Тва­рин­ни­ки про­сять до­по­мо­ги в... РНБО

Ек­сперт: че­рез ре­зо­нан­сне по­ши­ре­н­ня ві­ру­су афри­кан­ської чу­ми сви­ней від укра­їн­сько­го м’яса від­мо­ви­ли­ся всі іно­зем­ні по­ку­пці

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ра­да на­ціо­наль­ної без­пе­ки й обо­ро­ни по­вин­на тер­мі­но­во скли­ка­ти по­за­чер­го­ве за­сі­да­н­ня че­рез над­зви­чай­ну си­ту­а­цію на укра­їн­ських фер­мах. Про це за­яв­ля­ють пред­став­ни­ки про­філь­них аграр­них ор­га­ні­за­цій. Зокре­ма, в Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків мо­ло­ка та Асо­ці­а­ції сви­на­рів пе­ре­ко­на­ні: якщо дер­жа­ва не втру­ти­ться і не до­по­мо­же фер­ме­рам у бо­роть­бі з по­ши­ре­н­ням ві­ру­су афри­кан­ської чу­ми сви­ней (АЧС) та за­ра­зно­го ву­зли­ко­во­го (но­ду­ляр­но­го) дер­ма­ти­ту се­ред ко­рів, га­лузь збан­кру­тує.

«Уже за­раз по­трі­бно, щоб РНБО да­ла своє ба­че­н­ня си­ту­а­ції та ви­зна­чи­ла рі­вень за­гро­зи. Якщо рі­вень не­без­пе­ки ви­со­кий, то Ка­бмін по­ви­нен да­ти до­звіл для за­ку­пів­лі ва­кци­ни. Без цьо­го зро­би­ти ма­со­ву за­ку­пів­лю ва­кци­ни ми не мо­же­мо», — за­ува­жує Ба­шин­ський.

За йо­го сло­ва­ми, но­ду­ляр­ний дер­ма­тит ото­чує Укра­ї­ну із за­хо­ду та схо­ду. «Якщо із за­хо­ду на­ші су­сі­ди бо­рю­ться з ві­ру­сом, то в Ро­сії — ні», — ка­же Ба­шин­ський. То­му єди­ний по­ря­ту­нок від стра­шно­го ві­ру­су, на дум­ку екс­пер­та, — вча­сна ва­кци­на­ція тва­рин у бу­фер­ній (при­кор­дон­ній) зо­ні.

УКРА­Ї­НА ВЖЕ НЕ ЕКСПОРТУЄ СВИНИНУ

Ві­рус АЧС без­пе­чний для лю­дей. Але для фер­ме­рів хво­ро­ба при­но­сить зна­чні еко­но­мі­чні втра­ти, оскіль­ки за­ра­же­них тва­рин по­трі­бно лі­кві­ду­ва­ти, і не мо­жна екс­пор­ту­ва­ти свинину.

Че­рез ре­зо­нан­сне по­ши­ре­н­ня ві­ру­су АЧС від укра­їн­сько­го м’яса від­мо­ви­ли­ся всі іно­зем­ні по­ку­пці.

За да­ни­ми Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни, упро­довж сі­чня-сер­пня Укра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла 1,52 тисячі тонн сві­жої, охо­ло­дже­ної та мо­ро­же­ної сви­ни­ни (УКТ ЗЕД 0203). Це у 12,85 ра­зів мен­ше за об­ся­ги сви­ни­ни, ви­ве­зе­ної за кор­дон у ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку.

«Не­що­дав­но за­бо­ро­ну на вве­зе­н­ня про­ду­кції сви­нар­ства з Укра­ї­ни вве­ла Вір­ме­нія. А са­ме ця кра­ї­на бу­ла одні­єю з не­ба­га­тьох по­ку­пців укра­їн­ської сви­ни­ни цьо­го­річ: за ре­зуль- та­та­ми сі­чня-сер­пня на до­лю ці­єї кра­ї­ни при­па­дав май­же 41% усі­єї сви­ни­ни, ре­а­лі­зо­ва­ної за­кор­дон», — ко­мен­тує ана­лі­тик Асо­ці­а­ції сви­на­рів Укра­ї­ни Оле­ксан­дра Бон­дар­ська.

Так, за сло­ва­ми на­ціо­наль­но­го екс­пер­та ФАО (Про­до­воль­ча та сіль­сько­го­спо­дар­ська ор­га­ні­за­ція) Ві­та­лія БАШИНСЬКОГО, сьо­го­дні єди­ний ва­рі­ант за­ро­бі­тку для укра­їн­ських фер­ме­рів — про­да­ва­ти сви­ней жив­цем і то ли­ше в Гру­зію. «Че­рез АЧС ми вже не екс­пор­ту­є­мо свинину. Єди­ний ри­нок, який для нас за­ли­шив­ся від­кри­тим — гру­зин­ський. Са­ме до Гру­зії ми екс­пор­ту­є­мо ли­ше жи­вих сви­ней, і то тіль­ки то­му, що в них та­кож є ця хво­ро­ба, — за­ува­жує він.

ПІД ЗАГРОЗОЮ І... МОЛОКО

Все­укра­їн­ська Аграр­на Ра­да звер­та­ла­ся до РНБО, щоб во­ни скли­ка­ли за­сі­да­н­ня та про­ве­ли не­об­хі­дну ро­бо­ту, аби не допу­сти­ти ін­фі­ку­ва­н­ня та­кож укра­їн­сько­го ста­да ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би.

«Ми звер­не­н­ня зро­би­ли, про­те РНБО йо­го на­пра­ви­ла на Мі­ні­стер­ство аграр­ної та про­до­воль­чої по­лі­ти­ки Укра­ї­ни, — роз­по­від­ає го­ло­ва Все­укра­їн­ської Аграр­ної Ра­ди Ан­дрій Ди­кун. — Оче­ви­дно, РНБО не ро­зу­мі­ють, що но­ду­ляр­ний дер­ма­тит вда­рить не ли­ше по фер­ме­рам, і по ки­ше­нях спо­жи­ва­чів, а вза­га­лі пі­дір­ве еко­но­мі­ку кра­ї­ни в ці­ло­му. Які­сної сви­ни­ни в Укра­ї­ні уже не­має. Ці­ни на неї по­стій­но ро­стуть. Теж са­ме бу­де від­бу­ва­ти­ся і з яло­ви­чи­ною та мо­ло­ком. Крім то­го, ми не змо­же­мо екс­пор­ту­ва­ти зер­но, м’ясо та мо­ло­чні про­ду­кти».

«На­ше го­спо­дар­ство займається ви­ро­бни­цтвом яло­ви­чи­ни. Сьо­го­дні ста­ном на ли­пень 2016 ро­ку ста­до м’ясно­го на­прям­ку ВРХ Укра­ї­ни скла­дає 61 тис. го­лів, а ще 5 ро­ків то­му ця ци­фра ся­га­ла біль­ше 80 тис. го­лів. Но­ду­ляр­ний дер­ма­тит по­ши­рю­є­ться кон­та­ктно та че­рез ко­мах. І якщо вра­ху­ва­ти, що м’ясне по­го­лів’я ВРХ із кві­тня по ли­сто­пад зна­хо­ди­ться на від­кри­то­му по­ві­трі, то че­рез стрім­ке по­ши­ре­н­ня хво­ро­би, вже че­рез рік ми мо­же­мо вза­га­лі за­ли­ши­ти­ся без м’ясно­го ско­тар­ства», — за­ува­жує за­сту­пник ди­ре­кто­ра ТОВ Агрі­кор Хол­динг Юрій ГУДЗЬ.

«БОРОТЬБА ІЗ НАСЛІДКАМИ НАБАГАТО ДОРОЖЧА ЗА ПРОФІЛАКТИКУ»

Ре­зо­нан­сне по­ши­ре­н­ня ві­ру­су АЧС в Укра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться з ми­ну­ло­го ро­ку. За да­ни­ми Дер­жав­ної ве­те­ри­нар­ної та фі­то­са­ні­тар­ної слу­жби, ли­ше з по­ча­тку 2016 ро­ку в Укра­ї­ні за­ре­є­стро­ва­но 10 ви­пад­ків АЧС, у то­му чи­слі в Пол­тав­ській (3 ви­пад­ки), Оде­ській (3), Жи­то­мир­ській (1), Сум­ській ( 1), Кі­ро­во­град­ській ( 1) та Хмель­ни­цькій (1) обла­стях.

«Не мо­жна не­до­оці­ню­ва­ти не­без­пе­ку но­ду­ляр­но­го дер­ма­ти­ту. Ма­ке­до­нія за рік че­рез хво­ро­бу ви­тра­ти­ла 4,5 млн єв­ро. По­рів­няй­те те­пер її із роз­мі­ра­ми Укра­ї­ни. Боротьба із наслідками набагато дорожча за профілактику», — за­явив очіль­ник Держ­прод­спо­жив­слу­жби Во­ло­ди­мир ЛАПА.

За йо­го сло­ва­ми, сьо­го­дні в Укра­ї­ні по­трі­бно змі­ни­ти під­хід що­до бо­роть­би з АЧС. Зокре­ма, по­чи­на­ю­чи із вне­се­н­ня змін до чин­ної Ін­стру­кції, над чим ми уже пра­цю­є­мо. Крім то­го, за­ува­жує Лапа, пи­та­н­ня ди­кої фа­у­ни за­ли­ша­є­ться не­за­кри­тим. «З пер­шо­го по­гля­ду, в лі­сах все до­бре, але на­справ­ді че­рез ко­жно­го зна­йде­но­го за­ги­бло­го ди­ко­го ка­ба­на змен­шу­ю­ться лі­мі­ти на по­лю­ва­н­ня. Зро­зумі­ло, що це не­ви­гі­дно, адже по­лю­ва­н­ня при­но­сить гро­ші», — ка­же го­ло­ва Держ­спо­жив­слу­жби. Те ж, за йо­го сло­ва­ми, сто­су­є­ться і по­ві­дом­ле­н­ня на­се­ле­н­ня про пі­до­зру або ви­пад­ки АЧС. «Ком­пен­са­ції за від­чу­же­них тва­рин ви­пла­чу­ю­ться із кіль­ка­мі­ся­чни­ми за­трим­ка­ми. До­ві­ра до дер­жа­ви зни­жу­є­ться, і лю­дям про­сті­ше при­хо­ва­ти сво­їх тва­рин, ніж від­да­ти їх і че­ка­ти від­шко­ду­вань, — за­ува­жує він. — То­му ком­пен­са­ція має бу­ти ма­кси­маль­но опе­ра­тив­ною».

Во­ло­ди­мир Лапа на­го­ло­шує, що, крім ви­ще зга­да­них рі­шень, Ка­бмі­ну по­трі­бно ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня цен­тра­лі­зо­ва­ної ва­кци­на­ції ВРХ. Та­ка не­об­хі­дність пов’яза­на з тим, що для ефе­ктив­ної бо­роть­би із ві­ру­сом ва­кци­на по­вин­на бу­ти вве­де­на всьо­му по­го­лів’ю бу­фер­ної зо­ни. У то­му чи­слі й в го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня, що по­тре­бу­ють до­да­тко­во­го кон­тро­лю. Він за­зна­чив, що за роз­ра­хун­ка­ми Держ­прод­спо­жив­слу­жби, вар­тість ва­кци­ни на одну го­ло­ву скла­дає при­бли­зно 2—3 єв­ро.

ПОЛЬ­ЩА ГОТУЄ ВЖЕ ДРУ­ГИЙ СПЕЦЗАКОН ПРО БОРОТЬБУ З «ЧУМОЮ»

Тим ча­сом у Поль­щі, де ві­рус афри­кан­ської чу­ми сви­ней бу­ло ви­яв­ле­но в лю­то­му 2014 ро­ку і до сьо­го­дні бу­ло зни­ще­но че­рез це 1200 сви­ней, го­ту­ють вже дру­гий спецзакон про боротьбу з АЧС. Сейм у вів­то­рок — 27 ве­ре­сня — на­пра­вив до ко­мі­сії по сіль­сько­му го­спо­дар­ству про­ект так зва­но­го дру­го­го спец­за­ко­ну про боротьбу з афри­кан­ською чумою сви­ней (АЧС). Но­ві пра­ви­ла по­вин­ні по­лег­ши­ти боротьбу з ці­єю хво­ро­бою, в то­му чи­слі во­ни да­ють біль­ше пов­но­ва­жень Ве­те­ри­нар­ній ін­спе­кції.

Пер­ший так зва­ний спецзакон про АЧС на­був чин­но­сті кіль­ка днів то­му. Він пе­ред­ба­чає ви­куп сви­ней у фер­ме­рів із зо­ни ри­зи­ку і пе­ре­роб­ку цьо­го м’яса на кон­сер­ви. Пе­ре­ро­бле­не м’ясо має спря­мо­ву­ва­ти­ся до дер­жав­них уста­нов.

Но­вий за­ко­но­про­ект змі­нює по­ло­же­н­ня ше­сти ін­ших за­ко­нів, що сто­су­ю­ться охо­ро­ни здо­ров’я та облі­ку тва­рин. По­вят­ські ве­тлі­ка­рі змо­жуть на­ка­за­ти вби­ти сви­ней з ви­пла­тою ком­пен­са­цій. Во­ни та­кож змо­жуть на­ка­за­ти фер­ме­рам, що утри­му­ють сви­ней, до­три­му­ва­ти­ся пра­вил біо­а­се­ку­ра­ціі. Крім то­го, по­вят­ський ве­тлі­кар змо­же за­мо­ви­ти са­ні­тар­ний від­стріл ка­ба­нів, по­ві­до­ми­ла в Сей­мі, пред­став­ля­ю­чи про­ект, за­сту­пник мі­ні­стра сіль­сько­го го­спо­дар­ства Ева Лех.

Но­ві пра­ви­ла та­кож до­зво­лять Ве­те­ри­нар­ній ін­спе­кції кра­ще іден­ти­фі­ку­ва­ти суб’єктів, які ве­дуть під­кон­троль­ну їй ді­яль­ність (на­при­клад, го­спо­дар­ства, рин­ки, мі­сця збо­ру і пун­кти про­да­жу тва­рин). До ре­є­стру та­ких суб’єктів бу­де вклю­че­ний облі­ко­вий но­мер PESEL (За­галь­на Еле­ктрон­на Си­сте­ма Облі­ку на­се­ле­н­ня) або іден­ти­фі­ка­цій­ний но­мер REGON (На­ціо­наль­ний Офі­цій­ний Ре­єстр Суб’єктів На­ро­дно­го Го­спо­дар­ства), зав­дя­ки чо­му по­кра­щи­ться іден­ти­фі­ка­ція під­кон­троль­них суб’єктів.

Жорс­ткі­ши­ми бу­дуть і пра­ви­ла, що сто­су­ю­ться ре­є­стра­ції сви­ней. Бу­де вве­де­но зо­бов’яза­н­ня ре­є­стру­ва­ти тва­рин про­тя­гом 30 днів, а про будь-яке пе­ре­мі­ще­н­ня (змі­ну мі­сця пе­ре­бу­ва­н­ня тва­ри­ни) ма­ють по­ві­дом­ля­ти про­тя­гом се­ми днів, а в пе­рі­од, ко­ли ви­ни­кає ін­фе­кцій­на хво­ро­ба і го­спо­дар­ство зна­хо­ди­ться на те­ри­то­рії по­зна­че­них (ка­ран­тин­них) зон, фер­мер бу­де зо­бов’яза­ний по­ві­дом­ля­ти про всі пе­ре­мі­ще­н­ня, про­даж, па­діж тва­рин про­тя­гом 24 го­дин, так, щоб ве­те­ри­нар­на ін­спе­кція ма­ла мо­жли­вість це від­сте­жу­ва­ти, на­го­ло­си­ла Лех.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.