Змі­ни не­о­че­ви­дні, але...

Den (Ukrainian) - - День України -

Між­на­ро­дні за­ку­пів­лі, до­да­тко­ве фі­нан­су­ва­н­ня, на­ла­го­дже­н­ня ко­му­ні­ка­ції — но­ва ко­ман­да МОЗ відзві­ту­ва­ла за пер­ший мі­сяць ро­бо­ти

Зна­чні зу­си­л­ля ві­дом­ство спря­му­ва­ло на за­вер­ше­н­ня про­це­су за­ку­пів­лі лі­ків че­рез­мі­жна­ро­дні ор­га­ні­за­ції. На сай­ті Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я за­зна­ча­ють, що, по­при спро­тив і не­ро­зу­мі­н­ня, та­кий ме­ха­нізм дер­жза­ку­пі­вель ви­прав­до­вує се­бе. Ще не весь об­сяг ме­ди­ка­мен­тів до­став­ле­ний до па­ці­єн­тів, але си­ту­а­ція по­кра­щу­є­ться. «Ми про­ве­ли ве­ли­че­зну ор­га­ні­за­цій­ну ро­бо­ту для про­дов­же­н­ня за­ку­пі­вель 2016 ро­ку, що до­зво­ля­ти­ме па­ці­єн­там і лі­кар­ням отри­му­ва­ти пре­па­ра­ти вча­сно. Для ши­ро­ко­го за­га­лу ці змі­ни не є оче­ви­дни­ми, про­те йде­ться про еко­но­мію міль­йо­нів гри­вень, ко­трі спря­мо­ву­ва­ти­му­ться на ін­ші по­тре­би», — ци­тує сайт МОЗ ви­ко­ну­ва­ча обов’яз­ків мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­ну Су­прун.

Та­кож ві­дом­ство отри­ма­ло до­да­тко­ве фі­нан­су­ва­н­ня окре­мих про­грам, зокре­ма для лі­ку­ва­н­ня за кор­до­ном, та до­да­тко­ві ко­шти на дер­жав­ні за­ку­пів­лі лі­ків. Вда­ло­ся отри­ма­ти до­да­тко­ві ко­шти на су­бвен­цію: на сай­ті мі­ні­стер­ства по­ясню­ють, що це мо­же змен­ши­ти за­бор­го­ва­ність по зар­пла­ті мед­пра­ців­ни­кам. За під­трим­ки прем’єр-мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на та уря­ду до­ся­гну­ли то­го, що ви­да­тки дер­жав­но­го бю­дже­ту на охо­ро­ну здо­ров’я 2017 ро­ку ма­ють збіль­ши­ти­ся по­рів­ня­но з2016-м на 3,4 мі­льяр­да гри­вень, по­ві­дом­ля­ють на сай­ті МОЗ.

Се­ред від­зна­че­них здо­бу­тків — на­ла­го­дже­н­ня спів­пра­ці зпро­філь­ним ко­мі­те­том Вер­хов­ної Ра­ди, гро­мад­ськи­ми і па­ці­єнт­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. «Ко­му­ні­ка­ція між мі­ні­стер­ства­ми, де­пу­тат­ським кор­пу­сом є ду­же ва­жли­вою, і ми за­кли­ка­є­мо гро­мад­ськість і ме­ди­чну спіль­но­ту не бу­ти бай­ду­жи­ми та до­по­ма­га­ти нам», — акцен­ту­ють на сай­ті МОЗ.

Крім цьо­го, бу­ло ска­со­ва­но на­каз №33, який прив’язу­вав кіль­кість пер­со­на­лу лі­кар­ні до кіль­ко­сті лі­жок у ній. Це озна­чає, що те­пер лі­кар­ня та мі­сце­ве Управ­лі­н­ня охо­ро­ни здо­ров’я на­йма­ти­муть не­об­хі­дних фа­хів­ців від­по­від­но до по­треб гро­ма­ди, а не за «ки­їв­ськи­ми нор­ма­ти­ва­ми».

Звіт мі­ні­стер­ської ко­ман­ди від­був­ся у фор­ма­ті бри­фін­гу в Укра­їн­сько­му кри­зо­во­му ме­ді­а­цен­трі. У МОЗ обі­ця­ють, що по­ді­бні за­хо­ди ста­нуть по­стій­ною пра­кти­кою ві­дом­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.