На­ща­док сла­ве­тно­го укра­їн­сько­го ари­сто­кра­ти­чно­го ро­ду, мі­ський го­ло­ва Глу­хо­ва ві­зьме шлюб на По­кро­ву у збу­до­ва­но­му пред­ка­ми Во­ло­ди­мир­сько­му cо­бо­рі+

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Мі­ський го­ло­ва Глу­хо­ва Мі­шель Те­ре­щен­ко ви­рі­шив взя­ти шлюб. В си­лу сво­єї при­ро­дної скром­но­сті на­ща­док сла­ве­тно­го ари­сто­кра­ти­чно­го ро­ду не хо­тів при­вер­та­ти ува­гу пре­си до ці­єї над­зви­чай­но осо­би­стої по­дії. То­му цей ма­те­рі­ал «Дня», по су­ті, мо­жна на­зва­ти екс­клю­зив­ною по­зи­тив­ною сен­са­ці­єю.

Дру­жи­ною Мі­ше­ля ста­не гро­мад­ська ді­я­чка, го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «КИ­Я­НИ для КИ­ЯН», екс-депутат Ки­їв­ської мі­ської ра­ди Оле­на ЄСЬКІНА.

Це­ре­мо­нія він­ча­н­ня від­бу­де­ться в Ки­є­ві у Во­ло­ди­мир­сько­му со­бо­рі.

«Во­ло­ди­мир­ський со­бор бу­ду­ва­ли мої пред­ки. І я не пер­ший пред­став­ник ро­ду Те­ре­щен­ків, який отри­му­ва­ти­ме бла­го­сло­ве­н­ня у цьо­му хра­мі. Для нас це — нор­маль­но», — роз­по­вів «Дню» Те­ре­щен­ко.

Для Оле­ни храм теж є осо­бли­вим мі­сцем. «УВо­ло­ди­мир­сько­му со­бо­рі хре­сти­ли мо­го ба­тька, який ду­же ра­но пі­шов з жи­т­тя » , — роз­по­від­ає у роз­мо­ві з «Днем» на­ре­че­на.

Мо­ло­дя­та ор­га­ні­зо­ву­ють ве­сі­л­ля са­мі. Ка­жуть, не бу­ло по­тре­би звер­та­тись за до­по­мо­гою до про­фе­сій­них кон­суль­тан­тів та по­мі­чни­ків, бо не пла­ну­ва­ли мас­шта­бно­го свя­тку­ва­н­ня.

Для Мі­ше­ля та Оле­ни він­ча­н­ня є пе­ре­д­усім осо­бли­вою ду­хов­ною по­ді­єю. То­му во­ни не пла­ну­ють мас­шта­бно­го ве­сіль­но­го гу­ля­н­ня, і кли­чуть — ли­ше най­ближ­чих і най­до­рож­чих.

«Зви­чай­но, хо­ті­лось би зі­бра­ти усіх-усіх дру­зів і зна­йо­мих: мо­їх і Мі­ше­ля. Але не те мі­сце, і не в та­кий час», — по­яснює Оле­на. То­му бу­де він­ча­н­ня, а пі­сля — «ве­че­ря для близь­ких дру­зів».

Оле­на, як во­на са­ма роз­по­ві­ла «Дню», спо­ча­тку вза­га­лі хо­ті­ла про­сто «роз­пи­са­тись», і щоб не бу­ло ні це­ре­мо­нії, ні пла­т­тя, ні пу­блі­чно­сті. Але по­тім, зі­зна­лась на­ре­че­на, рі­дні і май­бу­тній чо­ло­вік пе­ре­ко­на­ли, що все це має бу­ти.

Вбра­на на­ре­че­на бу­де у бі­лу су­кню в кла­си­чно­му єв­ро­пей­сько­му сти­лі. «При­дба­ла го­то­ву. Че­сно ка­жу­чи, я не на­да­ва­ла ве­ли­ко­го зна­че­н­ня су­кні, у яку бу­ду вбра- на, — роз­по­від­ає Оле­на. — Уме­не ду­же ба­га­то ро­бо­ти, то­му на по­ши­т­тя на осо­би­сте за­мов­ле­н­ня су­кні від укра­їн­сько­го ди­зай­не­ра, чи яко­гось ін­шо­го, ча­су не бу­ло».

Про со­кро­вен­ну мить освід­че­н­ня на­ре­че­ні роз­по­від­а­ти не хо­чуть. Во­лі­ють, аби це за­ли­ши­лось в ду­же по­та­єм­но­му ар­хі­ві сі­мей­них спо­га­дів. «Це — ду­же осо­би­сте. І я б не хо­ті­ла», — від­по­ві­ла Оле­на. А от про зу­стріч з май­бу­тнім чо­ло­ві­ком на­ре­че­на роз­по­від­ає охо­че. Ка­же, то бу­ло пі­сля Май­да­ну, тут в Укра­ї­ні — в Ки­є­ві.

«Ми бу­кваль­но від­ра­зу від­чу­ли, що ду­же близь­кі за ду­хом. То­му на­ша дру­жба, гро­мад­ська ді­яль­ність ду­же плав­но пе­ре­ро­сла в більш близь­кі сто­сун­ки», — роз­по­від­ає Оле­на. Во­на зі­зна­є­ться, що її при­ва­би­ло в май­бу­тньо­му чо­ло­ві­ко­ві пе­ре­д­усім те, «що він ро­бить для кра­ї­ни і су­спіль­ства».

«Мі­шель ду­же ха­ри­зма­ти­чна лю­ди­на, яка за­слу­го­вує ве­ли­че­зної по­ва­ги до то­го ким він є і що він ро­бить. Ме­не ні­ко­ли не ці­ка­ви­ли чо­ло­ві­ки, які жи­вуть для се­бе», — роз­по­від­ає Оле­на.

А ще, сло­ва­ми на­ре­че­ної, на­ща­док Те­ре­щен­ків ду­же сві­тла і по­зи­тив­на лю­ди­на. І, слід до­да­ти, ду­же та­ктов­ний чо­ло­вік. На за­пи­та­н­ня «Дня» про де­та­лі ве­сі­л­ля, зу­стрі­чі і сто­сун­ків з Оле­ною, він по­про­сив нас за­те­ле­фо­ну­ва­ти їй. «Я б ду­же хо­тів, щоб ви по­го­во­ри­ли про це з Оле­ною. Це ду­же де­лі­ка­тна для жін­ки те­ма. І я не хо­чу, щоб щось, про що Оле­на не хо­ті­ла б роз­по­від­а­ти, ста­ло б з мо­їх рук на­дба­н­ням гро­мад­сько­сті», — по­яснив пе­ре­про­шу­ю­чи Мі­шель.

І ще один ці­ка­вий штрих до ро­ман­ти­чно­го порт­ре­ту но­вої сім’ї: ві­та­ю­чи укра­їн­ців з 25 рі­чни­цею не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» Мі­шель під по­стом «Сьо­го­дні мо­їй Укра­ї­ні 25 ро­ків...» роз­мі­стив фо­то Оле­ни. І одна з ко­ри­сту­ва­чок ме­ре­жі від­пи­са­ла в ко­мен­та­рях: «А хто це на фо­то?! Це — Укра­ї­на?». На що Мі­шель сти­сло, але єм­ко від­по­вів «Так...»

Ре­да­кція «Дня» ві­тає на­ре­че­них з ці­єї над­зви­чай­но ва­жли­вою по­ді­єю в жит­ті. Зи­чи­мо їм лю­бо­ві і дов­гих ро­ків ща­сли­во­го спіль­но­го жи­т­тя.

Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.