МАХIНАЦIЇ з Сін­ним рин­ком

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Про­да­ний по­над де­сять ро­ків то­му за ві­сім гри­вень (!) Сін­ний ри­нок, по­тім зруй­но­ва­ний вщент, сьо­го­дні пре­тен­дує, на жаль, не на від­нов­ле­н­ня, а на за­бу­до­ву 14-ма хма­ро­чо­са­ми ви­со­тою від се­ми до 14 по­вер­хів. Вра­жа­ють не ли­ше за­пла­но­ва­ні мас­шта­би за­бу­до­ви, а й су­ма, за яку мі­сто від­да­ло ри­нок на по­та­лу ін­ве­сто­рам. Ін­фор­ма­ція сплив­ла під час роз­гля­ду у Го­ло­сі­їв­сько­му ра­йон­но­му су­ді мі­ста Ки­є­ва по­зо­ву від На­ціо­наль­ної про­ку­ра­ту­ри мі­ста Ки­є­ва. Пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни від­кри­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за фа­ктом слу­жбо­вої не­дба­ло­сті якраз че­рез про­даж зем­лі у цен­трі мі­ста яв­но не за рин­ко­ви­ми ці­на­ми. Тож у ве­ре­сні цьо­го ро­ку суд на­клав арешт із за­бо­ро­ною від­чу­же­н­ня на зе­мель­ну ді­лян­ку ко­ли­шньо­го рин­ку. Та­ким чи­ном, бу­ду­ва­ти тут те­пер за­бо­ро­не­но.

ВІ­СІМ ГРИ­ВЕНЬ — ЗА­МІСТЬ 50 МІЛЬ­ЙО­НІВ

Чо­му мі­сто так де­ше­во про­да­ло ри­нок, ко­трий до зне­се­н­ня був пам’яткою ар­хі­те­кту­ри? На­га­да­є­мо, 2004 ро­ку за рі­ше­н­ням Ки­їв­ра­ди ТОВ «Фір­ма «Фер­ро» та ТОВ «Сін­ний ри­нок» отри­ма­ли в орен­ду на де­сять ро­ків зе­мель­ну ді­лян­ку на ву­ли­ці Буль­вар­но-Ку­дряв­ська, 17, що­б­зве­сти тор­го­во-офі­сно-жи­тло­вий центр з під­зем­ним пар­кін­гом, а існу­ю­чі бу­дів­лі зне­сти, що і зро­би­ли. А в гру­дні 2007 ро­ку між Ки­їв­ською мі­ською держ­адмі­ні­стра­ці­єю та фір­мою «Фер­ро» бу­ло укла­де­но уго­ду про спла­ту аван­со­во­го вне­ску за ра­ху­нок опла­ти вар­то­сті зе­мель­ної ді­лян­ки. Пі­сля цьо­го ком­па­нія-орен­дар іні­ці­ю­ва­ла су­до­ві про­це­си і пе­ре­да­ла пра­во на зе­мель­ну ді­лян­ку ін­шій ком­па­нії — ТОВ «Орест». Но­вий орен­дар уклав з мі­стом уго­ду, за якою зем­ля бу­ла оста­то­чно від­чу­же­на всьо­го за 7,9 грив­ні! За нор­ма­тив­ною оцін­кою вар­тість ці­єї зе­мель­ної ді­лян­ки на той час скла­да­ла по­над 50 міль­йо­нів гри­вень.

Так при­пи­ни­ло існу­ва­н­ня уні­каль­не мі­сце тор­гів­лі у сто­ли­ці. Зго­дом зем­ля пе­ре­хо­ди­ла від одно­го ін­ве­сто­ра до ін­шо­го. За да­ни­ми ЗМІ, ни­ні во­на на­ле­жить ком­па­нії Solid Blue Assets Limited, за­ре­є­стро­ва­ній в Ан­глії. Влі­тку цьо­го ро­ку під­при­єм­ство «Ки­їв­мі­ськ­буд» по­ча­ло ви­ко­ну­ва­ти тут бу­ді­вель­ні ро­бо­ти як під­ря­дник, обі­ця­ю­чи гро­ма­ді по­ка­за­ти оста­то­чний про­ект зго­дом. Обі­цян­ка так і ли­ши­лась по­ро­жні­ми сло­ва­ми, а не­що­дав­но пре­зи­дент «Ки­їв­мі­ськ­бу­ду» Ігор Ку­шнір під час сесії Ки­їв­ра­ди на пря­ме за­пи­та­н­ня де­пу­та­тів, що бу­ду­ють на мі­сці Сін­но­го рин­ку, за­ува­жив, що ні­яко­го від­но­ше­н­ня до цьо­го об’єкту під­при­єм­ство не має.

ПО­ВЕР­НУ­ТИ ТЕ­РИ­ТО­РІЮ ГРО­МА­ДІ

Див­но, але мі­сце­ві жи­те­лі ствер­джу­ють, що ком­па­нія пра­цює тут і вдень, і вно­чі, на­віть у ви­хі­дні та свя­тко­ві дні. Під­твер­ди­ти це мо­жуть за­ява­ми до по­лі­ції, яку ви­кли­ка­ли не­о­дно­ра­зо­во, щоб­під­при­єм­ство зу­пи­ни­ло бу­дів­ни­цтво. Про­те бу­ді­вель­ни­ків не спи­няє на­віть но­ве рі­ше­н­ня су­ду. Між ін­шим, пер­ший за­сту­пник го­ло­ви по­стій­ної ко­мі­сії Ки­їв­ра­ди з пи­тань мі­сто­бу­ду­ва­н­ня, ар­хі­те­кту­ри та зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня Ро­ман Мар­чен­ко, ко­трий і по­ві­до­мив гро­мад­сько­сті про су­до­ве рі­ше­н­ня, під­го­ту­вав про­ект по­зо­ву, що­бви­зна­ти не­дій­сним до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу зем­лі, а ді­лян­ку під Сін­ним рин­ком по­вер­ну­ти Ки­є­ву.

«На­ра­зі зем­ля Сін­но­го рин­ку роз­ді­ле­на на три ді­лян­ки з но­ви­ми адре­са­ми: ву­ли­ця Буль­вар­но-Ку­дряв­ська, 15А, ву­ли­ця Оле­ся Гон­ча­ра, 38Б та 48/2. По ко­жній з них ве­де­ться окре­ме кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, — за­яв­ляв ра­ні­ше Ро­ман Мар­чен­ко. — Де­сять ро­ків то­му ця зем­ля не­за­кон­но пе­ре­йшла у при­ва­тну вла­сність за зна­чно за­ни­же­ною ці­ною, і ми ви­ма­га­є­мо її по­вер­не­н­ня те­ри­то­рі­аль­ній гро­ма­ді».

ЄДИ­НИЙ СПО­СІБ ЗУ­ПИ­НИ­ТИ ЗАБУДОВНИКА — ФІЗИЧНИЙ СПРО­ТИВ

До­бре, що ча­сти­на мі­ських де­пу­та­тів бе­ре­ться за цю спра­ву. Мі­сце­ві жи­те­лі го­то­ві під­три­ма­ти будь-які іні­ці­а­ти­ви що­до при­пи­не­н­ня за­бу­до­ви. Ігор Кар­па­тов, го­ло­ва іні­ці­а­тив­ної гру­пи що­до Сін­но­го рин­ку, за­ува­жив «Дню», що на­ра­зі єди­ний спо­сі­бзу­пи­ни­ти забудовника та ін­ве­сто­ра — фізичний спро­тив.

«Тре­ба бра­ти рі­ше­н­ня су­ду, ви­кли­ка­ти по­лі­цію і зу­пи­ня­ти бу­дів­ни­цтво. Ми, гро­ма­да, зі сво­го бо­ку це під­три­ма­є­мо. А по­тім із цим рі­ше­н­ням пі­де­мо до Ки­їв­ра­ди, щоб­там про­го­ло­су­ва­ли за при­пи­не­н­ня бу­дів­ни­цтва, і при­тя­га­ти до від­по­від­аль­но­сті вин­них, — опи­сує план дій Ігор Кар­па­тов. — За­га­лом не­що­дав­нє рі­ше­н­ня су­ду ду­же своє­ча­сне та пра­виль­не. Вра­хо­ву­ю­чи, що це цен­траль­ний істо­ри­чний аре­ал, зве­сти тут 14 хма­ро­чо­сів на двох ге­кта­рах, ко­ли на про­ти­ва­гу цьо­му є 27 істо­ри­чних бу­дин­ків із охо­рон­ни­ми но­ме­ра­ми, — це по­ру­ше­н­ня Ген­пла­ну, рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди, пра­вил для зо­ни за­бу­до­ви пер­шої ка­те­го­рії, які до­зво­ля­ють бу­ду­ва­ти ма­кси­мум на дев’ять по­вер­хів».

З цьо­го при­во­ду акти­віст під­го­ту­вав ли­сти-звер­не­н­ня до Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри та ві­це-прем’єр-мі­ні­стра В’яче­сла­ва Ки­ри­лен­ка, що­б­втру­ти­лись у си­ту­а­цію. Від­по­віді ще че­кає.

НЕБЕЗПЕЧНЕ СУСІДСТВО ДЛЯ СОФІЇ

Ігор Кар­па­тов акцен­тує, що зво­лі­ка­ти з ви­рі­ше­н­ням про­бле­ми не мо­жна, адже ста­рі бу­дин­ки в цій мі­сци­ні вже від­чу­ва­ють на со­бі на­слід­ки но­во­го бу­дів­ни­цтва. «У де­яких бу­дин­ках пі­шли трі­щи­ни — пер­ші з них бу­ли ще у 2005 ро­ці, ко­ли ла­ма­ли Сін­ний ри­нок, — до­дає наш спів­ро­змов­ник. — То­ді й наш бу­ди­нок на Буль­вар­но-Ку­дряв­ській, 15 отри­мав пер­ші трі­щи­ни. Но­ві з’яви­лись уже 2015 ро­ку. «Ки­їв­мі­ськ­буд» обма­нює, ко­ли ка­же, що до бу­дів­ни­цтва не­при­че­тний. Ком­па­нія на­ма­га­ла­ся ри­ти тран­шею у на­шо­му дво­рі, але кон­троль­на кар­тка ви­да­на їм ли­ше на адре­су Во­ров­сько­го, 15А. І ко­па­ти тран­шею у дво­рі бу­дин­ку, який є істо­ри­чною цін­ні­стю, — це зло­чин. За­раз на Гон­ча­ра, 38Б зво­дять бу­ди­нок, ви­бу­ду­ва­но три кар­ка­си, на Гон­ча­ра, 48/2 ри­ють тран­шею, за­би­ва­ють па­лі. Все це тре­ба зу­пи­ня­ти».

Акти­віст роз­по­від­ає про ще одне по­ру­ше­н­ня з бо­ку ін­ве­сто­рів та за­бу­дов­ни­ків: від­по­від­но до мі­сто­бу­дів­них умов во­ни бу­ли зо­бов’яза­ні про­ве­сти те­хні­чну екс­пер­ти­зу для усіх 27 істо­ри­чних бу­дин­ків. Однак про­ве­ли фо­то­фі­кса­цію, і то ли­ше для се­ми спо­руд. Не слід за­бу­ва­ти, що за­бу­до­ва пла­ну­є­ться не­по­да­лік від укра­їн­ської свя­ти­ні, пам’ятки ЮНЕСКО, — Софії Ки­їв­ської, на до­лю якої остан­нім ча­сом і так ви­па­ло чи­ма­ло ви­про­бу­вань че­рез бу­ді­вель­ні бі­знес-про­е­кти у її бу­фер­ній зо­ні. Ар­хі­те­кто­ри на­го­ло­шу­ють, що бу­ду­ва­ти на мі­сці Сін­но­го рин­ку жи­тло­вий ком­плекс, тор­го­ві цен­три та пар­кінг не­до­ре­чно, це дасть до­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на існу­ю­чу ін­фра­стру­кту­ру.

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

КИ­ЇВ, ВЕ­РЕ­СЕНЬ 2016 РО­КУ. ЗА­МІСТЬ ШУМУ ТОР­ГІВ­ЛІ — ГУРКІТ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕ­ХНІ­КИ. НА ЦЬО­МУ МІ­СЦІ РА­НІ­ШЕ БУВ ЦЕН­ТРАЛЬ­НИЙ КРИТИЙ РИ­НОК, ВІ­ДО­МИЙ СЕ­РЕД КИ­ЯН ЯК СІН­НИЙ

ФО­ТО СЕР­ГІЯ ПЯТЕРИКОВА

1983 РІК

ФО­ТО СЕР­ГІЯ ПЯТЕРИКОВА

1972 РІК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.