З ав­то­мо­бі­лів – на ве­ло­си­пе­ди

За до­слі­дже­н­ням ВООЗ, рі­вень смер­тно­сті від за­бру­дне­н­ня по­ві­тря в Укра­ї­ні — один ізнай­ви­щих у сві­ті. Який є ви­хід?

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Про ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня екс­пер­ти Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’ я роз­по­ві­ли цьо­го ти­жня бри­тан­ській­га­зе­ті The Guardian, та­кож во­ни опри­лю­дне­ні на сай­ті ВООЗ. За аб­со­лю­тни­ми по­ка­зни­ка­ми смер­тей­че­рез за­бру­дне­н­ня по­ві­тря пер­ше мі­сце по­сі­дає Ки­тайз одним міль­йо­ном та­ких ви­пад­ків, дру­ге — Ін­дія з по­над 600 ти­ся­ча­ми смер­тей, тре­тє — Ро­сія зі 140 ти­ся­ча­ми, на­во­дить да­ні екс­пер­тів На­ціо­наль­ний­еко­ло­гі­чний­центр Укра­ї­ни. В Укра­ї­ні че­рез за­бру­дне­н­ня по­ві­тря мі­кро­час­тка­ми що­ро­ку по­ми­рає 54507 гро­ма­дян.

У пе­ре­лі­ку кра­їн з най­ви­щою смер­тні­стю від за­бру­дне­н­ня по­ві­тря Укра­ї­на по­сі­дає шо­сте мі­сце пі­сля Ки­таю, Ін­дії, Ро­сії, Ін­до­не­зії та Па­ки­ста­ну. А смер­тність від за­бру­дне­н­ня по­ві­тря в Укра­ї­ні вп’яте­ро ви­ща, ніж у п’яти най­чи­сті­ших кра­ї­нах ра­зом узя­тих.

Вче­ні до­слі­джу­ва­ли за­бру­дне­н­ня по­ві­тря кри­хі­тни­ми час­тка­ми роз­мі­ром до 2,5 мі­кро­ме­тра, ві­до­ми­ми як PM2.5. Ці час­тки зда­тні про­ни­ка­ти гли­бо­ко в ле­ге­ні йє ви­дом за­бру­дне­н­ня, силь­но пов’яза­ним з під­ви­ще­ним ри­зи­ком смер­ті. Як роз­по­вів The Guardian Ге­він Шад­дік, ке­рів­ник гру­пи до­слі­дни­ків ВООЗ, во­ни мо­жуть ви­кли­ка­ти як ре­спі­ра­тор­ні, так і сер­це­во-су­дин­ні за­хво­рю­ва­н­ня.

На дум­ку екс­пер­тів НЕЦУ, які дав­но звер­та­ють ува­гу на про­бле­му із за­бру­дне­н­ням по­ві­тря в Укра­ї­ні, у кра­ї­ні фа­кти­чно від­су­тня по­слі­дов­на по­лі­ти­ка в сфе­рі охо­ро­ни атмо­сфер­но­го по­ві­тря. Одним із пер­ших кро­ків для по­кра­ще­н­ня си­ту­а­ції має ста­ти ре­стру­кту­ри­за­ція енер­ге­ти­чної га­лу­зі. За сло­ва­ми екс­пер­та НЕЦУ Оле­га Са­ви­цько­го, са­ме енер­ге­ти­ка є одним з най­біль­ших дже­рел ви­ки­дів мі­кро­ча­сток у кра­ї­ні. « Се­ре­дній­вік на­ших те­пло­вих еле­ктро­стан­цій­скла­дає 45— 50 ро­ків. У біль­шо­сті во­ни не ма­ють на­ле­жно­го очи­сно­го обла­дна­н­ня та за­бру­дню­ють атмо­сфе­ру то­кси­чним пи­лом з вмі­стом важ­ких ме­та­лів, дво­оки­сом сір­ки та окси­да­ми азо­ту», — по­яснює Олег Са­ви­цький.

А ко­ор­ди­на­тор­ка кам­па­нії Еко­цен­тру ( про­гра­ма НЕЦУ) «Звіль­ни сму­гу» Ма­рія Стор­чи­ло за­зна­чає, що, на­при­клад, у Ки­є­ві 89% за­бру­дне­н­ня спри­чи­ня­ють ав­то­мо­бі­лі. То­му тре­ба змі­ню­ва­ти транс­порт­ну ін­фра­стру­кту­ру укра­їн­ських міст — від ав­то­мо­бі­ле­цен­три­чної до ком­фор­тної для пі­шо­хо­дів і ве­ло­си­пе­ди­стів, роз­ви­ва­ти ви­ко­ри­ста­н­ня гро­мад­сько­го транс­пор­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.