Му­зи­ка бо­лю і на­дії

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ла­ри­са ТАРАСЕНКО

До 75-х ро­ко­вин тра­ге­дії в Ба­би­но­му Яру у Ки­є­ві у На­ціо­наль­ні­йо­пе­рі від­був­ся те­а­тра­лі­зо­ва­ний кон­церт із ду­хов­них тво­рів, під­го­тов­ле­ний­за під­трим­ки укра­їн­сько­ка­над­ської куль­тур­ної іні­ці­а­ти­ви «Укра­їн­сько-єв­рей­ська зу­стріч». Ді­яль­ність ці­єї куль­тур­но-про­сві­тни­цької ін­сти­ту­ції має до­сить ши- ро­кий­спектр: це, зокре­ма, Між­на­ро­дна кон­фе­рен­ція з пи­тань усної істо­рії та на­слід­ків Дру­гої сві­то­вої вій­ни, що про­хо­ди­ла в мі­стах Бер­лін і По­тс­дам 2011 р. до 70-річ­чя Ба­би­но­го Яру. У кон­фе­рен­ції, ор­га­ні­зо­ва­ній­за під­трим­ки Фон­ду Кон­ра­да Аде­на­у­е­ра, взя­ли участь по­над 60 на­у­ков­ців із Ка­на­ди, Укра­ї­ни, США, Ні­дер­лан­дів, ФРН, Фран­ції, Ізра­ї­лю та Ве­ли­ко­бри­та- нії. Цей­за­хід, на яко­му ви­сту­пи­ли най­по­ва­жні­ші на­у­ков­ці, ми­тці, гро­мад­ські ді­я­чі, був спря­мо­ва­ний за­мість єв­рей­сько-укра­їн­ських зви­ну­ва­чень на по­ро­зу­мі­н­ня між дво­ма на­ро­да­ми.

До Кон­цер­ту-ре­кві­є­му бу­ло за­лу­че­но мис­тців із усьо­го сві­ту: Гам­бурзь­кий­сим­фо­ні­чни­йор­кестр, На­ціо­наль­на ка­пе­ла «Дум­ка » , со­лі­сти із Ка­на­ди, Ан­глії, Ізра­ї­лю та Ні­меч­чи­ни. За ди­ри­гент­ським пуль­том сто­я­ла мо­ло­да та­ла­но­ви­та Окса­на Ли­нів, яка по­чи­на­ла свою кар’єру у Львів­сько­му те­а­трі опе­ри та ба­ле­ту, пра­цю­ва­ла з най­по­ва­жні­ши­ми єв­ро­пей­ськи­ми ор­ке­стра­ми, а ни­ні є ди­ри­ген­том Ба­вар­ської дер­жав­ної опе­ри у Мюн­хе­ні.

Про­гра­ма скла­да­ла­ся з ара­мей­ської мо­ли­тви «Кол Ні­дрей...» (Всі обі­тни­ці...), тво­ру для ві­о­лон­че­лі з ор­ке­стром ком­по­зи­то­ра Ма­кса Бру­ха, у ви­ко­нан­ні чу­до­во­го му­зи­кан­та з Ка­на­ди Ро­ма­на Бо­ри­са. «Ка­диш-ре­кві­єм» «Ба­бин Яр» Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча та «Ні­ме­цький­ре­кві­єм» Йо­ган­не­са Брам­са про­зву­ча­ли у ви­ко­нан­ні хо­ро­вої ка­пе­ли «Дум­ка» і со­лі­стів: со­пра­но — Гал Джеймс (Ізра­їль), те­нор — Бен­джа­мін Бат­тер­філд (Ве­ли­ко­бри­та­нія), бас-ба­ри­тон — Пав­ло Гунь­ка. Ре­жи­сер — Ан­не­хен Кур­сель­ман із Гол­лан­дії.

Услав­ле­нийГам­бурзь­кий­сим­фо­ні­чни­йор­кестр, у сьо­го­дні­шньо­му скла­ді яко­го 160 му­зи­кан­тів із п’ятнад­ця­ти кра­їн сві­ту (!), по­да­ру­вав слу­ха­чам справ­жнє свя­то зву­ку — зла­го­дже­но­го, тем­браль­но зба­лан­со­ва­но­го, об’єм­но­го, чи­сто­го на­віть у різ­ко дис­со­нан­сні мо­мен­ти тво­рів.

Оби­ра­ю­чи тво­ри для вша­ну­ва­н­ня одні­єї з най­жа­хли­ві­ших тра­ге­дій ХХ сто­річ­чя, про­дю­сер Пав­ло Гунь­ка ке­ру­вав­ся тим, що во­ни ма­ють бу­ти і без­по­се­ре­дньо прив’яза­ні до те­ми, і — як «Ре­кві­єм» Брам­са, ство­ре­ни­ймай же за сто­лі­т­тя до Ба­би­но­го Яру — не­сти на­дію всім стра­жден­ним в усі ча­си.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.