Тож ко­ли і де роз­по­чав­ся ГОЛОКОСТ?

Чо­му мі­ністр за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни пу­блі­чно ігно­рує як дум­ку «Ко­ро­ткої єв­рей­ської ен­ци­кло­пе­дії», так і ви­снов­ки до­слі­дни­ків ізріз них кра­їн сві­ту?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

Хто тіль­ки не пи­сав і не пи­ше істо­рію Укра­ї­ни! Ра­ні­ше на роль мо­но­по­лі­ста пре­тен­ду­ва­ла Мо­сква, те­пер же, крім Пу­ті­на йЖи­ри­нов­сько­го, за­пов­зя­ли­ся ро­би­ти це всі охо­чі: поль­ський пар­ла­мент, пре­зи­дент Ізра­ї­лю і, на­ре­шті, мі­ністр за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни Франк-Валь­тер Штайн­майєр. 28 ве­ре­сня він за­явив у Бер­лі­ні (ци­тую текс­том на офі­цій­но­му сай­ті по­соль­ства ФРН в Укра­ї­ні): «У ці дні ми в 75-йраз вша­но­ву­є­мо пам’ять жертв бій­ні в Ба­би­но­му Яру. У Ба­би­но­му Яру ні­ме­цькі оку­пан­ти, які зайня­ли Ки­їв, ли­ше че­рез де­кіль­ка мі­ся­ців пі­сля на­па­ду на Ра­дян­ськийСо­юз вби­ли ве­ли­ку ча­сти­ну єв­ре­їв, які про­жи­ва­ли в мі­сті. Тут, у Ба­би­но­му Яру, за 48 го­дин бу­ли жор­сто­ко вби­ті по­над трид­цять три ти­ся­чі не­вин­них ді­тей, жі­нок і чо­ло­ві­ків. Тут, у Ба­би­но­му Яру, від­був­ся жа­хли­вий­по­ча­ток Го­ло­ко­сту, ви­ни­щу­валь­но­го по­хо­ду про­ти єв­ре­їв Єв­ро­пи... Ба­бин Яр є сим­во­лом усіх стра­ж­дань, не­спра­ве­дли­во­сті і вар­вар­ства, які при­ніс Єв­ро­пі на­ціо­нал-со­ці­а­лізм. Ми схи­ля­є­мо­ся у гли­бо­кій­по­ко­рі пе­ред жер­тва­ми жа­хли­вих ді­янь, які бу­ли здій­сне­ні в ім’я Ні­меч­чи­ни, і ми вдя­чні за те, що лю­ди в Укра­ї­ни те­пер пов’яза­ні з на­ми дру­жні­ми сто­сун­ка­ми».

Так, справ­ді, Ба­бин Яр є стра­шним сим­во­лом тор­же­ства ідей­на­ци­зму — по­ряд із Освен­ци­мом, Тре­блін­кою, Хелм­но, Вар­шав­ським і Львів­ським гет­то... Але ж чи на­справ­ді Голокост роз­по­чав­ся са­ме в Ки­є­ві на­при­кін­ці ве­ре­сня 1941 ро­ку? І чо­му зна­до­би­ло­ся пе­ре­мі­ща­ти мі­сце «ви­ни­щу­валь­но­го по­хо­ду про­ти єв­ре­їв Єв­ро­пи», здій­сню­ва­но­го ні­ме­цьки­ми на­ци­ста­ми, на зем­лю Укра­ї­ни?

Най­про­сті­ше, ма­буть, із да­тою по­ча­тку Го­ло­ко­сту. Ме­ні не вда­ло­ся зна­йти жо­дно­го по­си­ла­н­ня на на­у­ко­ві чи пу­блі­ци­сти­чні роз­від­ки, в яких ішло­ся би про Ба­бин Яр і Ки­їв як «стар­то­ви­ймай дан­чик» на­цист­сько­го ге­но­ци­ду, спря­мо­ва­но­го про­ти єв­ре­їв. Ска­жі­мо, « Ко­ро­тка єв­рей­ська ен­ци­кло­пе­дія» від­но­сить по­ча­ток Го­ло­ко­сту на мо­мент при­хо­ду Гі­тле­ра до вла­ди і роз­гля­дає чо­ти­ри йо­го ета­пи:

сі­чень 1933 — сер­пень 1939 — з мо­мен­ту, ко­ли Гі­тлер став рей­хскан­цле­ром Ні­меч­чи­ни і до на­па­ду на Поль­щу;

ве­ре­сень 1939 — чер­вень 1941 — з мо­мен­ту вклю­че­н­ня за­хі­дних зе­мель дру­гої Ре­чі По­спо­ли­тої до скла­ду Тре­тьо­го рей­ху і ство­ре­н­ня «Ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ства» до на­па­ду на СРСР;

чер­вень 1941 — осінь 1943 — з мо­мен­ту на­па­ду на СРСР і до пов­но­го зни­ще­н­ня гет­то на йо­го те­ри­то­рії;

зи­ма 1943 — тра­вень 1945 — з по­ча­тку ма­со­вої де­пор­та­ції єв­ре­їв За­хі­дної Єв­ро­пи до та­бо­рів смер­ті і до кін­ця вій­ни.

Утім, на­вряд чи Голокост, тоб­то ге­но­цид єв­ре­їв, роз­по­чав­ся одра­зу ж пі­сля при­хо­ду на­ци­стів до вла­ди. Так, бу­ли ре­пре­сії, так, бу­ли по­гро­ми, так, бу­ло по­збав­ле­н­ня гро­ма­дян­ських прав ( за Нюрн­берзь­ки­ми ра­со­ви­ми за­ко­на­ми 1935 ро­ку), але во­дно­час дер­жав­нийі пар­тій­нийан­ти­се­мі­тизм був істо­тно при­тлум­ле­нийу то­му ж 1935 ро­ці (у зв’яз­ку з про­ве­де­н­ням у Ні­меч­чи­ні зи­мо­вої та лі­тньої Олім­пі­ад), і так бу­ло аж до дру­гої по­ло­ви­ни 1938 ро­ку, що чи­ма­лою мі­рою за­без­пе­чи­ло Гі­тле­ру зго­ду за­хі­дних де­мо­кра­тій­на ан­шлюс Ав­стрії та при­єд­на­н­ня Су­дет­ської обла­сті Че­хо­сло­вач­чи­ни. А от пі­сля цьо­го на­ци­сти по­ча­ли на пра­кти­ці пов­ною мі­рою ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свої іде­о­ло­гі­чні на­ста­но­ви. Йде­ться про «кри­шта­ле­ву ніч» (Kristallnacht чи Reichskristallnacht — « ніч би­то­го скла » ) . Та­ку не­о­фі­цій­ну на­зву пос­тфа­ктум одер­жа­ла ма­со­ва, спла­но­ва­на та ке­ро­ва­на вла­дою акція пря­мо­го фі­зи­чно­го на­силь­ства і те­ро­ру що­до єв­ре­їв на те­ри­то­рії Ні­меч­чи­ни (з при­єд­на­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми), що від­бу­ла­ся в ніч з 9 на 10 ли­сто­па­да 1938 ро­ку. Оскіль­ки ж по­гро­ми по­ча­ли­ся де­що ра­ні­ше та три­ва­ли йпі­сля ці­єї но­чі, то існує йін­ша на­зва ці­єї акції — «ли­сто­па­до­ві по­гро­ми 1938 ро­ку » (Novemberpogrome 1938).

За да­ни­ми істо­ри­ків, за пе­рі­од із 7 до 13 ли­сто­па­да 1938 ро­ку бу­ло вби­то або до­ве­де­но до са­мо­губ­ства близь­ко 400 єв­ре­їв. Бу­ло зруй­но­ва­но по­над 1400 си­на­гог, мо­ли­тов­них кім­нат, ін­ших місць для від­прав­ле­н­ня слу­жби, а та­кож ти­ся­чі крам­ниць, по­ме­шкань, єв­рей­ських кла­до­вищ. По­над 30 ти­сяч єв­ре­їв бу­ли ки­ну­ті до кон­цен­тра­цій­них та­бо­рів, з них со­тні бу­ли вби­ті або за­ги­ну­ли там че­рез не­стер­пні умо­ви.

А пі­сля оку­па­ції на­ци­ста­ми Поль­щі на її те­ри­то­рії бу­ли ство­ре­ні гет­то, ку­ди при­му­со­во пе­ре­се­ля­ли єв­ре­їв. Так, у Вар­ша­ві в бе­ре­зні 1940 ро­ку низ­ка мі­ських ра­йо­нів із ви­со­кою кон­цен­тра­ці­єю єв­рей­сько­го на­се­ле­н­ня бу­ла ого­ло­ше­на «ка­ран­тин­ною зо­ною». Із цих ра­йо­нів бу­ло ви­се­ле­но близь­ко 113 ти­сяч по­ля­ків і на їх мі­сце за­се­ле­но 138 ти­сяч єв­ре­їв з ін­ших місць. Рі­ше­н­ня про ор­га­ні­за­цію Вар­шав­сько­го гет­то бу­ло прийня­то 16 жов­тня 1940 ро­ку ге­не­рал-гу­бер­на­то­ром Ган­сом Фран­ком. На цей­мо­мент у гет­то пе­ре­бу­ва­ло 440 ти­сяч осіб (37% на­се­ле­н­ня мі­ста), при цьо­му пло­ща гет­то ста­но­ви­ла 4,5% пло­щі Вар­ша­ви. Скон­цен­тро­ва­ні в гет­то єв­реї жи­ли в жа­хли­вих умо­вах, їх ви­мо­рю­ва­ли го­ло­дом і хо­ло­дом, ви­со­кою бу­ла ди­тя­ча смер­тність. Та­кі ж гет­то на­ци­сти вла­шту­ва­ли в ін­ших поль­ських мі­стах, а пі­сля оку­па­ції ни­ми Ли­тви, Ла­твії, Бі­ло­ру­сі йЗа­хі­дної Укра­ї­ни — і там. Ма­со­ві роз­стрі­ли єв­ре­їв від­бу­ли­ся влі­тку 1941 ро­ку на те­ри­то­рії кра­їн Бал­тії. І на­ре­шті, у сі­чні 1942 ро­ку на так зва­нійВан­зей ської кон­фе­рен­ції у пе­ред­мі­сті Бер­лі­на ви­щі чи­ни СС роз­ро­би­ли про­гра­му «оста­то­чно­го розв’яза­н­ня єв­рей­сько­го пи­та­н­ня», яка пе­ред­ба­ча­ла пов­не фі­зи­чне зни­ще­н­ня єв­рей­сько­го на­се­ле­н­ня Єв­ро­пи. Ця за­твер­дже­на Гі­тле­ром про­гра­ма три­ма­ла­ся в та­єм­ни­ці на­віть від аб­со­лю­тної біль­шо­сті на­цист­ських га­у­ляй­те­рів, які ді­зна­ли­ся про неї тіль­ки на по­ча­тку 1943 ро­ку, вже пі­сля по­раз­ки Вер­ма­хту під Ста­лін­гра­дом...

Ін­ши­ми сло­ва­ми, роз­по­чав­ся Голокост не на зем­лі Укра­ї­ни, а на ні­ме­цькій­зем­лі, і дру­гим йо­го ета­пом вар­то вва­жа­ти ство­ре­н­ня єв- рей­ських гет­то й та­бо­рів смер­ті на оку­по­ва­ній­на­ци­ста­ми те­ри­то­рії (1940 рік), а от тре­тій­етап справ­ді вар­то від­лі­чу­ва­ти від Ба­би­но­го Яру, від Ки­є­ва во­се­ни 1941 ро­ку, де від­бу­ло­ся своє­рі­дне «пі­ло­тне ви­про­бу­ва­н­ня » пі­зні­ше за­твер­дже­ної про­гра­ми «оста­то­чно­го розв’яза­н­ня єв­рей­сько­го пи­та­н­ня» шля­хом пов­но­го зни­ще­н­ня.

Але ж чо­му мі­ністр за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни пу­блі­чно ігно­рує як дум­ку «Ко­ро­ткої єв­рей­ської ен­ци­кло­пе­дії » , так і ви­снов­ки до­слі­дни­ків із рі­зних кра­їн сві­ту? Чи не то­му, що на Укра­ї­ну вва­жа­є­ться зру­чним на­ві­си­ти всі грі­хи всіх то­та­лі­тар­них ре­жи­мів ХХ сто­лі­т­тя? Мов­ляв, укра­їн­ці за­раз у та­кій­си­ту­а­ції, що про­ков­тнуть усе і не бу­дуть силь­но пру­ча­ти­ся — а ми тим ча­сом хо­ча би тро­хи від­бі­ли­мо вла­сні на­ро­ди — мов­ляв, то все — як у Штайн­майє­ра — ро­би­ло­ся не нім­ця­ми, а не­ві­до­мо ким «в ім’я Ні­меч­чи­ни » ? Бо ж і по­ля­ки, і ли­тов­ці, і ла­ти­ші не­гай­но да­дуть від­січ на рів­ні йуря­дів, і гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, якщо за­яви­ти про по­ча­ток Го­ло­ко­сту на їхніх зем­лях, а укра­їн­ці — і го­лов­ним чи­ном вла­да — про­мов­чать?

Ду­же не хо­ті­ло­ся б, що­би в осно­ві ви­сту­пу ні­ме­цько­го мі­ні­стра ле­жа­ли ідеї та­ко­го ґа­тун­ку, але чим іна­кше по­ясни­ти пе­ре­не­се­н­ня ним по­ча­тку Го­ло­ко­сту са­ме на кі­нець ве­ре­сня 1941 ро­ку та са­ме у Ки­їв? На ра­дість, між ін­шим, усім ро­сій­ським «бор­цям з укра­їн­ським фа­ши­змом » , які не­гай­но за­пов­зя­ли­ся спи­су­ва­ти роз­стрі­ли єв­ре­їв у Ба­би­но­му Ярі на укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.