Як ста­ють ти­ра­на­ми?

Стрі­чка-при­зер Ве­не­ці­ан­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю «Ди­тин­ство лі­де­ра» ви­йшла в укра­їн­ський про­кат

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Во­сно­ву філь­му ре­жи­се­ра Брей­ди Кор­бе­та (Ве­ли­ко­бри­та­нія, Фран­ція, Угор­щи­на) по­кла­де­но опо­віда­н­ня зна­ме­ни­то­го фі­ло­со­фа і пи­сьмен­ни­ка Жа­нПо­ля Сар­тра. По­дії від­бу­ва­ю­ться у Фран­ції у 1918 ро­ці. Фа­шизм от-от за­явить про се­бе на пов­ний го­лос. Го­лов­ний герой — ма­лень­кий хло­пчик Пре­скотт. Йо­го ба­тько пра­цює на уряд США, бе­ре участь (не зав­жди діє в бі­лих ру­ка­ви­чках) в Вер­саль­ських пе­ре­го­во­рах. Те, чо­му ди­ти­на ста­ла свід­ком, ро­бить ви­рі­шаль­ний вплив на фор­му­ва­н­ня йо­го осо­би­сто­сті... і на світ з’яв­ля­є­ться монстр, який не по­сту­па­є­ться в сво­їх то­та­лі­тар­них ам­бі­ці­ях най­ві­до­мі­шим ти­ра­нам ХХ сто­лі­т­тя. У «Ди­тин­стві лі­де­ра» зня­ли­ся акто­ри: Том Світ, Ро­берт Пат­ті­сон, Стей­сі Ма­тін, Лі­ам Кан­нін­гем, Бе­ре­ніс Бе­жо, Ре­бек­ка Дайан та ін­ші.

ФОТО З САЙТА KINOAFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.