Но­ва «ау­ра» бі­бліо­те­ки

У Тер­но по­лі від­кри ли лі­те­ра­тур­ний арт-хол

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

«Бі­блі­о­фест-VI» у Тер­но­по­лі, при­уро­че­ний до Все­укра­їн­сько­го дня бі­бліо­тек, стар­ту­вав у но­во­ство­ре­но­му лі­те­ра­тур­но­му арт-хо­лі цен­траль­ної мі­ської бі­бліо­те­ки для до­ро­слих. До­сі не­по­ка­зне аро­чне при­мі­ще­н­ня при вхо­ді в кни­го­збір­ню на­бу­ло но­во­го ви­гля­ду і, так би мо­ви­ти, зву­ча­н­ня. А все зав­дя­ки кре­а­ти­ву чо­тир­над­ця­тьох юних во­лон­те­рів­ху­до­жни­ків — сту­ден­тів Тер­но­піль­сько­го ко­опе­ра­тив­но­го тор­го­вель­но­еко­но­мі­чно­го ко­ле­джу, які пра­цю­ва­ли над про­е­ктом два ти­жні. На сті­нах з’яви­ли­ся ша­фи з книж­ка­ми в за­ти­шній кім­на­ті, ву­ли­ці Тер­но­по­ля і на­віть уява лю­ди­ни, що чи­тає книж­ку. Зо­бра­же­н­ня су­про­во­джу­ють ци­та­ти ві­до­мих тер­но­піль­ських пи­сьмен­ни­ків: Во­ло­ди­ми­ра Ви­хру­ща, Бо­ри­са Дем­ко­ва, Оле­га Гер­ма­на, Пе­тра Со­ро­ки, Во­ло­ди­ми­ра Бар­ни... «За­ду­мом бу­ло про­па­гу­ва­ти сво­їх пи­сьмен­ни­ків. Ма­лю­ва­ли так, що­би по­ка­за­ти, на­скіль­ки Тер­но­піль кра­си­вий і які тут та­ла­но­ви­ті лю­ди», — роз­по­ві­ла «Дню» ди­ре­ктор Тер­но­піль­ської мі­ської цен­тра­лі­зо­ва­ної бі­бліо­те­чної си­сте­ми Сві­тла­на Ко­зел­ко. Упро­довж «Бі­блі­о­фе­сту-VI», ко­трий три­ва­ти­ме з 28 до 30 ве­ре­сня, ма­ють від­бу­ти­ся 52 за­хо­ди. А це — своє­рі­дний ма­ра­фон.

ФОТО МИХАЙЛА УРБАНСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.