По­до­ро­жі без обме­жень

Він­ни­ча­ни, які пе­ре­су­ва­ю­ться на віз­ках, пра­гнуть ство­ри­ти до­сту­пні ту­ри­сти­чні мар­шру­ти для лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця Фото надано ав­то­ром

Він­ни­ча­ни, які пе­ре­су­ва­ю­ться на віз­ках, взя­ли­ся за ре­а­лі­за­цію про­е­кту «Ша­ле­ні ман­дрів­ни­ки» і по­ча­ли актив­но по­до­ро­жу­ва­ти ту­ри­сти­чни­ми мар­шру­та­ми обла­сті й від­ві­ду­ва­ти куль­тур­но-істо­ри­чні пам’ятки. За ре­зуль­та­та­ми по­до­ро­жей во­ни пра­гнуть ство­ри­ти до­сту­пні ту­ри­сти­чні мар­шру­ти для лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю.

«Де­хто вва­жає, що лю­ди з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми жи­вуть спро­ще­ним жи­т­тям: во­ни май­же по­стій­но пе­ре­бу­ва­ють вдо­ма, див­ля­ться те­ле­ві­зор, чи­та­ють книж­ки і зрід­ка з’яв­ля­ю­ться на ву­ли­цях, аби не при­вер­та­ти на­дмір­ної ува­ги. Але це зов­сім не так. Ми в змо­зі ре­а­лі­зу­ва­ти по­тре­бу в куль­тур­но­му, фі­зи­чно­му, пі­зна­валь­но­му та ду­хов­но­му роз­ви­тку, — ка­же ке­рів­ник про­е­кту «Ша­ле­ні ман­дрів­ни­ки» Лю­дми­ла Не­цкі­на. — Влі­тку за під­трим­ки вла­ди ми роз­по­ча­ли ре­а­лі­за­цію про­е­кту, який має на ме­ті за­без­пе­чи­ти по­тре­бу лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю в пі­зна­валь­но­му, куль­тур­но­му і ду­хов­но­му роз­ви­тку. Усі чле­ни на­шо­го клу­бу по­до­ро­жу­ють ви­зна­чни­ми істо­ри­ко-куль­тур­ни­ми мі­сця­ми По­діль­сько­го краю, від­ві­ду­ють му­зеї та па­ла­ци, але не про­сто так, а з ко­ри­стю. Під час екс­кур­сій «ша­ле­ні ман­дрів­ни­ки» про­во­дять ау­ди­ти до­сту­пно­сті за­прав­них стан­цій, ка­фе, ма­га­зи­нів, ту­а­ле­тів, щоб ви­яви­ти не­при­сто­со­ва­ні об’єкти і вка­за­ти на не­до­лі­ки адмі­ні­стра­то­рам та вла­сни­кам за­кла­дів».

Ау­ди­тор з до­сту­пно­сті Сю­зан­на Жу­ков­ська роз­по­від­ає, що «ша­ле­ні ман­дрів­ни­ки» за­ли­ши­ли чи­ма­ло до­пи­сів у «Кни­гах скарг та про­по­зи­цій». Та­кож бу­ло роз­да­но кіль­ка де­ся­тків бро­шур, в яких зі­бра­на вся ін­фор­ма­ція про стан­дар­ти до­сту­пно­сті.

«Не­що­дав­но я по­вер­ну­ла­ся з Єв­ро­пи. Не ди­вуй­те­ся, да­ле­кі по­до­ро­жі не є пе­ре­шко­дою для лю­дей, які пе­ре­су­ва­ю­ться віз­ка­ми. Це рад­ше пси­хо­ло­гі­чний бар’єр, який тре­ба по­до­ла­ти, — з по­смі­шкою ка­же Сю­зан­на. — На жаль, за час ро­бо­ти на­шо­го клу­бу ми по­ки що не зу­стрі­ли за­кла­ду, який був би «пов­ні­стю до­сту­пний» для лю- ди­ни з обме­же­ни­ми фі­зи­чни­ми мо­жли­во­стя­ми, тоб­то та­кий, що від­по­від­ає всім дер­жав­ним ви­мо­гам що­до обла­шту­ва­н­ня при­мі­ще­н­ня для ком­фор­тно­го пе­ре­бу­ва­н­ня в ньо­му лю­ди­ни з ін­ва­лі­дні­стю. То­му до­пи­си у «Кни­гах скарг та про­по­зи­цій» — не рід­кість. Але ми не про­сто скар­жи­мо­ся, ми ра­ди­мо і пра­гне­мо до­по­мог­ти ста­ти до­сту­пни­ми — то­му да­ру­є­мо адмі­ні­стра­ції спе­ці­аль­ний по­сі­бник, у яко­му зі­бра­ні по­трі­бні ма­те­рі­а­ли для то­го, щоб по­кра­щи­ти рі­вень до­сту­пно­сті за­кла­ду».

«Ша­ле­ні ман­дрів­ни­ки» уже по­бу­ва­ли в істо­ри­ко-куль­тур­но­му за­по­від­ни­ку «Бу­ша», від­ві­да­ли ко­стел св. Фло­рі­а­на та Свя­то-Ми­ко­ла­їв­ський чо­ло­ві­чий мо­на­стир у мі­сті Шар­го­род, ко­стел Не­по­ро­чно­го За­ча­т­тя Пре­свя­тої Ді­ви Ма­рії в се­лі Му­ра­фа, а та­кож ко­стел св. Йо­си­па в мі­сті Гні­вань. Про­те на до­ся­гну­то­му во­ни не зу­пи­ня­ти­му­ться. Уже мір­ку­ють над тим, як ство­ри­ти пла­тфор­му для на­ла­го­дже­н­ня спів­пра­ці та спри­я­н­ня по­пу­ля­ри­за­ції до­сту­пно­го ту­ри­зму як одні­єї з по­слуг ту­ри­сти­чних аген­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.