«Аген­ти змін» ство­рю­ють ци­фро­ву Укра­ї­ну

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Не­ко­мер­цій­ний стар­тап-ін­ку­ба­тор «1991 Open Data Incubator» на сьо­го­дні є пер­шим успі­шним, як мі­ні­мум в Укра­ї­ні, при­кла­дом вза­є­мо­дії IT-акти­ві­стів, не­гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, ве­ли­ко­го бі­зне­су та дер­жав­но­го се­кто­ру.

За ві­сім мі­ся­ців ро­бо­ти ін­ку­ба­тор «1991» ви­вів на ри­нок укра­їн­ських стар­та­пів 21 сер­віс, які ви­ко­ри­сто­ву­ють від­кри­ті да­ні і, та­ким чи­ном, «оци­фро­ву­ють» агро­про­ми­сло­ву та енер­ге­ти­чну сфе­ри еко­но­мі­ки, а та­кож по­кра­щу­ють ін­фра­стру­кту­ру міст.

Ми­ну­ло­го ти­жня бу­ло пре­зен­то­ва­но п’ять остан­ніх з них — ви­пу­скни­ків дру­го­го на­бо­ру аксе­ле­ра­цій­ної про­гра­ми в «1991».

Остан­ні три мі­ся­ці ко­ман­ди пра­цю­ва­ли над пе­ре­тво­ре­н­ням сво­їх ідей­та на­пра­цю­вань в пов­но­цін­ний­про­ект. Це он­лайн-пла­тфор­ма, що до­зво­ляє транс­фор­му­ва­ти па­пе­ро­ві да­ні в еле­ктрон­ні фай­ли та від­сте­жу­ва­ти ди­на­мі­ку ме­ди­чних по­ка­зни­ків — Medics, си­сте­ма кон­тро­лю за по­то­ком па­ці­єн­тів в ме­ди­чних уста­но­вах — «По­лі­клі­ні­ка без черг», сер­віс, зда­тний­ана­лі­зу­ва­ти ге­не­ти­чний­код лю­ди­ни, оці­ню­ва­ти ри­зи­ки та фі­зи­чні мо­жли­во­сті — MyHelix. До­да­ток «Лі­ки Кон­троль » до­зво­ляє пе­ре­ві­ря­ти пре­па­ра­ти на під­роб­ки та уни­ка­ти ма­ні­пу­ля­ційз бо­ку фарм­ком­па­ній, під­би­ра­ю­чи ана­ло­ги лі­кар­ських за­со­бів, а сер­віс для во­ді­їв « Штра­фи UA » дає мо­жли­вість мит­тє­во пе­ре­ві­ря­ти на­яв­ність штра­фів, лег­ко опла­чу­ва­ти їх та уни­ка­ти на­ра­ху­ва­н­ня пе­ні.

Про ро­бо­ту ко­манд під час ін­ку­ба­цій­ної про­гра­ми, їх пер­спе­кти­ви в май­бу­тньо­му та про те, як збіль­ши­ти в Укра­ї­ні кіль­кість ци­фро­вих «аген­тів змін» «День» по­спіл­ку­вав­ся із спів­за­снов­ни­ком ін­ку­ба­то­ру «1991» та ГО SocialBoost Де­ни­сом ГУРСЬКИМ.

— Які основ­ні від­мін­но­сті між пер­шо­ю­та дру­го­ю­ін­ку­ба­цій­ною про­гра­ма­ми з то­чки зо­ру за­про­по­но­ва­них ідей, ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти ко­манд то­що?

— В дру­го­му на­бо­рі бу­ло зна­чно мен­ше уча­сни­ків, оскіль­ки ми ви­рі­ши­ли бра­ти мен­ше про­е­ктів, але пра­цю­ва­ти з ни­ми ін­тен­сив­ні­ше. В пер­шій­хви­лі бу­ли про­е­кти, які за­вер­шу­ва­ли­ся отри­ма­н­ням ін­ве­сти­цій­чи гран­тів. У ви­пу­скни­ків дру­гої хви­лі по­ки що та­ких ре­зуль­та­тів не­має. Але, з ін­шо­го бо­ку, у всіх ко­манд є пі­ло­тний­клі­єнт, з яким во­ни вже по­ча­ли пра­цю­ва­ти і те­сту­ва­ти свої роз­роб­ки. Це, ме­ні зда­є­ться, ду­же ко­ри­сно. Осо­бли­во, для ін­ве­сто­рів. І ре­зуль­та­ти, які ми очі­ку­є­мо пі­сля дру­го­го на­бо­ру, — зна­чно ви­щі.

В пер­шо­му ци­клі з 12 ко­манд чо­ти­ри че­рез ко­ро­ткий­час отри­ма­ли фі­нан­су­ва­н­ня. Най­мен­ше — 3 ти­ся­чі до­ла­рів, най­біль­ше — 150 ти­сяч до­ла­рів. Але го­во­ри­ти про ін­ве­сти­цій­ну скла­до­ву дру­го­го на­бо­ру по­ки що за­ра­но. На­при­клад, з уча­сни­ка­ми пер­шої хви­лі цей­ре­зуль­тат фор­му­вав­ся про­тя­гом мі­ся­ця-пів­то­ра.

— 21 про­ект за ві­сім мі­ся­ців — ду­же ви­со­кий по­ка­зник для ві­тчи­зня­но­го рин­ку стар­та­пів на від­кри­тих да­них. В по­рів­нян­ні із ін­ши­ми кра­ї­на­ми, де теж актив­но роз­ви­ва­є­ться цей на­пря­мок, на скіль­ки актив­ним та­ке зро­ста­н­ня є в Укра­ї­ні?

— По-пер­ше, ре­фор­ма від­кри­тих да­них у нас від­бу­ла­ся ли­ше ми­ну­ло­го ро­ку. У Ве­ли­ко­бри­та­нії, для по­рів­ня­н­ня, це від­бу­ло­ся 2006 ро­ку. Від­по­від­но це тро­хи рі­зний рі­вень до­сту­пно­сті да­них, їх яко­сті та кіль­ко­сті, що ду­же ва­жли­во. То­му я вва­жаю, що для кра­ї­ни, яка не­що­дав­но про­ве­ла ре­фор­му від­кри­тих да­них, це ду­же хо­ро­ший по­ка­зник.

На пер­шо­му від­бо­рі нам за­про­по­ну­ва­ли близь­ко 200 ідей. За­раз у нас три­ває на­бір на тре­тю про­гра­му і кіль­кість охо­чих тіль­ки зро­стає, то­му що збіль­шу­є­ться кіль­кість від­кри­тих да­них і лю­ди по­чи­на­ють ду­ма­ти в цій­па­ра­ди­гмі.

З ін­шо­го бо­ку, від­кри­т­тя да­них по­слу­жи­ло ка­та­лі­за­то­ром для укра­їн­сько­го рин­ку стар­та­пів в ці­ло­му. За­раз Open Data Incubator 1991 — най­біль­ша в Укра­ї­ні ін­ку­ба­цій­на про­гра­ма в по­рів­ня­ні із ро­бо­тою ко­мер­цій­них ін­ку­ба­то­рів, які в на­шій­кра­ї­ні за­ли­ши­ли­ся пі­сля остан­ньої фі­нан­со­вої кри­зи.

— Яки­ми ін­стру­мен­та­ми мо­жна сти­му­лю­ва­ти по­яву но­вих «аген­тів змін»?

— Про­е­кти на від­кри­тих да­них — та­кі ж про­е­кти, як і всі ін­ші. То­му, ме­ні зда­є­ться, нам по­трі­бна на­ціо­наль­на про­гра­ма під- трим­ки всіх стар­та­пів. Це, ма­буть, уже ро­бо­та ГО SocialBoost, мо­жли­во, в пар­тнер­стві з ін­ши­ми дер­жав­ни­ми уста­но­ва­ми, асо­ці­а­ці­я­ми ін­ве­сто­рів та стар­тпів.

Сьо­го­дні у нас стар­тап не оформ­ле­нийяк окре­ма юри­ди­чна ка­те­го­рія. Є ли­ше ФОП і ТОВ. І це є про­бле­мою для ін­ве­сто­рів, то­му що ці фор­ми вла­сно­сті не пе­ред­ба­ча­ють стан­дар­тів ро­бо­ти, які прийня­ті у сві­ті.

З ін­шо­го бо­ку, у са­мих стар­та­пе­рів не­має мо­ти­ва­ції ро­би­ти про­ект і ре­є­стру­ва­ти юри­ди­чну осо­бу в Укра­ї­ні, то­му що не­має жо­дних пільг. На­при­клад, на пів­но­чі мі­ста Нью-Йорк, у шта­ті Нью-Йорк, є ду­же ба­га­то під­при­ємств, які, за­ста­рі­ли і при­пи­ни­ли свою ро­бо­ту. І штат ви­рі­шив роз­ро­би­ти про­гра­му під­трим­ки для стар­та­пе­рів. На­при­клад, во­ни до­зво­ля­ють при­ва­ти­зу­ва­ти ін­ве­сто­ру ці ста­рі бу­дів­лі за умо­ви, що в них від­кри­є­ться ко­вор­кінг, ін­ку­ба­тор чи аксе­ле­ра­тор — щось, що сти­му­лює мо­ло­дих лю­дей при­хо­ди­ти і ро­би­ти про­ду­кти. З ін­шо­го бо­ку, є не­ве­ли­ка кіль­кість ве­ли­ких ком­па­ній, в які на­ма­га­ю­ться вла­шту­ва­ти­ся мо­ло­ді лю­ди. Для цьо­го штат роз­ро­бив си­сте­му мо­ти­ва­ції. На­при­клад, якщо спів­ро­бі­тни­ка на­йма­ють в стар­тап, він три ро­ки мо­же не спла­чу­ва­ти за се­бе по­да­тки. Тоб­то мо­жна пі­ти в ве­ли­ку ком­па­нію, а мо­жна ри­зи­кну­ти пі­ти в про­ект, при цьо­му отри­му­ю­чи на 40—50% біль­ше, то­му що ви не спла­чу­є­те по­да­тки.

Прем’єр-мі­ністр Ін­дії за­про­по­ну­вав де­сять кро­ків на зу­стріч стар­та­пам. Пер­шийз них — ро­бо­та з не­ру­хо­мі­стю. Якщо ви про­да­ли вла­сне жи­тло і до­ве­ли, що ці гро­ші ви вкла­ли в стар­тап, то ви звіль­ня­є­тесь від по­да­тків на три ро­ки.

У нас та­ких ме­то­дів сти­му­лю­ва­н­ня не­має і то­му стар­тап-куль­ту­ра ду­же по­віль­но фор­му­є­ться. Зві­сно, від­кри­т­тя да­них цьо­му спри­яє. Але по­трі­бно лю­дей, які чо­гось до­ся­гну­ли в жит­ті, кон­вер­ту­ва­ти в під­при­єм­ців. Дер­жав­на про­гра­ма під­трим­ки стар­та­пів мо­гла б вклю­чи­ти в се­бе всі ці пун­кти. І ме­ні зда­є­ться, за­раз вда­лий­по­лі­ти­чний­мо­мент, як­би пред­став­ник держ­се­кто­ру ви­йшов з та­кою про­гра­мою і зро­бив до­бре всім і со­бі. То­му що лю­ди­ни, яка б від­по­від­а­ла за стар­та­пи в уря­ді, — не­має.

— На яких на­прям­ках ро­бо­ти Open Data Incubator 1991 пла­нує кон­цен­тру­ва­тись на­да­лі?

— Є ве­ли­ка за­ці­кав­ле­ність в роз­по­всю­джен­ні про­гра­ми роз­ви­тку стар­та­пів по рі­зних мі­стах. До нас про­я­ви­ли ви­со­ку за­ці­кав­ле­ність ме­ри Оде­си, Льво­ву, Іва­но-Фран­ків­ська та Дні­пра. І ми пла­ну­є­мо від­кри­ти там ло­каль­ні про­гра­ми для то­го, щоб ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти мі­сце­ві да­ні і ство­рю­ва­ти мі­сце­ві рі­ше­н­ня.

Та­кож ми за­раз пра­цю­є­мо над від­кри­т­тям на­шо­го ін­ку­ба­то­ру за кор­до­ном. Він бу­де ство­ре­ний­за при­кла­дом на­ціо­наль­но­го ін­ку­ба­то­ру від­кри­тих да­них в Укра­ї­ні — пра­цю­ва­ти­ме з мі­ні­стер­ства­ми та їхні­ми да­ни­ми. В по­не­ді­лок я по­вер­нув­ся з Мол­до­ви, де ми про­ве­ли пе­ре­го­во­ри з уря­дом та по­тен­цій­ни­ми мі­сце­ви­ми пар­тне­ра­ми. Ми вже ма­є­мо фі­нан­су­ва­н­ня на від­кри­т­тя ін­ку­ба­то­ру в цій­кра­ї­ні від фон­ду Western NIS Enterprise Fund. Але, ма­буть, по­трі­бно тро­хи за­че­ка­ти, то­му що на­сту­пно­го мі­ся­ця там від­бу­ду­ться ви­бо­ри пре­зи­ден­та, що при­зве­де до пев­них уря­до­вих змін.

Крім цьо­го, ми бу­де­мо ство­рю­ва­ти пре­а­ксе­ле­ра­цій­ну про­гра­му. Ме­ні зда­є­ться, це мо­же бу­ти ко­ри­сно лю­дям, які ма­ють ідею чи не на­віть ма­ють, але хо­чуть щось ство­ри­ти. І ко­ли їм по­чи­на­єш роз­по­від­а­ти про основ­ні скла­до­ві стар­та­пу, як по­вин­на ви­гля­да­ти про­бле­ма та рі­ше­н­ня, то ра­но чи пі­зно во­ни при­хо­дять до ідеї і по­чи­на­ють її роз­ро­бля­ти. На­при­клад, та­ким чи­ном з’яви­ла­ся ідея про­е­кту «Штра­фи UA».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.