Па­рад со­лі­стів

1 жов­тня куль­тур­но-ми­сте­цький про­ект «Но­ва фі­лар­мо­нія» від­криє свій тре­тій се­зон

Den (Ukrainian) - - День України -

На­га­да­є­мо, кон­цер­ти « Но­вої фі­лар­мо­нії » про­хо­дять у за­лі з пре­кра­сною аку­сти­кою — ки­їв­сько­му Бу­дин­ку вче­них. Ці про­гра­ми тра­ди­цій­но ста­ють справ­жнім па­ра­дом со­лі­стів — ар­ти­стів На­ціо­наль­ної кон­цер­тної аген­ції UKR Artists — пер­шої за ча­сів не­за­ле­жно­сті про­фе­сій­ної му­зи­чної ком­па­нії, яка опі­ку­є­ться під­трим­кою та ор­га­ні­за­ці­єю за­хо­дів кла­си­чної му­зи­ки.

У Мі­жна­ро­дний­день му­зи­ки, якій­ві­д­зна­ча­ють 1 жов­тня в усьо­му сві­ті, про­зву­чать тво­ри від епо­хи ба­ро­ко до му­зи­ки XXI ст., від зо­ло­тої кла­си­ки до джа­зу, зокре­ма Шо­пе­на, Ра­хма­ні­но­ва, Ра­ве­ля, Ско­ри­ка, Бок­ке­рі­ні, П’яц­цол­ли, Ел­лінг­то­на, які ви­ко­на­ють: флей­тист Ста­ні­слав Зу­би­цькийз Іта­лії, пі­а­ніст Ста­ні­слав Хрис- тен­ко із США, го­сті зі Льво­ва — ан­самбль со­лі­стів Leopolis, а та­кож ві­до­мі сто­ли­чні му­зи­кан­ти: пі­а­ніст Ро­ман Ло­па­тин­ський, клар­не­тист Олег Мо­роз, спів­а­чка Інес­са Іва­ни­цька, пер­ку­сіо­ніст Сер­гійХме­льов, зна­ме­ни­тий Ки­їв­ський­квар­тет са­ксо­фо­ні­стів (на фо­то) і Квар­тет на­ро­дних ін­стру­мен­тів «Ла­бі­ринт».

— Я пе­ре­ко­на­ний, що цей кон­церт ста­не справ­жнім свя­том для всіх гур­ма­нів елі­тар­но­го ми­сте­цтва і по­да­рує слу­ха­чам над­зви­чай­ні емо­ції та енер­ге­ти­ку — все те, чим зба­га­чу­ють наш ду­хов­ний­світ без­смер­тні ме­ло­дії кла­си­ки!» — за­зна­чає ар­ти­сти­чний ди­ре­ктор про­е­кту « Но­ва фі­лар­мо­нія» ві­о­лон­че­ліст Оле­ксандр Пі­рі­єв.

Оль­га СТЕЛЬМАШЕВСЬКА

ФО­ТО ЮРІЯ ТОЦЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.