З усіх ми­стецтв для нас най­ва­жли­ві­шим є кі­но. Укра­їн­ське!

Ми­ну­ло­го ти­жня Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни на­ре­шті ухва­ли­ла За­кон № 3081-д «Про дер­жав­ну під­трим­ку кі­не­ма­то­гра­фії в Укра­ї­ні»

Den (Ukrainian) - - Культура - Сер­гій ТРИМБАЧ, го­ло­ва На­ціо­наль­ної спіл­ки кі­не­ма­то­гра­фі­стів Укра­ї­ни

За­кон бу­ло ухва­ле­но вже на­при­кін­ці дня, 22 ве­ре­сня, за лі­че­ні хви­ли­ни до йо­го тру­до­во­го фі­на­лу. Три­ма­ли ін­три­гу — це ж кі­но... Від­так го­ло­ва пар­ла­мен­ту Ан­дрій Па­ру­бій звер­нув­ся до де­пу­та­тів: «Ко­ле­ги, це пи­та­н­ня куль­ту­ри, яке у нас чо­мусь весь час за­ли­ша­є­ться на за­дньо­му пла­ні. Я про­шу всіх ду­же від­по­від­аль­но пі­ді­йти до цьо­го го­ло­су­ва­н­ня, щоб ми і за від­су­тно­сті ди­сци­плі­ни не за­ва­ли­ли цьо­го за­ко­ну » . Не за­ва­ли­ли: 230 го­ло­сів ви­яви­ло­ся «за», о 17.52 (!). Ви­ско­чи­ли із «за­дньо­го пла­ну» — на пе­ре­дній.

ВА­ЖЛИ­ВІ НОВАЦІЇ

Го ло ва ко мі те ту Вер хов ної Ра­ди з пи­тань куль­ту­ри і ду­хов­нос ті Ми ко ла Кня жиць кий у сво є му ви сту пі за зна чив: « Ме - тою цьо­го за­ко­но­про­е­кту є ство­рен ня ме ха ніз мів дер жав ної під­трим­ки на­ціо­наль­но­го кі­не­ма тог ра фа та за хист суб’ єк тів кі не ма тог ра фа від пі рат ст ва з бо­ку ін­ших осіб. Звер­таю ува­гу, що по­ло­же­н­ня за­ко­но­про­е­кту в ча­сти­ні про­ти­дій пі­рат­ству сто­су ють ся тіль ки ау діо ві зу аль - них тво­рів... Ша­нов­ні ко­ле­ги, я ду же про шу де пу та тів під три - ма ти ре ко мен да цію ко мі те ту, під три ма ти на реш ті на ці о - наль­не кі­но, в то­му чи­слі, зро - бив ши кро ки по бо роть бі з пі - рат ст вом, особ ли во зва жив ши на те, що Укра ї на ви зна на од - ні­єю з най­біль ших пі ра­тсь ких кра­їн сві­ту».

І все ж, бу­ло зро­бле­но спро­бу вне­сти кіль­ка пра­вок. Ми­ко­ла Кня­жи­цький про­ко­мен­ту­вав їх так: « Ша нов ні ко ле ги, на жаль, пі ра ти, які є в Укра ї ні, роб лять все, щоб цей за кон не про­йшов (...). Якщо ми ви­клю­чи мо та кі пун к ти, які сто су - ються за­хи­сту ав­тор­сько­го пра­ва, то вся на ша спів пра ця з Аме ри кансь кою тор го вель ною па ла тою, з на ши ми пра - во­вла­сни ка ми фак тич но пі де на­смар­ку».

Не вда ло ся те зро би ти. За - кон є. По­дя­ка всім, хто пра­цю­вав над ним, хто на бли жав мить йо го ухва лен ня. Він не іде аль ний, цей за ко но твор чий акт. Та все одно це крок упе­ред.

Втім, до ки За кон не під пи - са но Пре зи ден том Укра ї ни, чин ним він не бу де. Хо четь ся спо­ді­ва­ти­ся, що спро­би по­то­пи­ти йо го не впли нуть на кер ма - ни­ча дер­жа­ви.

Які но ва ції є ви зна чаль ни - ми для но­во­го за­ко ну? По-пер­ше, пе­ред­ба­че­но ство­ре­н­ня Дер­жав­но­го фон­ду під­трим­ки кі­не­ма тог ра фії Укра ї ни, яким ке - рує цен т раль ний ор ган ви ко - на­вчої вла­ди, тоб­то на сьо­го­дні Дер ж кі но. Дже ре ла ми фор му - ва­н­ня Фон­ду є ко­шти з кіль­кох дже­рел, на­віть від ло­те­реї (звіс- но, по ки що це ви гля дає уто - пі­єю, за ба га то там ли пу чих рук — шшас, од­да­дуть во­ни бо­дай ко пій ку). Сен са ці­єю За ко - ну є те, що кош ти із держ бюд - же­ту на кі­не­ма­то­гра­фію пе­ре­дба че ні в роз мі рі « не мен шо му, ніж 0,2 від сот ка ви дат ків за - галь но го фон ду Дер жав но го бю­дже­ту Укра­ї­ни за по­пе­ре­дній рік». Уже по­ра­хо­ва­но, що за до­три­ма­н­ня ці­єї нор­ми на­сту­пно­го ро­ку дер­жав­не фі­нан­су­ва­н­ня кі не ма тог ра фа сяг не су ми по - над пів то ра мі лья р да гри вень, або десь 60 міль йо нів до ла рів. Що прав да, скеп ти ки тут же під ка зу ють, що по діб не точ но не від­бу­де­ться, адже будь-який річ ний ук ра їнсь кий бюд жет від кри ва єть ся спис ком тих норм, які не ви­ко­ну­ва­ти­му­ться ( ви ко на ти всі прос то не мож - ли­во — не ви три має жо ден бю­джет).

Ще од на но ва ція но во го за - ко­ну — об­сяг дер­жав ної суб­си­дії на ви роб ниц т во філь му мо - же ся­гну­ти 80% за­галь­ної ко­што­ри­сної вар­то­сті філь­му. До­те­пер та ка суб си дія не мог ла пе - ре­ви­щу­ва­ти (для пов­но­ме­тра­жних іг ро вих стрі чок) п’ ят де ся - ти від сот ко вої по знач ки. Ін­шу по ло ви ну про дю се ри ма ли від - шу­ка­ти са­мі, що при­зво­ди­ло до «хі­мі­чних» схем, за яких мо­жна бу ло б обій ти цю нор му. Бо знай ти до дат ко ві гро ші у при - ват но му сек то рі на фільм, який, ско рі ше за все, не « ві - діб’є баб­ки» в кі­но­про­ка­ті (з ба­га­тьох при­чин, у то­му чи­слі че­рез те, що об маль кі но те ат рів, кі­но­за­лів), — зав­да­н­ня­чко для по пе лю шок. Те пер із цим бу де лег­ше.

На ступ на важ ли ва но ва ція за­ко­ну — мо­жли­вість на­да­н­ня дер ж суб си дії на ви роб ниц т во те­ле­ві­зій­них філь­мів, те­ле­се­рі­а­лів — об­сяг та­кої суб­си­дії мо­же ста­но­ви­ти 50%. До­сі по­ді­бне бу ло не мож ли вим, що не є пра­виль­ним, з огля­ду на ши­ро­ку те­ле­ві­зій­ну ау­ди­то­рі­єю, чи­сель ність якої ко ло саль на по - рів ня но з кі но те ат раль ною. Від­так пе­ред­ба­че­ний ефект та­кої нор­ми — збіль­ше­н­ня утри­чі час­тки укра­їн­ської кі­но­про - ду­кції у ві­тчи­зня­но­му те­ле­е­фі - рі. Дай-то Бо­же! Ну, а що ж до кі но те ат раль ної ме ре жі, то збіль шен ня час т ки ук ра їнсь - ких філь мів у ка со вих збо рах про гно зу єть ся із сьо год ніш ніх 2,5% до 25%. Але не одра­зу, а упро довж най ближ чих п’ яти ро­ків.

НУ І...

Що так са­мо ва­жли­во — за­кла­де­но й ви­тра­ти на роз­ви­ток кі но те ат раль но го сек то ру, пе - ре­д­усім у не­ве­ли­ких мі­стах і се­ли­щах. Ска­жі­мо, якщо ви ра­птом по ба жа є те збу ду ва ти або ре­кон­стру­ю­ва­ти кі­но­те­атр у на­се ле но му пун к ті з на се лен ням до 250 ти сяч меш кан ців, вам від­шко­ду­ють від­со­тки, спла­че­ні за бан ківсь ким кре ди та ми. Або ви­рі­ши­те за­ку­пи­ти мо­біль­ні пе­ре­сув­ні ци­фро­ві ком­пле­кси для за­без­пе­че­н­ня по­ка­зу філь­мів ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва в не­ве­ли­ких мі­стах, се­лах і се­ли­щах — тут вам фі­нан­со­вий пра­пор у ру­ки.

Так са­мо суб­си­дію від дер­жа­ви змо­жуть отри­му­ва­ти й ті, хто за­йма­є­ться по­пу­ля­ри­за­ці­єю укра­їн­сько­го кі­но, в то­му чи­слі й обла­шту­ва­н­ням філь­мів для ма­ло­за­без­пе­че­них верств на­се­ле­н­ня та шко­ля­рів. Ба, на­віть на фун­да­мен­таль­ні та при­кла­дні до­слі­дже­н­ня в за­зна­че­ній сфе­рі й осві­тній ді­яль­но­сті, зокре­ма для ви­ро­бни­цтва сту­дент­ських кі­но­стрі­чок. Остан­нє є ва­жли­вим, якщо зва­жи­ти на те, що сту­ден­ти на­ших дер­жав­них кі­но­за­кла­дів му­сять зні­ма­ти свої філь­ми за вла­сний кошт, остан­ні­ми ро­ка­ми дер­жа­ва за­зви­чай не на­дає на ці про­е­кти жо­дної ко­пій­ки (мо­же, й тра­пля­ю­ться ви­ня­тки, які ли­ше під­твер­джу­ють це пра­ви­ло).

От­же, це ли­ше де­які новації за­ко­ну. Але вку­пі з на­мі­ром уря­ду вне­сти до дер­жав­но­го бю­дже­ту ци­фру в 500 міль­йо­нів гри­вень на під­трим­ку кі­не­ма­то­гра­фа ви­гля­дає так, що «в на­шо­му лі­сі щось та­ке пі­шло із жи­т­тя » і на­ка­за­ло дов­го жи­ти кі­не­ма­то­гра­фу — в усій су­ку­пно­сті йо­го су­ча­сних про­я­вів. Утім, у нас ви­ста­чає хо­ро­ших за­ко­нів, від яких у ре­аль­но­му жит­ті ні хо­ло­дно, ні жар­ко. Усе за­ле­жить від без­лі­чі об­ста­вин та по­лі­ти­чних ре­фле­ксій.

Ска­жі­мо, все бу­де га­разд, тіль­ки не бу­де вне­се­но у Бю­дже­тний ко­декс від­по­від­них змін, а ідею що­до ство­ре­н­ня Дер­жав­но­го фон­ду під­трим­ки кі­не­ма­то­гра­фії Укра­ї­ни бу­де від­тер­мі­но­ва­но як мі­ні­мум на рік. Так са­мо ба­жа­ні ко­ре­кту­ва­н­ня в По­да­тко­во­му ко­де­ксі, які б на­да­ли піль­ги для кі­но­про­ка­тни­ків — при­найм­ні у ви­пад­ках, ко­ли во­ни здій­сню­ють по­каз ві­тчи­зня­них стрі­чок та філь­мів укра­їн­ською мо­вою.

І піль­ги для кі­но­ви­ро­бни­ків та кі­но­про­ка­тни­ків (у них цьо­го­річ вза­га­лі жо­дних пільг) що­до по­да­тку на до­да­ну вар­тість ( ПДВ) - якщо їх не по­дов­жать із но­во­го 2017 ро­ку, си­ту­а­ція для ба­га­тьох кі­не­ма­то­гра­фі­чних стру­ктур по­гір­ши­ться, і ра­ди­каль­но.

Так що про­грес є, однак ри­зи­ки за­ли­ша­ю­ться. Спо­кій нам ли­ше сни­ться...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.