Пер­ший – пі­шов

«Укр­за­лі­зни­ця» роз­по­чне екс­плу­а­та­цію ван­та­жно­го ло­ко­мо­ти­ва ТЕ33А аме­ри­кан­ської ком­па­нії General Electric

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Учо­ра — 28 ве­ре­сня — на пер­шій пла­тфор­мі цен­траль­но­го за­лі­зни­чно­го вок­за­лу Ки­є­ва від­бу­лась пре­зен­та­ція онов­ле­но­го ван­та­жно­го ло­ко­мо­ти­ва се­рії ТЕЗЗА. Як по­ві­дом­ляв «День», ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця» та GE в ли­пні 2016 ро­ку під­пи­са­ли уго­ду про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня, згі­дно з якою сто­ро­ни до­мо­ви­лись про стра­те­гі­чну спів­пра­цю у сфе­рі те­хно­ло­гій ство­ре­н­ня но­во­го та мо­дер­ні­за­ції існу­ю­чо­го пар­ку ло­ко­мо­ти­вів ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця». Зокре­ма, сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся про про­ве­де­н­ня де­мон­стра­ції ло­ко­мо­ти­ва се­рії ТЕ33А.

Те­пло­воз при­був до ре­гіо­наль­ної фі­лії «Оде­ська за­лі­зни­ця», роз­ми­тне­ний, на да­ний час про­во­дя­ться ро­бо­ти згі­дно з за­твер­дже­ною «Про­гра­мою де­мон­стра­ції те­пло­во­за ТЕ33А в умо­вах ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця».

Про­тя­гом ве­ре­сня по­то­чно­го ро­ку за­зна­че­ний ло­ко­мо­тив здій­снив чо­ти­ри де­мон­стра­цій­ні по­їзд­ки на діль­ни­цях ст. ім. Т. Шев­чен­ка — ст. По­мі­чна — ст. ім. Т. Шев­чен­ка та ст. ім. Т. Шев­чен­ка — ст. Чер­ка­си — ст. ім. Т. Шев­чен­ка.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.