВОЇ» ГОЛОВНІ РО­ЛІ ВИКОНУЮТЬ ОЛЕ­КСІЙ БО­Г­ДА­НО­ВИЧ І ТЕ­ТЯ­НА ОЛЕ­КСЕН­КО-ЖИРКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.