«Фа­ра­о­ни» — 8 жов­тня, Те­атр на По­до­лі (по­каз у Ма­ло­му за­лі Па­ла­цу «Укра­ї­на»)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ко­ме­дію Оле­ксія Ко­ло­мій­ця по­ста­вив як фарс ре­жи­сер Ві­та­лій Ма­ла­хов ще 2003-го, й до­сі ви­ста­ва про­хо­дить «на ура». Хо­ча п’єса на­пи­са­на на по­ча­тку 1960-х, але гля­да­чі­роз­ку­по­ву­ють кви­тки, як «га­ря­чі пи­ріж­ки», і смі­ю­ться до сліз, апло­ду­ю­чи, не шко­ду­ю­чи до­ло­ней. За сю­же­том, одно­го ра­зу в се­лі­ста­ла­ся ди­ви­на: чо­ло­ві­ки, які­бу­ли на­чаль­ни­ка­ми, пі­сля чер­го­во­го ча­сту­ва­н­ня-свя­тку­ва­н­ня до­пи­ли­ся до то­го, що уяви­ли се­бе... фа­ра­о­на­ми, а зран­ку про­ки­нув­шись, зро­зумі­ли, що життя пер­вер­ну­ло­ся до­го­ри дри­ґом, і те­пер усім за­прав­ля­ють жін­ки. Отож до­ве­ло­ся пред­став­ни­кам силь­ної ста­ті­о­па­но­ву­ва­ти но­ві­про­фе­сі ї: до­яр­ки, нянь­ки, до­мо­го­спо­дар­ки. А жін­ки пе­ре­йня­ли на се­бе чо­ло­ві­чі обов’яз­ки: ко­ман­ду­ва­ти, сва­ри­ти­ся іштра­фу­ва­ти чо­ло­ві­ків за не­які­сну, на їхню дум­ку, ро­бо­ту... Ко­ло­ри­тні­о­бра­зи ство­ри­ли акто­ри: Фе­дір Оль­хов­ський (Та­ран), Ма­рія Руд­ков­ська (Одар­ка), Ан­дрій Пар­хо­мен­ко (Они­сько), Окса­на Ані­щен­ко­ва (Уля­на), Оле­ксандр Да­ніль­чен­ко (Ари­старх), Сві­тла­на Те­ле­гло­ва (Ган­на), Сер­гій Сі­плі­вий (Овер­ко) та Дми­тро Грі­цай (Кор­ній).

ФОТО З АРХІВУ ТЕ­А­ТРУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.