Упев­не­но – до пів­фі­на­лу!

Ка­те­ри­на Ко­зло­ва успі­шно ви­сту­пає на тур­ні­рі WTA в Та­шкен­ті

Den (Ukrainian) - - День України -

УТа­шкен­ті ( Узбе­ки­стан) на тур­ні­рі WTA ка­те­го­рії International — Tashkent Open в оди­но­чно­му роз­ря­ді від­бу­ли­ся чвер­тьфі­наль­ні ма­тчі. 22-рі­чна укра­їн­ка Ка­те­ри­на Ко­зло­ва, що по­сі­дає у сві­то­во­му рей­тин­гу 98-е мі­сце, пе­ре­мо­гла 103-тю ра­ке­тку сві­ту, 26- рі­чну швей­цар­ку Сте- фа­ні Фьо­гель з ра­хун­ком 6:3, 6: 3, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. На ра­хун­ку Ка­те­ри­ни два ей­си і одна по­двій­на по­мил­ка, а її су­пер­ни­ці чо­ти­ри ра­зи по­да­ла на­ви­літ і дві­чі по­ми­ли­ла­ся на по­да­чі. Зав­дя­ки пе­ре­мо­зі укра­їн­ка зрів­ня­ла ра­ху­нок в осо­би­сто­му про­ти­сто­ян­ні із швей­цар­кою — 1:1. Су­пер­ни­ця Ко­зло­вої по пів­фі­на­лу ви­зна­чи­ться в ма­тчі Хри­сти­на Плі­шко­ва (Че­хія) — Іри­на Хро­ма­чо­ва (Ро­сія).

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.