По­пе­ре­ду – ство­ре­н­ня енер­го­мо­сту «Укра­ї­на – Єв­ро­со­юз»

АЕС пе­ре­хо­дять на аль­тер­на­тив­не ядер­не па­ли­во і по­дов­жу­ють ре­сурс енер­го­бло­ків

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ми­ну­ло­го ти­жня Вер­хов­на Ра­да ра­ти­фі­ку­ва­ла уго­ду між Єв­ро­пей­ською спіль­но­тою з атом­ної енер­гії і уря­дом Укра­ї­ни про на­у­ко­ву і те­хно­ло­гі­чну спів­пра­цю і асо­ці­йо­ва­ну участь Укра­ї­ни в про­гра­мі (на 2014-2018 ро­ки) на­у­ко­вих до­слі­джень і на­вча­н­ня. Цю уго­ду в черв­ні під­пи­са­ли мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ло Клім­кін і єв­ро­пей­ський ко­мі­сар з пи­тань до­слі­джень, на­у­ки та ін­но­ва­цій Кар­лос Мо­е­даш. До­ку­мент від­кри­ває ши­ро­кі мо­жли­во­сті для уча­сті укра­їн­ських на­у­ко­вих уста­нов, а та­кож під­при­ємств атом­ної про­ми­сло­во­сті в пер­спе­ктив­них про­е­ктах сфе­ри ядер­ної енер­ге­ти­ки і спри­я­ти­ме ім­пле­мен­та­ції Укра­ї­ною стан­дар­тів ядер­ної без­пе­ки Єв­ро­со­ю­зу.

На мі­сяць ра­ні­ше НАЕК «Енер­го­атом» і бри­тан­сько-ні­ме­цько-гол­ланд­ська ком­па­нія URENCO під­пи­са­ли три­рі­чний кон­тракт. «Ми під­пи­са­ли йо­го на по­ста­ча­н­ня зба­га­че­но­го ура­но­во­го про­ду­кту для по­треб укра­їн­ських АЕС. Упро­довж трьох ро­ків йо­го по­ста­ча­ти­муть на за­вод Westinghouse у Шве­ції, де ви­го­тов­ля­ю­ться па­лив­ні склад­ки для на­ших атом­них еле­ктро­стан­цій», — ска­зав пре­зи­дент «Енер­го­ато­ма» Юрій Не­да­шків­ський. За йо­го сло­ва­ми, до­ку­мен­том пе­ред­ба­ча­є­ться що­рі­чне га­ран­то­ва­не по­ста­ча­н­ня двох пар­тій зба­га­че­но­го ура­ну, а та­кож опціо­наль­но два до­да­тко­ві по­ста­ча­н­ня на рік.

Але чи мо­жна го­во­ри­ти, що Укра­ї­на вже одно­зна­чно зі­ско­чи­ла з ро­сій­ської «атом­ної гол­ки» і ви­йшла на єв­ро­пей­ську ор­бі­ту? Про ро­сій­ський по­гляд на це за­пи­та­н­ня свід­чить ін­терв’ю пре­зи­ден­та па­лив­ної ком­па­нії держ­кор­по­ра­ції ТВЕЛ Юрія Оле­ні­на ан­глій­сько­му жур­на­ло­ві NuclearEngineeringInternational. На­че від­сто­ю­ю­чи укра­їн­ські ін­те­ре­си, він на­го­ло­шує, що ТВЕЛ за­ли­ша­є­ться при дум­ці, що для Укра­ї­ни на­йопти­маль­ні­ший ва­рі­ант під­ви­ще­н­ня без­пе­ки по­ста­чань па­ли­ва — це спо­ру­дже­н­ня вла­сно­го за­во­ду з ви­го­тов­ле­н­ня па­лив­них скла­док. Але на­справ­ді Оле­нін, ма­буть, займається зви­чай­ним мар­ке­тин­гом сво­єї про­ду­кції та по­слуг. «Ми бу­ли го­то­ві до­по­мог­ти на­шим су­сі­дам, ви­гра­ли тен­дер, вкла­ли зна­чні ко­шти, ви­го­то­ви­ли обла­дна­н­ня, — м’яко сте­лить топ-ме­не­джер. — На жаль, в Укра­ї­ни не зна­йшло­ся гро­шей і по­лі­ти­чної во­лі для успі­шно­го за­вер­ше­н­ня про­е­кту, який і за­раз за­ли­ша­є­ться акту­аль­ним як єди­ний ре­аль­ний ва­рі­ант для ди­вер­си­фі­ка­ції по­ста­чань ядер­но­го па­ли­ва. Ре­шта спосо­бів — до­да­тко­ва за­ле­жність від зов­ні­шніх по­ста­чань».

При цьо­му Оле­нін яв­но ро­бить став­ку на про­ро­сій­ське атом­не ло­бі в Укра­ї­ні. В Укра­ї­ні є ба­га­то про­фе­сій­них атом­ни­ків з ба­га­тим до­сві­дом ро­бо­ти, на­го­ло­шує він. «Не сум­ні­ва­ю­ся, що во­ни пра­виль­но оці­нять на­слід­ки, плю­си і мі­ну­си ди­вер­си­фі­ка­ції», — на­тя­кає го­ло­ва ТВЕЛ на спів­пра­цю, що роз­ви­ва­є­ться, Укра­ї­ни з ком­па­ні­єю Westinghouse.

Нев­же пан Оле­нін не знає, на­при­клад, про те, що го­ту­ю­чись до по­ста­чань сво­го ядер­но­го па­ли­ва на За­по­різь­ку АЕС і ро­зу­мі­ю­чи, що це по­тре­бує мо­дер­ні­за­ції си­стем вну­трі­шньо­го ре­актор­но­го кон­тро­лю, Westinghouse вста­но­ви­ла там про­грам­ний ком­плекс BEACON TSM, при­зна­че­ний для ней­трон­но-фі­зи­чних роз­ра­хун­ків па­ра­ме­трів актив­ної зо­ни ре­акто­ра, в яко­му екс­плу­а­ту­є­ться па­ли­во двох ви­ро­бни­ків?

І про яких це про­фе­сіо­на­лів ве­де мо­ву Оле­нін? Не­що­дав­но «День» пи­сав про прес-кон­фе­рен­цію, де на по­са­ду го­ло­ви про­по­но­ва­ної до ство­ре­н­ня в Укра­ї­ні адмі­ні­стра­тив­ної на­дбу­до­ви під на­звою «Укра­том» без­аль­тер­на­тив­но ви­су­ва­ла­ся кан­ди­да­ту­ра яко­гось Ста­ні­сла­ва Дя­мі­но­ва — афе­ри­ста з 90-х, що «успі­шно» па­ра­зи­ту­вав на За­по­різь­кій АЕС. Чи не він, уті­кши сво­го ча­су з Укра­ї­ни і вла­шту­вав­шись десь у «Ро­са­то­мі», бу­де те­пер, на дум­ку го­ло­ви ТВЕЛа, «пра­виль­но оці­ню­ва­ти на­слід­ки, плю­си і мі­ну­си ди­вер­си­фі­ка­ції»?

Про­те са­ме ди­вер­си­фі­ка­ція ста­ла остан­нім ча­сом клю­чо­вим на­пря­мом роз­ви­тку атом­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни, яка в умо­вах во­єн­ної агре­сії не має ви­бо­ру: украй ва­жли­во ди­стан­ці­ю­ва­ти­ся від Ро­сії, яка до­сі бу­ла і час­тко­во за­ли­ша­є­ться й ни­ні мо­но­по­лі­стом на рин­ку укра­їн­ської ядер­ної енер­ге­ти­ки. Пе­ред­усім йде­ться про ви­ко­ри­ста­н­ня аль­тер­на­тив­но­го ро­сій­сько­му ядер­но­го па­ли­ва, в чо­му остан­нім ча­сом до­ся­гла успі­ху ком­па­нія Westinghouse, склад­ки якої те­пер успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на піо­не­рах ди­вер­си­фі­ка­ції — Пів­ден­но-Укра­їн­ській і За­по­різь­кій атом­них еле­ктро­стан­ці­ях.

«Ми за­пу­сти­ли п’ятий блок За­по­різь­кої АЕС, — роз­по­від­ав не­що­дав­но на уро­чи­сто­стях, при­свя­че­них за­пу­ско­ві лі­нії 750 кВ від Хмель­ни­цької АЕС до під­стан­ції «Ки­їв­ська», го­ло­ва Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля Укра­ї­ни Ігор На­са­лик, — пов­ні­стю на па­ли­ві фір­ми Westinghouse і не­вдов­зі ма­ти­ме­мо шість бло­ків, які за­прав­ля­ти­му­ться не ли­ше па­ли­вом ТВЕЛа, а й ди­вер­си­фі­ко­ва­ним па­ли­вом » . У ре­зуль­та­ті не скла­дно пе­ред­ба­чи­ти, що го­стра по­тре­ба у вла­сно­му за­во­ді для про­ду­ку­ва­н­ня ядер­но­го па­ли­ва в Укра­ї­ни фа­кти­чно зни­кла.

Але ди­вер­си­фі­ка­ція — це не ли­ше аль­тер­на­тив­не па­ли­во. На­са­лик роз­по­від­ає, що в лі­тні мі­ся­ці цьо­го ро­ку вда­ло­ся під­пи­са­ти до­го­вір і на спо­ру­дже­н­ня цен­траль­но­го су- хо­го схо­ви­ща від­пра­цьо­ва­но­го ядер­но­го па­ли­ва. («За­раз ми що­ро­ку від­прав­ля­є­мо йо­го до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції і пла­ти­мо за це 200 міль­йо­нів до­ла­рів», — за­зна­чає він.)

«Бу­кваль­но в по­не­ді­лок, — вів да­лі мі­ністр, — ми ма­ли про­ду­ктив­ну зу­стріч з «Ка­за­том­про­мом» і мі­ні­стром енер­ге­ти­ки Ка­зах­ста­ну. Пла­ну­є­мо під­пи­са­ти ме­мо­ран­дум про ство­ре­н­ня спіль­них під­при­ємств як на те­ри­то­рії Ка­зах­ста­ну, так і в Укра­ї­ні. У ці­єї кра­ї­ни (в Ка­зах­ста­ну) сьо­го­дні най­кра­щі те­хно­ло­гії ви­го­тов­ле­н­ня окси­ду ура­ну». (Ра­ні­ше го­ло­ва Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля Укра­ї­ни та­кож по­ві­дом­ляв, що ка­зах­стан­ська сто­ро­на го­то­ва ку­пу­ва­ти близь­ко 750 тонн іо­но­об­мін­ної смо­ли в укра­їн­сько­го держ­під­при­єм­ства «Ядер­не па­ли­во».) «А до­сі ми ку­пу­ва­ли ура­но­ву ру­ду за ці­ною по­над 130 до­ла­рів (за тон­ну), то­ді як со­бі­вар­тість ці­єї про­ду­кції ста­но­ви­ла не більш як 25 до­ла­рів, — по­яснює На­са­лик. — Якщо Укра­ї­на ку­пує по­над 1,5 тисячі тонн, то зро­зумі­ло, скіль­ки і хто на цій си­сте­мі за­ро­бляє».

«Та­ким чи­ном, в атом­ній сфе­рі, — не без гор­до­сті ін­фор­мує На­са­лик про ре­а­лі­за­цію ядер­ної стра­те­гії Укра­ї­ни, — ми зня­ли три про­бле­ми: це схо­ви­ще від­пра­цьо­ва­но­го ядер­но­го па­ли­ва, ру­ха­є­мо­ся та­кож у на­пря­мі за­без­пе­че­н­ня окси­дом ура­ну і ві­ді­йшли від Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції в атом­ній про­ми­сло­во­сті». «На жаль, в остан­ньо­му ми ще пов­ні­стю цьо­го зро­би­ти не мо­же­мо — по­трі­бен пев­ний час».

І справ­ді, за да­ни­ми Держ­ста­ту, Укра­ї­на в пер­шо­му квар­та­лі цьо­го ро­ку за­ку­пи­ла для укра­їн­ських атом- них еле­ктро­стан­цій (АЕС) па­ли­ва ро­сій­сько­го ви­ро­бни­цтва май­же на $180,5 міль­йо­на, а швед­сько­го ви­ро­бни­цтва ( ком­па­нії Westinghouse) — на $67 міль­йо­нів. За весь ми­ну­лий рік ядер­но­го па­ли­ва при­дба­ли на су­му по­над $643,5 міль­йо­нів, зокре­ма за­ку­пів­лі швед­сько­го па­ли­ва ста­но­ви­ли тро­хи менш ніж $32,7 міль­йо­на, тоб­то менш як 20%. І ми ба­чи­мо, що за пер­ші три мі­ся­ці цьо­го ро­ку час­тка за­ку­пі­вель па­ли­ва Westinghouse зро­сла до 27,1%.

2016 ро­ку Укра­ї­на пла­нує здій­сни­ти 17 по­ста­чань сві­жо­го ядер­но­го па­ли­ва, з яких 12 при­па­де на ВАТ «ТВЕЛ» (РФ), п’ять — на Westinghouse, по­ві­до­мив не­що­дав­но ві­це-прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Кі­стіон в ін­терв’ю пар­ла­мент­ській га­зе­ті. За йо­го сло­ва­ми, три з п’ яти по­ста­чань Westinghouse пла­ну­є­ться за­ван­та­жи­ти в бло­ки АЕС цьо­го ро­ку. За­ван­та­же­н­ня ТВС-WR у блок №2 Пів­ден­но-Укра­їн­ської АЕС за­пла­но­ва­но на гру­день.

Спів­пра­ця з Укра­ї­ною у сфе­рі атом­ної енер­ге­ти­ки при­вер­тає іно­зем­них ін­ве­сто­рів та­кож і тим, що енер­ге­ти­чна стра­те­гія Укра­ї­ни не пе­ред­ба­чає ско­ро­че­н­ня час­тки атом­них еле­ктро­стан­цій в ба­лан­сі ви­ро­бле­н­ня еле­ктро­енер­гії в кра­ї­ні. У цьо­му пре­зи­дент «Енер­го­ато­ма» Юрій Не­да­шків­ський за­пев­нив пер­шо­го заступника мі­ні­стра енер­ге­ти­ки США Джо­на­та­на Ел­кайн­да. «Що­до час­тки атом­ної енер­ге­ти­ки на енер­ге­ти­чно­му рин­ку Укра­ї­ни, то про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків ми за­йма­є­мо в ньо­му більш як по­ло­ви­ну, — ска­зав Не­да­шків­ський. — І якщо го­во­ри­ти не ли­ше про ко­ро­тко­стро­ко­ву, але й дов­го­стро­ко­ву пер­спе­кти­ву, то в стра­те­гі­чних до­ку­мен­тах що­до роз­ви­тку еле­ктро­енер­ге­ти­чної га­лу­зі Укра­ї­ни пе­ред­ба­ча­є­ться, що та­ку час­тку бу­де збе­ре­же­но».

Під час ці­єї зу­стрі­чі йшло­ся, зокре­ма, про ре­а­лі­за­цію ін­ве­сти­цій­них про­грам на най­ближ­чі ро­ки, про ди­вер­си­фі­ка­цію по­ста­чань ядер­но­го па­ли­ва на укра­їн­ські АЕС, бу­дів­ни­цтво Цен­тра­лі­зо­ва­но­го схо­ви­ща від­пра­цьо­ва­но­го ядер­но­го па­ли­ва і но­ві енер­го­бло­ки АЕС. «Але якщо ми не змо­же­мо за­без­пе­чи­ти всіх за­хо­дів що­до про­дов­же­н­ня ре­сур­су ді­ю­чих бло­ків-міль­йон­ни­ків, — ствер­джує Не­да­шків­ський, — то й но­ві бло­ки нам не до­по­мо­жуть».

Він роз­по­від­ає, що в «Енер­го­ато­мі» роз­ро­би­ли про­гра­му під умов­ною на­звою «9 бло­ків за 6 ро­ків». Над її ре­а­лі­за­ці­єю пра­цю­ва­ти­муть 35 ти­сяч ро­бі­тни­ків та ін­же­не­рів під­при­єм­ства. Як під­твер­джує сві­то­ва пра­кти­ка, бу­дів­ни­цтво но­во­го енер­го­бло­ка-міль­йон­ни­ка оці­ню­є­ться ни­ні в $5 мі­льяр­дів. А про­дов­же­н­ня тер­мі­ну екс­плу­а­та­ції та­ко­го ж бло­ка обі­йде­ться де­шев­ше одно­го мі­льяр­да. Окрім то­го, но­вий енер­го­блок зво­ди­ться про­тя­гом п’яти-ше­сти ро­ків, то­ді як під час про­дов­же­н­ня прое­кт­но­го ре­сур­су енер­го­блок не втра­чає пра­це­зда­тно­сті. Дер­жав­на ін­спе­кція ядер­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня Укра­ї­ни 13 ве­ре­сня цьо­го ро­ку ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про про­дов­же­н­ня тер­мі­ну екс­плу­а­та­ції бло­ка №1 За­по­різь­кої атом­ної еле­ктро­стан­ції до 23 гру­дня 2025 ро­ку. А 16 ве­ре­сня в Енер­го­да­рі ві­дбу­ли­ся гро­мад­ські слу­ха­н­ня про мо­жли­во­сті про­дов­же­н­ня тер­мі­ну екс­плу­а­та­ції енер­го­бло­ка №2 ці­єї стан­ції.

Що ще пла­нує «Енер­го­атом» для то­го, щоб ві­ді­йти від за­ле­жно­сті в атом­ній сфе­рі від Ро­сії і пе­ре­йти на єв­ро­пей­ську ор­бі­ту ру­ху, за­пи­тав «День» у го­ло­ви «Атом­проф­спіл­ки» Оле­ксія Ли­ча. «У нас роз­ро­бле­но і вже рі­зною мі­рою ре­а­лі­зу­ю­ться в цьо­му на­пря­мі де­сять ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів, зокре­ма про­ект енер­го­мо­сту Укра­ї­на — Єв­ро­со­юз, — ска­зав «Дню» проф­спіл­ко­вий фун­кціо­нер. — Ми вва­жа­є­мо, що він дасть нам змо­гу ще да­лі ві­ді­йти від Ро­сії і по­збу­ти­ся за­ле­жно­сті від агре­со­ра».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.