«Сал­лі» — у кі­но­те­а­трах Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

Аме­ри­кан­ська дра­ма ре­жи­се­ра іпро­дю­се­ра Клін­та Іству­да роз­по­від­ає про ре­аль­ну по­дію, що від­бу­ла­ся 15 сі­чня 2009 ро­ку, яку по­тім у ЗМІ на­зва­ли «Ди­вом на Гу­дзо­ні». Під час по­льо­ту ста­ла­ся ава­рія, але ка­пі­тан па­са­жир­сько­го лі­та­ка Че­слі Сал­лен­берг (Сал­лі) не ли­ше зу­мів по­са­ди­ти лі­так на по­верх­ню рі­чки Гу­дзон, а й вря­ту­ва­ти життя всім 155 па­са­жи­рам, які­пе­ре­бу­ва­ли на бор­ту. Льо­тчи­ка ого­ло­си­ли ге­ро­єм, але ко­ли по­ча­ло­ся роз­слі­ду­ва­н­ня ці­єї над­зви­чай­ної по­дії, то це за­гро­жу­ва­ло про­фе­сій­ній ре­пу­та­ції та ба­га­то­рі­чній кар’єрі ка­пі­та­на Сал­лі... Го­лов­ну роль зі­грав ві­до­мий гол­лі­вуд­ський актор Том Хенкс.

ФОТО З САЙТА KINOAFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.