Дні га­га­узь­кої куль­ту­ри. Осо­бли­во­сті

«Ми хо­ті­ли по­ка­за­ти, що бе­ре­же­мо вла­сні тра­ди­ції, істо­рію, мо­ву та во­дно­час є ча­сти­ною укра­їн­сько­го су­спіль­ства», — Юрій ДІМЧОГЛО

Den (Ukrainian) - - Культура - Іван КАПСАМУН, «День»

Дні га­га­узь­кої куль­ту­ри від­бу­ли­ся 23— 24 ве­ре­сня в мі­сті Бол­град Оде­ської обла­сті. Са­ме тут — в Пів­ден­ній Бес­са­ра­бії або Бу­джа­ку — ком­па­ктно про­жи­ває аб­со­лю­тна біль­шість укра­їн­ських га­га­у­зів. Усьо­го в на­шій кра­ї­ні чи­сель­ність етно­су скла­дає від 30 до 40 ти­сяч осіб. Ме­та про­ве­де­но­го II Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю га­га­узь­кої куль­ту­ри — збе­ре­же­н­ня та роз­ви­ток га­га­узь­ко­го етно­су як ча­сти­ни укра­їн­ської по­лі­ти­чної на­ції. Пер­ший по­ді­бний за­хід від­був­ся три ро­ки то­му в Оде­сі. На­сту­пний та­кож пла­ну­є­ться про­ве­сти у мор­ській сто­ли­ці Укра­ї­ни.

Роз­мах фе­сти­ва­лю справ­ді вра­жав — бу­ли га­га­у­зи не ли­ше з пів­ден­них ра­йо­нів Оде­ської обла­сті та всі­єї Укра­ї­ни, але та­кож і з су­сі­дньої Га­га­у­зії (Мол­до­ва), де про­жи­ває основ­на ча­сти­на га­га­у­зів сві­ту ( по­над 150 ти­сяч осіб). При­їха­ли та­кож га­га­узь­кі го­сті з Бол­га­рії — са­ме звід­ти 200-250 ро­ків то­му пе­ре­се­ли­ли­ся на те­ри­то­рію су­ча­сної Укра­ї­ни та Мол­до­ви пер­ші за­ду­най­ські пе­ре­се­лен­ці. На­га­да­є­мо, що пред­ка­ми га­га­у­зів є пле­ме­на узів (огу­зів), які в X—XIII ст. пе­ре­ко­чу­ва­ли з Ал­таю на Бал­ка­ни. І на від­мі­ну від основ­ної ма­си тюрк­ських на­ро­дів, га­га­у­зи спо­від­а­ють хри­сти­ян­ство.

Зви­чай­но, про­ве­де­н­ня та­ко­го за­хо­ду має ве­ли­че­зне зна­че­н­ня, перш за все, для са­мо­го етно­су. Про­те не менш ва­жли­вий він і для про­це­сів вну­трі­шньо­укра­їн­ської ін­те­гра­ції.

«ГО­ЛОВ­НА ІДЕЯ — КОНСОЛІДАЦІЯ УКРА­ЇН­СЬКОЇ ГА­ГА­УЗЬ­КОЇ ГРО­МАД­СЬКО­СТІ»

на­ціо­наль­на ку­хня уві­бра­ла в се­бе і тюрксь кий, і бал кансь кий, і слов’ янсь кі склад ни ки. Для нас ва­жли­во її де­мон­стру­ва­ти та ре­кла­му ва ти. І все це, як і по каз на ці о - наль них ки ли мів, до пов ню ва ло кон­цер­тну про­гра­му.

Те пер як що го во ри ти шир ше про те, що ін­ко­ли га­га­у­зів або бол­гар на зи ва ють « про ро сійсь ки ми » або «се­па­ра­ти­ста­ми». Це не­прав­да. В да но му ви пад ку, я на віть би не ви ді ляв га га у зів або ще ко гось із ре гі о ну Пів ден ної Бес са ра бії. Справ ді, жи те лі на шо го краю ма - ють свою спе­ци­фі­ку, і то­му ва­жли­во спер шу ви вчи ти іс то рію. До ре­чі, се­ред за­три­ма­них Слу­жбою без­пе ки Укра ї ни ор га ні за то рів так зва­ної «Бес­са­раб­ської на­ро­дної ре­спу­блі­ки» не бу­ло жо­дно­го га­га­у­за, бол­га­ри­на чи мол­да­ва­ни­на. Там бу­ли лю­ди, які за­йма­ли­ся цим за гро­ші та за вка­зів­кою ро­сій­ських спец­служб.

На справ ді, го лов ною проб ле - мою да­но­го ре­гіо­ну є не ан­ти­укра­їнсь кі на строї, а те, що про тя гом ба­га­тьох ро­ків ме­шкан­ці не від­чу­ва ли ува ги з бо ку ук ра їнсь ких влас тей. Йдеть ся про со ці аль ні, еко но міч ні, куль тур ні ас пек ти. Я ро­зу­мію, що сво­єю ува­гою вла­да обді­ля­ла й ін­ші ре­гіо­ни кра­ї­ни, але в цьо­му ви­пад­ку не­об­хі­дно ро­зу­мі­ти спе ци фі ку стро ка то го ет ніч но го скла ду Пів ден ної Бес са ра бії. Лю - дям важ ко усві до ми ти се бе по лі - ти­чни­ми укра­їн­ця­ми, не від­чу­ва­ю­чи за­ці­кав­ле­но­сті дер­жа­ви. Тут, як і в усій Укра­ї­ні, лю­ди хо­чуть, щоб про них пік лу ва ли ся, щоб бу ли умо ви для роз вит ку. Тут еле мен - тар но в де яких се лах вза га лі від - сут ні ук ра їнсь кі ТБ- ка на ли, а як - що взя ти су пут ни ко ве те ле ба чен - ня, то в аб­со­лю­тній біль­шо­сті — це ро­сій­ські про­гра­ми.

Зі сво­го бо­ку, я пра­гну по­ка­за­ти га га у зам, що я та кий же як і ви — етні­чний га­га­уз, який пред­став ляє об лас ну ук ра їнсь ку вла ду і який хо­че по­лі­пши­ти ва­ше жи­т­тя. Я хо чу по ка за ти, що ук ра їнсь ка дер жа ва пік лу єть ся про сво їх гро - ма­дян, не­за­ле­жно від етні­чно­го по­хо­дже­н­ня.

«ДЕР­ЖА­ВА ВИ­ДІ­ЛИ­ЛА ВІ­СІМ БЮ­ДЖЕ­ТНИХ МІСЦЬ ДЛЯ ВИВ­ЧЕ­Н­НЯ В КНУ ім. Т.Г. ШЕВ­ЧЕН­КА ГА­ГА­УЗЬ­КОЇ МО­ВИ ТА ЛІ­ТЕ­РА­ТУ­РИ»

МО­ЛО­ДЕ ПО­КО­ЛІ­Н­НЯ НА­РО­ДНО­ГО АНСАМБЛЮ ТАН­ЦЮ «КАДИНЖА» СЕ­ЛА КУБЕЙ БОЛГРАДСЬКОГО РА­ЙО­НУ

ГАРМОНІСТИ СЕ­ЛА ВИНОГРАДІВКА (КУРЧУ) БОЛГРАДСЬКОГО РА­ЙО­НУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.