Про но­ві по­да­тко­ві «по­лег­ше­н­ня»

Юрист: по­да­тко­ва ре­фор­ма від Мін­фі­ну справ­ді зда­тна по­лег­ши­ти життя бі­зне­су, пе­ред­усім дрі­бно­му

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Па­кет змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, по­да­ний Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів на роз­гляд Ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої і ми­тної по­лі­ти­ки Вер­хов­ної Ра­ди, справ­ді зда­тен по­лег­ши­ти життя бі­зне­су, пе­ред­усім дрі­бно­му. У цьо­му пе­ре­ко­на­на юрист ЮК «Але­ксє­єв, Бо­яр­чу­ков і пар­тне­ри» Юлія Лец. За її сло­ва­ми, се­ред змін, що під­твер­джу­ють це, — за­про­ва­дже­н­ня но­вої си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­дів від здій­сне­н­ня дрі­бної ін­ди­ві­ду­аль­ної ді­яль­но­сті, по­да­тко­вих ка­ні­кул на п’ ять ро­ків для но­во­ство­ре­но­го ма­ло­го бі­зне­су, пра­ва на амор­ти­за­цію основ­них за­со­бів, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті, за­про­ва­дже­н­ня про­зо­ро­го від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ за до­по­мо­гою єди­но­го ре­є­стру та ін­ші но­ви­ни.

« Для фі­зи­чних осіб основ­ним но­во­вве­де­н­ням є но­ва си­сте­ма опо­да­тку­ва­н­ня до­хо­дів від здій­сне­н­ня дрі­бної ін­ди­ві­ду­аль­ної ді­яль­но­сті. Суб’єкта­ми та­кої ді­яль­но­сті мо­жуть бу­ти фі­зи­чні осо­би, не за­ре­є­стро­ва­ні як під­при­єм­ці і без пра­ва на­йму ін­ших осіб. «Дрі­бна ін­ди­ві­ду­аль­на ді­яль­ність » вклю­чає роз­дрі­бну тор­гів­лю, на­да­н­ня по­бу­то­вих по­слуг на­се­лен­ню і тра­ди­цій­ні на­ро­дні про­ми­сли ( пе­ре­лік вста­нов­лю­є­ться мі­сце­вою ра­дою) за об­ся­гу рі­чно­го до­хо­ду до 250 роз­мі­рів мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти, вста­нов­ле­ної на 1 сі­чня зві­тно­го ро­ку (у 2016 ро­ці це 344,5 тис. грн). Фор­мою ре­є­стра­ції для та­ких « ді­я­чів » бу­де ви­клю­чно заява, по­да­на до ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня (сіль­ра­да, мі­ськра­да то­що). Роз­мір по­да­тку — фі­ксо­ва­ний роз­мір ПДФО на мі­сяць у роз­мі­рі 10% від мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти, вста­нов­ле­ної на 1 сі­чня по­да­тко­во­го ро­ку (у 2016 ро­ці — 137,8 грн з роз­ра­хун­ку на мі­сяць)», — за­зна­чає Лец.

Ще одна, но­ва ка­те­го­рія по­да­тко­вої си­сте­ми, за якою про­по­ну­ють пра­цю­ва­ти під­при­єм­цям чи­нов­ни­ки, — «пом’якше­на » за­галь­на си­сте­ма. За сло­ва­ми юри­ста, во­на на­га­дує си­сте­му єди­но­го по­да­тку, але з пев­ни­ми обме­же­н­ня­ми ви­дів ді­яль­но­сті.

« Об­сяг рі­чно­го до­хо­ду у під­при­єм­ців, що пра­цю­ють за та­кою си­сте­мою, мо­же бу­ти до 4 тис. роз­мі­рів мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти, вста­нов­ле­ної на 1 сі­чня по­да­тко­во­го ро­ку ( у 2016 ро­ці — це 5 512 млн грн). Об’єкт опо­да­тку­ва­н­ня — рі­зни­ця між до­хо­да­ми і ви­тра­та­ми, тоб­то при­бу­ток. Став­ка по­да­тку — 18%», — за­зна­чає Юлія Лец.

Юрист та­кож на­го­ло­шує, що чи­нов­ни­ки про­по­ну­ють на­да­ти фі­з­осо­бам-під­при­єм­цям (окрім осіб, що обра­ли спро­ще­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня) пра­во на амор­ти­за­цію основ­них за­со­бів, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті (окрім жи­тло­вої не­ру­хо­мо­сті і ав­то­мо­бі­лів), а та­кож за­про­ва­ди­ти на пе­рі­од до 31 гру­дня 2021 ро­ку по­да­тко­ві ка­ні­ку­ли для під­при­ємств, у яких рі­чний до­хід не пе­ре­ви­щує 3 млн грн і роз­мір на­ра­хо­ва­ної за ко­жен мі­сяць зві­тно­го пе­рі­о­ду за­ро­бі­тної пла­ти (до­хо­ду) пра­ців­ни­ків не ниж­чий, ніж дві мі­ні­маль­ні за­ро­бі­тні пла­ти.

За­про­по­но­ва­ні Мін­фі­ном змі­ни ма­ють і не­га­тив­ні сто­ро­ни. На­при­клад, за сло­ва­ми Лец, силь­на кон­цен­тра­ція фун­кцій у Мі­ні­стер­стві фі­нан­сів, зокре­ма й пе­ре­да­ча йо­му прав на фор­му­ва­н­ня фі­нан­со­вої по­лі­ції, роз­ши­ре­н­ня пов­но­ва­жень кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів що­до стя­гне­н­ня по­да­тко­вих бор­гів то­що. «Я мо­жу пе­ред­ба­чи­ти, що цей за­ко­но­про­ект нав­ряд чи за­ли­ши­ться не­змі­не­ним, оскіль­ки на да­но­му ета­пі усі за­ці­кав­ле­ні осо­би мо­жуть по­да­ти до ньо­го свої ко­мен­та­рі і про­по­зи­ції. Це по­трі­бно для уни­кне­н­ня не­узго­дже­но­стей і вра­ху­ва­н­ня ін­те­ре­сів усіх сто­рін пра­во­від­но­син», — ре­зю­мує юрист.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.