Не кон­кур­сний від­бір

«Фор­му­ли від­бо­ру пред­став­ни­ків Фе­мі­ди да­ють усе­ре­дне­ний ва­рі­ант...» — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, фо­то Ар­те­ма СЛІПАЧУКА, «День»

Ще у вів­то­рок Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко за­кли­кав Вер­хов­ну Ра­ду зі­бра­ти по­за­чер­го­ве за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту для звіль­не­н­ня суд­дів за по­ру­ше­н­ня при­ся­ги. Пре­зи­дент по­ві­до­мив, що «звер­нув­ся до го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди із за­кли­ком скли­ка­ти до 30 ве­ре­сня по­за­чер­го­ве за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту для звіль­не­н­ня за по­ру­ше­н­ня при­ся­ги усіх суд­дів, що­до яких вне­се­но по­да­н­ня Ви­щою ра­дою юсти­ції, в то­му чи­слі тих, які при­че­тні до не­за­кон­них аре­штів май­дан­ців­ців » . Вза­га­лі-то звіль­не­н­ня суд­дів пе­ред­ба­ча­є­ться са­мою су­до­вою ре­фор­мою, прийня­т­тя якої ви­кли­ка­ло ба­га­то за­пи­тань і на­віть обу­ре­н­ня. По-пер­ше, сам факт змін до Кон­сти­ту­ції від­був­ся під час вій­ни, а от­же всу­пе­реч 58-й стат­ті кон­сти­ту­ції. Для Крем­ля вза­га­лі ва­жли­ві бу­ли будь- які, на­віть най­дрі­бні­ші, змі­ни до Основ­но­го За­ко­ну Укра­ї­ни, щоб ні­ве­лю­ва­ти факт ви­зна­н­ня вій­ни, а от­же і агре­со­ра. З дру­го­го бо­ку, са­мі змі­ни в сфе­рі су­до­чин­ства за сво­єю які­стю ви­кли­ка­ють ба­га­то на­рі­кань. Так, на­при­клад, во­ни фа­кти­чно ство­рю­ють мо­но­по­лію адво­ка­тів на пред­став­ни­цтво в су­дах.

Але по­вер­не­мось до че­твер­га, ко­ли Вер­хов­ною Ра­дою ма­ли бу­ти звіль­не­ні зга­да­ні суд­ді. На по­за­чер­го­ве за­сі­да­н­ня Вер­хов­ної Ра­ди не з’яви­ло­ся до­ста­тньо на­ро­дних де­пу­та­тів для прийня­т­тя рі­шень що­до звіль­не­н­ня суд­дів за по­ру­ше­н­ня при­ся­ги. Йо­го про­і­гно­ру­ва­ли на­віть де­які де­пу­та­ти від БПП. Зго­дом Па­ру­бій за­кли­кав те­ле­фо­ну­ва­ти ко­ле­гам для то­го, щоб во­ни на­ре­шті з’яви­лись на сво­їх ро­бо­чих мі­сцях. За ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ва­н­ня що­до звіль­не­н­ня близь­ко де­ся­ти суд­дів з трид­ця­ти чо­ти­рьох, за­пла­но­ва­них на 29 ве­ре­сня, «за» звіль­не­н­ня го­ло­су­ва­ли мен­ше 90 де­пу­та­тів від «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» та близь­ко 43-х від «На­ро­дно­го фрон­ту». І ли­ше з дру­гої спро­би (за звіль­не­н­ня ко­жно­го суд­ді го­ло­су­ва­ли окре­мо) Вер­хов­на Ра­да звіль­ни­ла з по­са­ди суд­дю Пе­чер­сько­го рай­су­ду Ки­є­ва Сві­тла­ну Вол­ко­ву, яка во­се­ни 2014 ро­ку ви­пу­сти­ла з-під вар­ти сум­но­зві­сно­го екс-ко­ман­ди­ра «Бер­ку­та» Дми­тра Са­дов­ни­ка. Зго­дом, як на во­лах (227-ма го­ло­са­ми), Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла по­ста­но­ву про звіль­не­н­ня суд­ді Свя­то­шин­сько­го ра­йон­но­го су­ду Ки­є­ва Ал­ли Ча­лої, яка ви­но­си­ла не­за­кон­ні рі­ше­н­ня що­до гро­мад­ських акти­ві­стів під час Май­да­ну. Зре­штою до обі­ду Ра­ді все ж та­ки вда­лось про­го­ло­су­ва­ти за звіль­не­н­ня 21 суд­ді, пі­сля чо­го знов у пар­ла­мен­ті не ви­ста­ча­ло го­ло­сів.

Го­ло­ва пар­ла­мен­ту ба­га­то ра­зів ста­вив на го­ло­су­ва­н­ня одне й те ж пи­та­н­ня і по­яснив це тим, що йо­му до­зво­ляє ре­гла­мент. Опо­блок фа­кти­чно са­бо­ту­вав го­ло­су­ва­н­ня. Ба­га­то хто із екс­пер­тів на­звав та­ку си­ту­а­цію «цир­ком», вра­хо­ву­ю­чи те, що Укра­ї­на є пар­ла­мент­сько-пре­зи­дент­ською ре­спу­блі­кою. Іте­ра­ції з го­ло­су­ва­н­ням про­хо­ди­ли «че­рез ко­лі­но», а де­пу­та­тів зби­ра­ли по за­ку­тках, на­віть в бу­фе­тах. Ан­дрійСен­чен­ко на сво­їй­сто- рін­ці в Facebook на­пи­сав: «Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни VIII скли­ка­н­ня не­має. Сьо­го­дні­шні га­не­бне шоу, вла­што­ва­не на за­мов­ле­н­ня Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка в пар­ла­мен­ті, в чер­го­вий­раз про­де­мон­стру­ва­ло йо­го не­зда­тність і не­ба­жа­н­ня про­во­ди­ти в кра­ї­ні ре­фор­ми, в то­му чи­слі в си­сте­мі пра­во­су­д­дя. Одно­ча­сно пар­ла­мент по­ка­зав, що не­за­ле­жної за­ко­но­дав­чої вла­ди у нас не існує». О 15.30 пар­ла­мент та­ки «прор­ва­ло» і один за одним бу­ло звіль­не­но 29 суд­дів.

Ми­ко­ла СIРИЙ,

кан­ди­дат юри­ди­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Iн­сти­ту­ту дер­жа­ви і пра­ва ім. В.М. Ко­ре­цько­го НАН Укра­ї­ни:

— Те, що су­до­ва си­сте­ма ма­ла оно­ви­ти­ся — це без­пе­ре­чний факт. Пи­та­н­ня в то­му, чи той спо­сіб, в який­во­на онов­лю­є­ться є єди­но мо­жли­вим. Мо­жу ка­те- го­ри­чно ска­за­ти, що цей­спо­сіб був не єди­ним і най­кра­щим. Са­ме то­му, на мою дум­ку, ві­ро­гі­дність отри­ма­н­ня хо­ро­шо­го ре­зуль­та­ту не є без­пе­ре­чна. Остан­ні мі­ся­ці роз­по­чав­ся до­сить актив­ний­про­цес змін до су­до­вої си­сте­ми. Він пов’яза­нийз ви­яв­ле­н­ням і по­ка­ра­н­ням суд­дів-пра­во­по­ру­шни­ків. Та­кож над­зви­чай­но ве­ли­ка ча­сти­на суд­дів, ви­хо­дя­чи із пра­во­вої не­ви­зна­че­но­сті їх ста­ту­су, пі­сля 30 ве­ре­сня на­пи­са­ли за­яви про від­став­ку. Без­пе­ре­чно, ба­га­то хто з них зно­ву по­да­дуть до­ку­мен­ти на своє по­нов­ле­н­ня в су­до­вій­си­сте­мі і бу­дуть пре­тен­ду­ва­ти на су­до­ві по­са­ди. Від­по­від­но ми ма­ти­ме­мо про­цес онов­ле­н­ня суд­дів в усій су­до­вій­си­сте­мі, окрім то­го, кар­ди­наль­ні змі­ни від­бу­ду­ться у вер­хів­ці су­до­вої си­сте­ми, тоб­то в ча­сти­ні най­ви­щих су­дів. На сьо­го­дні ді­я­ли Ви­щий­го­спо­дар­ський­суд, Ви­щийа­дмі­ні­стра­тив­ний­суд, Ви­щий­суд із роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ, а та­кож ді­яв Вер­хов­нийСуд. Ці чо­ти­ри су­ди бу­дуть лі­кві­до­ва­ні, від­по­від­но їхні суд­ді бу­дуть ви­му­ше­ні пи­са­ти за­яви про звіль­не­н­ня. На їхнє мі­сце від­бе­руть но­вий­склад Вер­хов­но­го Су­ду, який­бу­де єди­ним ви­щим ор­га­ном в си­сте­мі су­до­устрою.

Якщо по­рів­ня­ти з мо­мен­та­ми, які ма­ли мі­сце в до­бо­рі суд­дів в ми­ну­лі ро­ки, то ми ма­є­мо ви­зна­ти що до­сить актив­но ді­я­ли ко­ру­пцій­ні чин­ни­ки та чин­ни­ки по­лі­ти­чної під­трим­ки. Та­ким чи­ном, сфор­му­ва­лись ці­лі суд­дів­ські кла­ни, які узго­дже­но з та­ки­ми ж кла­на­ми в про­ку­ра­ту­рі і си­сте­мі МВС пра­цю­ва­ли під пев­ні по­лі­ти­чні про­е­кти. На сьо­го­дні за­про­ва­джу­є­ться уні­вер­саль­ний­під­хід рів­них мо­жли­во­стей­ві­дбо­ру суд­дів за юри­ди­чни­ми вмі­н­ня­ми, за мо­раль­ни­ми яко­стя­ми. Кан­ди­да­ти про­хо­дять те­сти, іспи­ти, на­вча­н­ня в шко­лі суд­дів для то­го, щоб здо­бу­ти суд­дів­ські по­са­ди. Окрім то­го, в цій­си­сте­мі від­бо­ру за­про­ва­дже­ні еле­мен­ти кон­ку­рен­ції, тоб­то кон­кур­сний­ві­дбір. Це без­пе­ре­чно по­зи­тив­ні мо­мен­ти. Ра­зом з тим та­ко­го ха­ра­кте­ру фор­му­ли від­бо­ру да­ють усе­ре­дне­ний­ва­рі­ант, адже не тор­ка­ю­ться гли­бин­них по­ча­тків про­фе­сії, які са­ме і за­сто­со­ву­ю­ться в кра­ї­нах ста­лої де­мо­кра­тії. Там, від­би­ра­ю­чи то­го чи ін­шо­го прав­ни­ка на по­са­ду суд­ді, ду­же гли­бо­ко пе­ре­ві­ря­ють всю істо­рію юри­ди­чно­го жи­т­тя ці­єї лю­ди­ни. Вив­ча­ють, на­скіль­ки фа­хо­во і че­сно він здій­сню­вав свою ро­бо­ту, які прі­о­ри­те­ти пе­ред со­бою ста­вив, чи він слу­жив вер­хо­вен­ству пра­ва або він є про­сто юри­ди­чним фор­ма­лі­стом, який­за де­яки­ми фор­маль­но­стя­ми не по­мі­чав ре­аль­них об­ста­вин. Са­ме на під­ста­ві та­ко­го гли­бо­ко­го ана­лі­зу і при­йма­є­ться рі­ше­н­ня в Єв­ро­пі та США. Ті ж си­сте­ми, які за­раз за­про­ва­джу­ю­ться у нас, во­ни за­галь­но фор­маль­ні йне спря­мо­ва­ні на те, щоб ана­лі­зу­ва­ти все юри­ди­чне жи­т­тя кан­ди­да­та, зна­чить бу­дуть да­ва­ти гір­ший­ре­зуль­тат, ніж ре­зуль­тат від­бо­ру, який­сфор­му­вав­ся на За­хо­ді.

Окрім то­го, мо­жна звер­ну­ти ува­гу на те, що зі змі­на­ми до Кон­сти­ту­ції в си­сте­мі су­до­чин­ства пе­ред­ба­че­но по­ета­пне вве­де­н­ня мо­но­по­лії адво­ка­тів. Тоб­то рік за ро­ком адво­ка­ти отри­ма­ють мо­но­по­лію на пред­став­ле­н­ня ін­те­ре­сів клі­єн­тів спо­ча­тку в ниж­чих су­дах, по­тім в апе­ля­цій­них, а зго­дом і в Вер­хов­но­му Су­ді. Від­по­відь на пи­та­н­ня, чи це до­бре, чи по­га­но, тре­ба да­ва­ти з огля­ду на якість адво­ка­ту­ри. Якщо адво­ка­ту­ра ор­га­ні­зо­ва­на і діє які­сно в кра­ї­ні, то­ді мо­жна допу­сти­ти та­ку мо­но­по­лію, при цьо­му кон­тро­лю­ю­чи рі­вень пра­кти­ки го­но­ра­рів. Якщо ж са­ма адво­ка­ту­ра має ду­же сер­йо­зні про­бле­ми вну­трі­шньо­го ха­ра­кте­ру в сво­їй­ді­яль­но­сті, то­ді на­да­н­ня мо­но­по­лії про­блем­ні­йор­га­ні­за­ції бу­дуть по­ро­джу­ва­ти сер­йо­зні про­бле­ми.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

ГО­ЛО­СУ­ВА­Н­НЯ ПРО ЗВІЛЬ­НЕ­Н­НЯ СУД­ДІВ ПРОЯВИЛО ОБЛИЧ­ЧЯ ВЕР­ХОВ­НОЇ РА­ДИ. ДЕПУТАТ БОРИСЛАВ БЕРЕЗА У СВО­Є­МУ FACEBOOK: «БА­ГА­ТО Я ТУТ ПОБАЧИВ, АЛЕ ТА­КОЇ ГАНЬБИ ЩЕ НЕ БУ­ЛО. СОРОМНО. І НЕ ЛИ­ШЕ МЕ­НІ...» НА­ТО­МІСТЬ ГО­ЛО­ВА ПАР­ЛА­МЕН­ТУ АН­ДРІЙ ПА­РУ­БІЙ ЗА­ДО­ВО­ЛЕ­НИЙ: «СЬО­ГО­ДНІ ВЕР­ХОВ­НА РА­ДА ДА­ЛА БІЙ СТАРІЙ ЗЛОЧИННІЙ СИ­СТЕ­МІ. ЗВІЛЬ­НЕ­НО 29 СУД­ДІВ, З ЯКИХ 19 ВИНОСИЛИ ЗЛОЧИННІ РІ­ШЕ­Н­НЯ ПРО­ТИ УЧА­СНИ­КІВ МАЙ­ДА­НУ»

ІВАН КРУЛЬКО (НА ФО­ТО ЛІВОРУЧ): «ГО­ЛО­СУ­ВА­Н­НЯ ЩО­ДО ЗВІЛЬ­НЕ­Н­НЯ СУД­ДІВ — ЦЕ ВИ­РОК ТАК ЗВАНІЙ КО­А­ЛІ­ЦІЇ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.